Nemovitosti a brownfieldy

Národní databáze brownfieldů – Czechinvest

Agentura pro podporu podnikání a investic Czechinvest spravuje národní databázi brownfieldů, ve které mapuje a identifikuje lokality vhodné pro realizaci projektů v jednotlivých krajích České republiky.

Portál Invest ÚK

Portál Invest Ústeckého kraje slouží na podporu investičních příležitostí Ústeckého kraje. Součástí portálu je databáze, která obsahuje seznam průmyslových hal, průmyslových zón nebo brownfieldů v Ústeckém kraji.

Podmínky pro investory z pohledu města Ústí nad Labem

Průmyslové zóny

  • Severní Předlice
  • TONASO

Průmyslová zóna Severní Předlice

Severní Předlice je území ležící v katastru města Ústí nad Labem, městská část Ústí nad Labem-město.

Průmyslová zóna Severní Předlice je navržena na celkovém řešeném území o rozloze 61 ha a navazuje na severozápadní stranu přímo na sjezd z dálnice D8 a z jihovýchodní strany na prodloužení ulice Jateční. Rozloha zóny plně využitelná pro investory je 22 ha. Lokalita je z hlediska územně plánovací dokumenta­ce vedena jako komerčně industriální zóna a jako rozvojové území (území se slabým nebo nerozvinutým charakterem) navržené k zásadnímu rozvoji a založení nové územní struktury podél možné páteřní ko­munikace s možností propojení na sjezd z dálnice D8.

Lokalita průmyslové zóny v Ústí nad Labem - Severní Předlice je významná svým strategickým umístě­ním na dopravní křižovatce Praha-Drážďany (bezprostřední napojení na dálnici D8) a Karlovy Vary-Liberec, a to v oblastech silniční i železniční dopravy. Významná je vazba křižovatky dopravních systé­mů ve vztahu na strategickou polohu města Drážďany v SRN a její dopravní napojení na další oblasti zemí EU, ale i Polska.

Mapa průmyslová zóna Severní Předlice

Průmyslová zóna je již v současnosti téměř plně obsazena zahraničními investory (KONE, APERAM, MATERIALISE, SCHENKER).

Průmyslová zóna Tonaso

Průmyslová zóna Tonaso je situována na dobře dopravně dostupném místě ve čtvrti Neštěmice. Zóna leží 90 km od Prahy a 50 km od Drážďan (SRN). Celková rozloha zóny činí 40 ha, z toho využitá plocha 28 ha a volná plocha pro nové investory 12 ha.

Výhodou zóny je vybudovaná, dostatečně kapacitní infrastruktura, kde lze využít rozvinutých inženýrských sítí (elektrorozvody, rozvod průmyslové a pitné vody, zemního plynu, páry, kanalizace).

Silniční dopravní spojení je zajištěno dálnicí D8 (Praha – Drážďany) a silnicemi první třídy E442 (Děčín - Ústí n.L. - Teplice - Most - Karlovy Vary - Cheb). Přeshraniční spojení je zajištěno přechodem Petrovice – Bahratal na dálnici D8. Vnitřní dopravní cesty průmyslové zóny navazují přímo na silniční komunikaci první třídy (E442). Zóna disponuje i železniční vlečkou navazující na síť českých drah (železniční koridor). Významným faktorem je i skutečnost, že průmyslová zóna má vybudovaný vlastní přístav na řece Labe. Přístav se nachází na 76,1 říčním kilometru a tvoří jej levý břeh řeky Labe v délce 240 m. Délka přímé části mola činí 200 m a délka šikmých navázání do břehu činí 20 m po proudu i proti proudu. Koruna mola je vodorovná a nachází se v nadmořské výšce 136,22 m. Molo je opatřeno 10 vázacími kolíky (pacholaty) a jsou v něm zabudována 4 výstupní schodiště. U přístavního mola mohou být vyvázána současně 2 plavidla – počet stání 2. Povolená šíře stání je 12 m. Letecká doprava (Drážďany – 50 km, Praha – 100 km, Karlovy Vary – 120 km).

Průmyslová zóna Tonaso vznikla v důsledku částečného utlumení chemické výroby v areálu společnosti Tonaso. Plochy původně obsazené výrobou sody prošly v rámci komplexního projektu odstranění starých ekologických zátěží rozsáhlou sanací a byly cíleně připravovány pro další využití. Tato historie dává potenciálním investorům možnost zapojit se do programů zaměřených na regeneraci lokalit typu brownfield finančně podporované Ministerstvem obchodu a průmyslu a agenturou CzechInvest.

Podrobnější informace naleznete na http://www.tonaso.cz/cz.

Brownfieldy

Oddělení strategického rozvoje aktualizuje a eviduje městskou databázi brownfieldů. Aktualizace probíhá ve spolupráci s Fakultou sociálně ekonomickou UJEP. V databázi jsou nemovitosti (území, areál, pozemek, objekt), které jsou nevyužívané a zanedbané. Zároveň mohou být i kontaminované. Tyto nemovitosti vznikly jako pozůstatek průmyslové, zemědělské, rezidenční, vojenské či jiné aktivity. Brownfieldy nelze efektivně využít, aniž by proběhla jejich regenerace.

Agentura CzechInvest spravuje tzv. Národní databázi brownfieldů. Národní databáze eviduje vybrané lokality typu brownfield. Jejím účelem je poskytovat přehled o počtu, charakteru a vývoji brownfieldů na území České republiky. Veřejná část databáze slouží jako nabídka lokalit pro investory. Neveřejná část slouží pro statistické účely o sledovaných jevech a vytváří přehledy o podpoře regenerací brownfieldů. V současné době eviduje na 3 500 lokalit, z nichž více než 450 je publikováno.

Statutární město Ústí nad Labem eviduje celkem 108 brownfieldů, z nichž vlastníkem je pouze sedmi brownfieldů. Seznam městských brownfieldů je uveden v následující tabulce:

Brownfield

Poloha

Parcelní číslo

Katastrální území

Výměra (m²)

Objekt Kamenná - jesle

Kamenná 1431/3

3241/18

Střekov

721

Objekt Neštěmická - prostory DDM

Neštěmická 795/37

861/160

Krásné Březno

333

Objekt V Ústraní - bytový dům

V Ústraní 132

496

Neštěmice

1 360

Objekty Matiční - pavlačové domy

Matiční 381/4 a 382/6

103, 104, 105, 106

Krásné Březno

2 476

CORSO - kulturní dům

Krčínova 801/6

472/157, 472/158, 472/159, 172/176

Krásné Březno

6 782

Skladovací plochy u ulice Kekulova

u ulice Kekulova

353/3

Ústí nad Labem

4 900

 

Kontaktní osoba:
Mgr. Tomáš Kočí
vedoucí oddělení strategického rozvoje
Odbor městských organizací, strategického rozvoje a investic
Magistrát města Ústí nad Labem
t: 475271253 e: Tomas.Koci@mag-ul.cz