Dvacet milionů korun do škol nad rámec rozpočtu

Dvacet milionů korun do škol nad rámec rozpočtu
3.8.2016
Díky dobrému hospodaření města v roce 2015 se sice na podruhé, ale přece, podařilo schválit navýšení prostředků do škol.

20 mil. korun, které jsou nad rámec rozpočtu, tak půjde na opravy a investice do objektů základních a mateřských škol na letošní rok.

„Již před časem jsem zadal odboru zpracování nejpalčivějších problémů v objektech našich ZŠ a MŠ na tři roky, tedy do roku 2018 s tím, že předpokládáme i v těchto letech opět navýšení objemu financí o 20 mil. každý rok, při dobrém výsledku hospodaření města,“ informoval 1. náměstek Jiří Madar. „V této oblasti je výrazné podfinancování a zanedbání objektů z předchozích let, odhadem by město potřebovalo okolo 400 mil. Kč, aby mohlo dostat objekty do stavu, jaký si všichni představují," doplnil náměstek Madar. Bohužel díky závazkům a splátkám půjčky je realita a možnosti města mnohem nižší. „Osobně jsem ráda, že se podařilo objem financí navýšit a snad budeme moci postupně napravit ty nejpalčivější problémy v našich školách, hlavně tam, kde máme negativní stanoviska organizací státní správy,“ řekla primátorka Věra Nechybová.

Všem ředitelům byl rozeslán na vědomí zpracovaný seznam s návrhy odboru na jednotlivé akce, které jsou skutečně nejpalčivějšími problémy tak, jak je vnímá odbor. Mezi nimi je například ZŠ Hlavní, kde by se měly opravit podlahy v učebnách a na chodbách, které jsou v havarijním stavu. Opravy budou za 1,5 mil. korun. Opravy střešní krytiny pavilonu I. stupně za 1 mil. korun se dočká ZŠ Rabasova. Zamezeno tak bude neustálému zatékání. V ZŠ Vojnovičova by měla být opravena střecha tělocvičny a přístupového schodiště. V ZŠ Hlavní, MŠ Vinařská, MŠ Pastelka budou vyměněna okna. Ve školách budou opraveny ploty i mnohé další úpravy.

Navržené akce budou probíhat v součinnosti s odborem, jelikož se díky pozdějšímu schválení financí nepodaří realizovat akce o prázdninách a budou se muset realizovat již v průběhu školního roku.

V zásobníku je však minimální projektová připravenost na investiční akce, je vyčleněno na rok 2016 800 000 Kč na zpracování projektů pro plánované investiční akce na roky 2017 a 2018.