Žádost o informace

Poskytování informací

Základní informace jsou zveřejňovány na úřední desce (prostor v mezidveří vchodu do MmÚ). Za poskytnutí těchto informací odpovídá Kancelář tajemníka. Podrobnější informace jsou zveřejňovány na webových stránkách města a na nástěnkách umístěných u jednotlivých odborů. Za informace na nástěnkách odpovídají vedoucí příslušných odborů.
Informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím (dále jen zákon) jsou poskytovány v souladu s ustanoveními tohoto zákona. Za MmÚ poskytují informace příslušné odbory, a to na základě žádosti nebo zveřejněním. Žadatel může být odkázán na zveřejněnou informaci. Pokud bude žadatel trvat na individuálním vyřízení žádosti, je povinností mu vyhovět. Zveřejňování informací z podkladů odborů na webových stránkách města zabezpečují odpovědní zaměstnanci jednotlivých odborů.

Vyřizování žádostí o informace

Způsob podání žádosti

a) žádosti sdělené telefonicky:

 • jsou vyřizovány neformálně, bezodkladně a bezplatně
 • současně platí, že telefonické vyřízení je omezeno hovorem v délce nejvýše cca 5 min (pozn.: je-li třeba více času ke sdělení informace, pak je žadatel vyzván k podání písemné žádosti)

b) žádosti podané ústně-osobně:

 • jsou vyřizovány neformálně
 • v délce do 1/2 hodiny jsou účtovány pouze případné technické náklady (kopírování apod.) 

c) žádosti podané písemně (rozumí se rovněž podání faxem nebo e-mailem):

 • podléhají formalizovanému postupu a to i v případě, kdy žadateli nebyla ústní žádost uspokojivě vyřízena a on znovu písemně požádá o tutéž informaci

Písemná žádost o informace

Za písemnou žádost se považuje žádost, ze které je zřejmé:

 • že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona
 • kdo ji činí (fyzická osoba uvede v žádosti jméno, příjmení, datum narození, adresu místa trvalého pobytu nebo, není-li přihlášena k trvalému pobytu, adresu bydliště a adresu pro doručování, liší-li se od adresy místa trvalého pobytu nebo bydliště; právnická osoba uvede název, identifikační číslo, adresu sídla a adresu pro doručování, liší-li se od adresy sídla); adresou pro doručování se rozumí též elektronická adresa
 • komu je určena

Den podání

Žádost je podána dnem, kdy ji příjemce obdržel:

 • osobně - do podatelny MmÚ, adresa: Velká Hradební 8, 401 00, Ústí nad Labem
 • prostřednictvím internetu na e-mailovou adresu e-podatelny magistrátu podatelna.magistrat@mag-ul.cz
 • prostřednictvím datové schránky
 • poštou

Ode dne podání běží lhůty pro vyřízení žádosti, které stanovuje zákon. Není-li ze žádosti zřejmé, kterému povinnému subjektu je určena a že se žadatel domáhá poskytnutí informace ve smyslu zákona, neobsahuje-li žádost adresu pro doručování, případně není-li elektronická žádost podána na adresu elektronické podatelny, není žádostí ve smyslu zákona. O tomto bude žadatel písemně vyrozuměn (samozřejmě, nechybí-li adresa pro doručování). MmÚ v tomto případě bude postupovat dle jiného právního předpisu, do jehož působnosti takové podání spadá, např. správní řád.

Evidence žádostí

Písemné žádosti o informace jsou na odborech evidovány vedoucím odboru určenou osobou. V evidenci je sledován zejména způsob a termín vyřízení.

Odvolání

Proti rozhodnutí o odmítnutí žádosti lze podat odvolání do 15 dnů od doručení tohoto rozhodnutí. Odvolání se podává písemně (doručí se osobně nebo poštou) do podatelny MmÚ. Formuláře pro odvolání jsou dány žadateli k dispozici, příp. je možno si je stáhnou na webových stránkách města v Rychlé orientaci v sekci „Formuláře ke stažení“.
Vedoucí odboru předloží odvolání spolu se spisovým materiálem nadřízenému orgánu (Krajskému úřadu) ve lhůtě 15 dnů ode dne doručení odvolání.

Formuláře

Sazebník