Návrh rozpočtu pro rok 2017

Návrh rozpočtu pro rok 2017
5.12.2016
Vedení města předloží zastupitelům k projednání návrh rozpočtu 2017, který je sestaven s největší zodpovědností a opatrností.

V připraveném návrhu rozpočtu 2017 se promítá úspěšný vývoj ekonomiky v ČR a z toho pramenící vyšší příjmy do rozpočtu města umožňující i rozpočtování vyšších výdajů než v roce předchozím.
Celkové příjmy v návrhu rozpočtu 2017 představují částku cca 1 471,5 mil. Kč
Příjmová část rozpočtu navazuje především na daňové příjmy, které v úhrnu činí 1 300 mil. Kč. Z toho rozhodující je podíl na DPH a dani z příjmů fyzických i právnických osob v návaznosti na návrh státního rozpočtu pro rok 2017, které město dostává od státu prostřednictvím finančních úřadů. Tyto příjmy město rozpočtuje ve výši cca 1 051 mil. Kč, tj. s meziročním nárůstem o 50 mil. Kč, tedy přibližně plus 5 %. Z celkových příjmů tato skupina příjmů tvoří
71 %.
Významné jsou v návrhu rozpočtu 2017 příjmy z hazardu ve výši 71 mil. Kč, ty jsou ve stejné výši jako ve schváleném rozpočtu pro rok 2016. I když skutečné příjmy z hazardu v letošním roce jsou vyšší o cca 20 mil. Kč, přesto s ohledem na úplně novou legislativu pro tuto oblast účinnou od 1. 1. 2017 se vyšší příjmy nenavrhují, neboť existuje nejistota, kolik z hazardu skutečně městu připadne.
Významnou položku v NR 2017 tvoří i státní příspěvek na výkon státní správy ve výši 65 mil. Kč s meziročním nárůstem 8 %. V tomto nárůstu se však promítá od r. 2017 úplně nový příjem, a to příjem na opatrovnictví ve výši 2,3 mil. Kč.
Další důležité příjmy do rozpočtu pro příští rok se předpokládají ve stejné výši jako ve schváleném rozpočtu pro r. 2016, a to z daně z nemovitostí 100 mil. Kč, z poplatku za komunální odpad 41 mil. Kč, poplatky za ukládání odpadů na skládky 19 mil. Kč a správní poplatky téměř 17 mil. Kč.
Dále NR 2017 rozpočtu příjmů také obsahuje tzv. nedaňové příjmy ve výši 98 mil. Kč, které jsou oproti SR 2016 vyšší o 55 mil. Kč. Tato skupina představuje především přijaté sankční platby 11 mil. Kč, vrácené prostředky z poskytnutých finančních výpomocí našim příspěvkovým organizacím ve výši 29 mil. Kč a 39 mil. Kč na dopravní obslužnost od Krajského úřadu Ústeckého kraje.
Oproti SR 2016 rozpočet již neobsahuje příjmy z dotací na projekty spolufinancované z EU, což v NR 2017 představuje meziroční pokles 136 mil. Kč.
Celkové příjmy v NR 2017 představují částku cca 1 471,5 mil. Kč.

Z těchto příjmů se v NR 2017 rozpočtuje financování výdajů:

neinvestičních výdajů celkem včetně úroků 1 329,5 mil. Kč. Z toho:
                      dotace pro MO 117,1 mil. Kč
                      úroky z úvěrů 8,7 mil. Kč
na úhradu splátek úvěrů 102,6 mil. Kč
z části i na financování investičních výdajů 39,4 mil. Kč (vedle 39,4 mil. Kč je v NR 2017 doplněn zdroj financování investičních výdajů ve výši 145,3 mil. Kč ze změny stavu na bankovních účtech – tj. z ušetřených prostředků minulých let)

NR 2017 neinvestičních výdajů bez úroků je předkládán dle jednotlivých odborů v celkové výši 1 321 mil. Kč, což je meziroční nárůst o 132 mil. Kč.
V uvedeném meziročním nárůstu se promítá zejména:
53 mil. Kč tzv. průtočky, tj. město je promítá jak do příjmové části, tak i do výdajové části. Z těchto průtoček je:
21 mil. Kč určeno na finanční výpomoc pro naše příspěvkové organizace pod OMOŠ. Tuto výpomoc, kterou p. o. v r. 2017 obdrží, ještě ve stejném roce vrátí do našeho příjmového rozpočtu
30 mil. Kč na dopravní obslužnost pro Dopravní podnik města Ústí nad Labem – tyto prostředky jsou z KÚÚK
2,3 mil. Kč na opatrovnictví pro městské obvody – dotace ze státního rozpočtu

Další výrazné meziroční nárůsty jsou:
17 mil. Kč pro DPmÚL na úhradu prokazatelné ztráty z městské hromadné dopravy a lanovky
11 mil. Kč pro odbor dopravy a majetku na opravy a čištění komunikací
13 mil. Kč pro OKSS na: 6,6 mil. Kč na podporu sportu převážně mládeže
1,3 mil. Kč na podporu nestátních sociálních služeb
1 mil. Kč na volnočasové aktivity
4,6 mil. Kč pro městskou policii na nárůst mezd a zákonného pojištění
8 mil. Kč pro OMOŠ, z toho:
4,8 mil. Kč pro ZOO
1,9 mil. Kč pro Činoherní studio, a.s.
2,7 mil. Kč na ostatní činnosti zejména Vánoce, lodní doprava, 1/2maraton atd. 0,5 mil. Kč pro DDM

0,9 mil. Kč na navýšení mezd a souvisejícího pojištění u 3 p. o.
2 mil. Kč pro městské obvody především na nárůst mezd a souvisejícího zákonného pojištění
9 mil. Kč pro KT zejména na nárůst mezd a zákonného pojištění úředníků magistrátu

Oproti uvedeným nárůstům dochází k meziročnímu ponížení NR 2017 neinv. výdajů např. u úroků o 3,5 mil. Kč, o 3 mil. Kč na demolice, 2,9 mil. Kč na projekty připravované odborem rozvoje města.

NR 2017 investičních výdajů je předkládán dle jednotlivých skupin a jednotlivých investičních akcí v úhrnné výši cca 185 mil. Kč.
Zdrojem financování těchto výdajů je předpokládaný přebytek docílený v neinvestiční části (rozdíl mezi celkovými příjmy a neinvestičními výdaji) a dále prostředky z minulých let.
V této části rozpočtu jsou zahrnuty výdaje:
 na projektovou přípravu 30,9 mil. Kč – tj. celá skupina 01 NR 2017 
 na splátku dlouhodobých závazků z investic pořízených z minulých let ve výši 16,8 mil. Kč – tj. celá skupina 02 NR 2017. Podstatnou položkou je roční splátka za rekonstrukci Městského fotbalového stadionu ve výši 12,7 mil. Kč
 investice na rekonstrukci majetku města 78,2 mil. Kč – tj. celá sk. 03 NR 2017 bez započítání rezervy
 investice movité 12,6 mil. Kč – tj. celá skupina 04 NR 2017 
 rozvojové investice (dotované) 20,9 mil. Kč – celá skupina 05 NR 2017 
rezerva ve skupině 03 25,2 mil. Kč

Kompletní návrh rozpočtu je pro občany města a další zájemce zveřejněn na úřední desce a na webových stránkách města. Návrh byl projednán ve Finančním výboru Zastupitelstva města Ústí nad Labem se závěrem, že FV doporučuje zastupitelům takto předložený rozpočet schválit.