CHKO Labské pískovce

CHKO Labské pískovce je vyhledávaným rekreačním územím. Tato CHKO byla vyhlášena v roce 1972, má rozlohu 300 km2 a sousedí na státní hranici se SRN. Z Ústecka do této oblasti spadá Tisá s okolím, Libouchec a Petrovice. Z přírodovědného hlediska jsou zajímavé různé skalní průrvy a okolí drobných vodních toků.

Většinu porostů tvoří smrčiny, na vrcholech zastoupené borovicemi a na chladnějších svazích převažuje buk lesní. Ve všech porostech ale v současné době dominuje bříza. Botanicky i faunisticky je to na Ústecku poměrně chudá oblast. V lesním podrostu zde roste např. hasivka orličí, metlice křivolaká nebo brusnice borůvka a v Tiských stěnách lze nalézt i vzácný sedmikvítek.

Z brouků se zde vyskytuje mnoho druhů střevlíků a tesaříků, zajímavý je poměrně hojný výskyt horského mravence. Z obojživelníků se zde vyskytuje např. čolek horský, plazi jsou zde zastoupeni např. ještěrkou živorodou. Ptáků je odsud známo kolem 130 druhů. Faunu savců zastupuje 38 druhů  včetně občasných zatoulanců jako jsou kamzík horský a nebo rys ostrovid. Hmyzožravci jsou zde zastoupeni 6 druhy, z letounů jsou podchycené pouze dva druhy, stejně jako zajícovití. Hlodavců zde bylo potvrzeno 15 druhů. Šelmy jsou zastoupeny 9 druhy, když se odsud uvádí i nejistá kočka divoká. Sudokopytníky známe ve 4 druzích, dominuje zde jelen evropský.

Zimní krajina Tisá   Letní krajina Tisá