CHKO České středohoří

CHKO České středohoří byla vyhlášena v roce 1976  a celá měří 106 317 ha. V současnosti je druhým největším chráněným územím své kategorie v České republice. CHKO zaujímá podstatnou část Ústecka v jeho jižní a východní části.

Flóra Českého středohoří  je výrazně ovlivněna poměrně teplým klimatem oblasti a pestrým složením hornin. Jedná se o jednu z botanickynejbohatších oblastí v ČR, v níž se vyskytuje mnoho samostatných a odlišných rostlinných společenstev. Na zdánlivě holých sutích a kamenných mořích rostou různé lišejníky a mechy, rozchodníky, česnek horský a lomikámen trsnatý. Skály a skalní terasy oživují trsy tařice skalní, fialového kosatce bezlistého, lociky vytrvalé, několika druhů rozchodníku, v ústecké části středohoří rostou většinou přirozené, i když ne původní listnaté lesy – hlavně doubravy většinou s bohatým keřovým i bylinným podrostem; na chladnějších svazích jsou i bučiny. Na mnoha místech jsou lesní porosty na místech dřívějších rozsáhlých sadů a vinic, které se zde nacházely v 18. a začátkem 19. století. Velmi zajímavé jsou zde i skalní lesostepi s význačnou teplomilnou květenou, např. bělozářka liliová, kavyl zpéřený, třemdava bílá apod.

Fauna se od jiných českých oblastí významným způsobem neliší. Absence hlubokých lesů způsobila nižší výskyt jelení zvěře, ve zdejších převážně listnatých lesních porostech žije běžně zvěř srnčí, mufloni, prase divoké, v menším množství zajíc, jezevec, kuna skalní, plch lískový a plch obecný, mlok obecný. Z ptáků jsou lesy domovem datla černého, strakapouda velkého, vzácně holuba hřivnáče, káněte lesního a rousného, poštolky, krutihlava obecného, bělořita šedého i některých druhů sov. Na polích se můžeme setkat s ježky, rejskem obecným a vzácně i malým, syslem a hrabošem, z ptáků tu žijí koroptve, bažanti, skřivani, chřástalové aj. Výslunné stráně jsou domácím prostředím pro  zmiji obecnou, užovku hladkou, slepýše křehkého, ještěrku obecnou a místy i ještěrku zelenou. U potoků a řek najdeme různé druhy kachen, potápky, lysky, rákosníčka, kopřivku, vzácně i ledňáčka, z hlodavců ondatru a vzácně bobra, z hmyzožravců rejska vodního, ve stojatých nebo mírně tekoucích vodách čolka obecného a velkého, skokana hnědého i zeleného. Z hmyzu žijí v Českém středohoří kobylky, sarančata, cvrčci, různé druhy motýlů a brouků.

České středohoří zimní krajina   České středohoří a řeka Labe při západu slunce   Milešovka v mlze