Nová mapová aplikace územně analytických podkladů

Nová mapová aplikace územně analytických podkladů
27.2.2017
V rámci pořízení 4. úplné aktualizace územně analytických podkladů (dále ÚAP) na konci roku 2016 připravilo oddělení GIS magistrátu města Ústí nad Labem novou dynamickou mapovou aplikaci pro veřejnost, která nahrazuje tu původní z roku 2014. Aplikace zobrazuje ÚAP pro celý okres Ústí nad Labem.

Územně analytické podklady slouží jako zdroj informací při plánování rozvoje území, včetně přípravy územních plánů a dalších dokumentací. Jedná se o aktuální popis území, charakterizující významné hodnoty, limity i možnosti jeho dalšího udržitelného rozvoje. ÚAP obsahují zejména informace o dopravě, životním prostředí, památkové péči nebo technické infrastruktuře. Kromě prostorových vztahů ÚAP zohledňují také ekonomické, sociálně demografické a kulturní aspekty.
ÚAP jsou zdrojem cenných informací pro urbanisty, politickou reprezentaci, stavební úřady i pro každého zájemce o informace o dané území

Kromě textové části, analýz a schémat vznikají v rámci ÚAP také výkresy území. Oddělení GIS prostřednictvím mapové aplikace rozšiřuje pohled na statickou a graficky limitovanou výkresovou část a umožňuje tak laické i odborné veřejnosti nahlédnout na kompletní data ÚAP v interaktivní podobě v prostředí webu. Aplikace umožňuje data ÚAP prohlížet v různých měřítkových detailech, dle potřeby vypínat a zapínat jednotlivé výkresy, ale i dílčí výkresové vrstvy, data lze prohlížet nad nejrůznějšími podkladovými mapami, např. leteckými snímky, obecnými mapami, ale např. i nad císařskými otisky z roku 1842 pro představu o vývoji území.

Novou aplikaci lze spustit i v mobilních telefonech a tabletech. Uživatel tak má možnost informace ověřovat přímo v terénu. Data v aplikaci budou průběžně aktualizována. Po kliknutí na libovolný mapový prvek uživatel získá informaci nejen o datu jeho aktualizace, poskytovateli, včetně odkazu na jeho web, ale i další popis prvku (např. typ elektrického vedení, napětí apod. pokud jsou informace od poskytovatele k dispozici).

Mapová aplikace je dostupná přímo na adrese http://mapy.mag-ul.cz/apps/uap2016 nebo z Portálu ÚAP ORP Ústí nad Labem, kde lze najít také statické výkresy v PDF a další podrobnosti o problematice ÚAP ústeckého okresu.