Oznámení zahájení stavebního řízení veřejnou vyhláškou

26.4.2004

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

Stavebník :                                                                         Zástupce stavebníka :
Ředitelství silnic a dálnic ČR                             Ing. Vladimír Wünsch, W-INVEST
Na Pankráci 56                                                                                Vackova 376
145 05 P R A H A 4                                                               463 12 L I B E R E C
IČ: 65993390                                                                                   IČ : 15167861


         Naše značka                   Vyřizuje/linka                    Ústí nad Labem
 DO-1782/238/04-SÚ/Pd    Podstavcová J./862        22.4. 2004

OZNÁMENÍ ZAHÁJENÍ STAVEBNÍHO ŘÍZENÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

   Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy, obdržel dne 5.2.2004 žádost stavebníka Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ : 65993390, se sídlem Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4, zastoupeného na základě plné moci ze dne 8.8.2002 Ing. Vladimírem Wünschem, W-INVEST, IČ : 15167861, se sídlem Vackova 376, 463 12 Liberec, o vydání stavebního povolení na stavbu:

0807/II část H - trasa Petrovice - hraniční most
pro objekty:

H 124 Přeložka silnice č. III/2487
H 125 Přeložka polní cesty v km 96,7
H 126 Přeložka polní cesty v km 97,8
H 190 Úprava stávajících komunikací vyjma ochrany mostů
H 269 Most přes D8 v km 95,8 na přeložce silnice č. III/2487
H 269.1 Most přes Slatinu na přeložce silnice č. III/2487

v rámci stavby:
„Dálnice D8 – stavby 0807 Trmice – státní hranice ČR-SRN“

umístěných v katastrálních územích Krásný Les a Petrovice.

Uvedeným dnem bylo zahájeno stavební řízení.Územní rozhodnutí o umístění stavby bylo vydáno dne 11.10.2000 pod č.j. RR/1326/2000/N/t.

   Magistrát města Ústí nad Labem, odbor dopravy, jako speciální stavební úřad pro stavby komunikací ve smyslu § 120 v souladu s § 117 stavebního zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen stavební zákon) a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ( dále jen zákon o pozemních komunikacích ), jako speciální stavební úřad obecního úřadu obce s rozšířenou působností ve věcech silnic II. a III. tříd a § 40 odst. 5 písm. d) zákona o pozemních komunikacích, jako speciální stavební úřad ve věcech místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací o z n a m u j e, v souladu s ust. § 61 odst 4 stavebního zákona zahájení stavebního řízení a současně nařizuje k projednání předložené žádosti ústní jednání, spojené s místním šetřením na den

25.5. 2004 ( úterý ) v 9.30 hod.

se schůzkou pozvaných ve 4. patře budovy ( v zasedací místnosti ) Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí n.L., číslo dveří 411.

   Do podkladů rozhodnutí lze nahlédnout v kanceláři č.113 speciálního stavebního úřadu a to v úředních dnech nebo po telefonické domluvě na č. tel. 475 241 862.
   Účastníci řízení mohou uplatnit své námitky nejpozději při tomto jednání, jinak k nim nebude přihlédnuto. Ve stejné lhůtě jsou povinny sdělit svá stanoviska dotčené orgány státní správy.
   Pokud dotčený orgán státní správy, jehož rozhodnutí nebo opatření vyžadované zvláštním předpisem bylo k projektové dokumentaci připojené k žádosti o stavební povolení získáno před oznámením zahájení stavebního řízení, nesdělí ve stanovené lhůtě stanovisko k navrhované stavbě, platí, že z hlediska jím sledovaných veřejných zájmů se stavbou souhlasí.

   K připomínkám a námitkám, které byly nebo mohly být uplatněny v územním řízení anebo při projednávání regulačního plánu, jakož i územního plánu zóny nebo územního projektu zóny se podle § 61 odst.1 stavebního zákona nepřihlíží.

   Nechá-li se některý z účastníků řízení zastupovat, předloží jeho zástupce při jednání písemnou plnou moc.

   Speciální stavební úřad posoudil předmětnou stavbu jako stavbu zvlášť rozsáhlou s velkým počtem účastníků řízení, což odůvodňuje oznámení zahájení stavebního řízení formou veřejné vyhlášky ( § 61 odst.4 stavebního zákona ).

Dalibor D a ř í l e k
vedoucí odboru dopravy

   Toto oznámení musí být vyvěšeno nejméně po dobu 15 dnů na úředních deskách Magistrátu města Ústí nad Labem a OÚ Petrovice.
   Po uplynutí lhůty bude vráceno odboru dopravy Magistrátu města Ústí nad Labem.

Toto oznámení musí být vyvěšeno nejpozději 31 dní před konáním jednání.

Vyvěšeno dne 22. 4. 2004                       Sejmuto dne …………………….
( datum, razítko, podpis )                                 ( datum, razítko, podpis )

Doručí se:

Toto oznámení se doručuje k vyvěšení na úřední desku takto:

Magistrát města Ústí nad Labem – 1 x

OÚ Petrovice – 1 x

Účastníci řízení:

   Oznámeno veřejnou vyhláškou ( bude min. 15 dnů vyvěšeno na úředních deskách Magistrátu města Ústí nad Labem a OÚ Petrovice ).

Dále obdrží:

Obec Petrovice
Policie ČR, OŘ-DI, ÚL
MmÚ – OŽP
KúÚk, odbor životního prostředí a zemědělství
MmÚ – OD
MmÚ – ORaI, odd. pam. péče
MŽP, ÚO pro Chomutovskou oblast, prac. Ústí n.L.
OÚ Libouchec, odbor stavební a ŽP
MŽP, Pozemkový úřad Ústí nad Labem
ŘSD ČR, Správa Ústeckého kraje, Kochova ul., Chomutov
KHS Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí n.L.
HZS Ústeckého kraje, se sídlem v Ústí n.L.
Vojenská ubytovací a stavební správa Litoměřice
IBP pro Severoč. kraj se sídlem v Ústí nad Labem
OBÚ Most
ČIŽP, oblastní inspektorát Ústí nad Labem