Historie města

Město Ústí nad Orlicí vzniklo v souvislosti s kolonizací území na Tiché Orlici v 2.polovině 13.století. První písemná zmínka o Ústí nad Orlicí je uvedena v roce 1285. První zpráva o Ústí nad Orlicí jako městě pochází z roku 1292, kdy jej tehdejší majitel král Václav II. daroval Zbraslavskému klášteru. Od roku 1358 náleželo zdejší území litomyšlskému biskupství, po husitských válkách získal panství i s městem rod Kostků z Postupic. V tomto nejstarším období historie města je zapsán nejčernějším písmem rok 1498, kdy při velkém požáru tehdy ještě dřevěného města vzaly za své nejen domy, ale také veškeré písemnosti, které by nám mohly přiblížit počáteční dějiny města. Nejstarší zděnou stavební památkou je budova bratrského sboru z roku 1555, významnou zachovanou písemností z doby po požáru je bohatě zdobený kancionál z roku 1558. V 18.století vzniká dnešní náměstí s podloubími, radnice, barokní farní kostel a děkanství. V roce 1795 se stalo Ústí nad Orlicí municipálním ochranným městem, když po dlouholetém sporu získalo město větší nezávislost vůči vrchnosti, konkrétně Lichtenštejnům, posledním držitelům města.

Již v této době je jednoznačně dán textilní charakter města. Mohutným impulsem pro další rozvoj textilní výroby se stalo v roce 1845 zahájení provozu na hlavní železniční trati Praha-Olomouc. Ústí nad Orlicí se postupně stalo jedním z význačných center českého textilního průmyslu. V roce 1873 byla zahájena první tkalcovská tovární výroba, později zde pracovalo více než dvacet textilních továren. V roce 1892 započala svoji činnost c.k. škola tkalcovská, nyní Střední průmyslová škola textilní, jedna z největších škol svého druhu v republice. Na textilní, zvláště bavlnářskou výrobu později navázal především dnešní velký závod Perla a.s. Ústeckými reprezentanty rozvoje textilního strojírenství a textilního výzkumu jsou dnešní firmy Rieter Elitex a.s. a Výzkumný ústav bavlnářský a.s.

V první polovině 20.století prožilo Ústí nad Orlicí těžké chvíle po okupaci Sudet, kdy se stalo pohraničním městem. V roce 1945 se Ústí nad Orlicí stalo okresním městem, tento statut byl v roce 1960 potvrzen. Dnes je Ústí nad Orlicí významným průmyslovým , správním a kulturním centrem jednoho z největších okresů východních Čech.

1285 - první písemná zmínka o Ústí nad Orlicí
1292 - první zmínka o Ústí n.O. jako městě
1498 - první známý velký požár města - shořely i všechny nejstarší písemnosti města
1555 - postavena nejstarší stavební památka města-budova bratrského sboru
1723 - dokončena stavba nové radnice
1776 - dokončena stavba kostela Nanebevzetí P.Marie
1795 - Ústí n.O. se stalo municipálním ochranným městem
1803 - založena Cecilská hudební jednota
1845 - zahájen pravidelný provoz na železnici Olomouc - Praha
1873 - první tkalcovská tovární výroba ve městě
1892 - zřízení c.k.odborné školy tkalcovské, první střední školy ve městě
1936 - postaveno moderní divadlo podle návrhu K.Roškota
1939 - postavena nová nemocnice
1945 - po osvobození se Ústí n.O. stalo okresním městem
1946 - zřízeno gymnázium
1967 - zahájila činnost první bezvřetenová přádelna ve světě
1979 - zřízena střední zdravotnická škola
1985 - postaven Kulturní dům
1994-1995 - dostavěna čistírna odpadních vod, budovy Telecomu a nové pošty, České pojišťovny, Úřadu práce a Střediska zdravotnických služeb Galen