Nebezpečné stromy nahradí nová výsadba

Nebezpečné stromy nahradí nová výsadba
1.3.2012
Zajištění bezpečnosti obyvatel při návštěvách areálu letního kina je hlavním důvodem připravovaného ozdravení stávajícího porostu a pokácení stromů ve špatném stavu.

Protože v průběhu loňského roku došlo k pádům několika rozměrných větví ze stromů rostoucích v areálu parku u letního kina, nechalo si vedení Kulturního střediska města Ústí nad Labem pro ověření zajištění bezpečnosti návštěvníků areálu při pořádání veřejných produkcí v tomto zařízení zpracovat podrobný dendrologický průzkum zdravotního stavu zde rostoucích dřevin. Dendrologický posudek dospěl k neradostnému závěru, a to že celkem 45 stromů je zde ve špatném až velmi špatném zdravotním stavu. Výsledek tohoto posudku vyhodnotil příslušný správce pozemků, které jsou ve vlastnictví města Ústí nad Labem, tedy odbor městských organizací a služeb MmÚ s přihlédnutím k hrozící trvalé uzávěře areálu tak, že jedinou možností pro zachování možnosti veřejných produkcí v letním kině bude podání žádosti o povolení pokácení celkem 45 stromů rostoucích na pozemcích (p. p. č. 1856/1, 1856/2, 1858, 1826/2, 1832/1 v k. ú. Ústí nad Labem) areálu letního kina.
Náměstkyně primátora Helena Kubcová si v této věci ověřila, že odbor životního prostředí MmÚ jako příslušný správní orgán zabezpečil ve spolupráci se zpracovatelem dendrologického posudku všechny kroky nezbytné k tomu, aby byly všechny posuzované stromy shodně označeny a to jak v mapovém podkladu, tak v terénu přímo na kůře jednotlivých dřevin. Zároveň podrobně prověřila podanou žádost včetně průběhu místních šetření, během kterých byl pečlivě popsán a posouzen zdravotní stav jednotlivých dřevin navržených k pokácení. OŽP MmÚ byl nucen povolit pokácení celkem 34 stromů, které vytvářely skutečné nebezpečí pro návštěvníky letního kina. Za jejich pokácení uložil odpovídající náhradní výsadbu. U 13 stromů, u kterých zjistil, že u nich ještě nemůže dojít k bezprostřednímu ohrožení návštěvníků parku pokácení nepovolil a doporučil jejich ošetření odborným prořezem.

Samozřejmě je mi stromů, které mají být pokáceny, líto. Protože se ale jedná o stromy, které by v průběhu několika let s velkou pravděpodobnosti stejně odumřely, pevně věřím, že tento z hlediska bezpečnosti nevyhnutelný zásah do porostu letního kina budou občané našeho města a návštěvníci parku akceptovat a pochopí jej. Je to jediný způsob, jak umožnit bezpečné využívání areálu letního kina. Věřím, že možnost navštěvovat tento oblíbený park v centru města přinese všem mnoho hezkých chvil a bude i nadále vítaným zpestřením života v našem městě,“ hodnotila celou věc náměstkyně Kubcová.