Stížnosti a petice

Petice

je podání skupiny osob nebo osoby ve věcech veřejného nebo jiného společenského zájmu. Petice spadající do přenesené působnosti obce podléhají zákonu č. 85/1990 Sb., o právu petičním jsou prošetřeny do 30 dnů. Petice spadající svým obsahem do samostatné působnosti obce- § 16, odst. 2, písm. f a g, zákona o obcích jsou prošetřeny do 60 dnů, jedná-li se o působnost rady města, v působnosti zastupitelstva města do 90 dnů.
lze podávat

 • poštou na adresu Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
 • osobně na podatelně města Ústí nad Labem na adrese Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, 2. patro
 • e-mailem na e-podatelnu magistrátu: podatelna.magistrat@mag-ul.cz
 • datovou schránkou – identifikátor DS Magistrátu města Ústí nad Labem je vt8bhx2

obsah

 • adresát petice
 • požadavek – „text petice“, návrh řešení
 • informace o tom, kdo petici podává, případně petiční výbor - jména, příjmení, bydliště a podpis všech členů výboru a jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy výboru v této věci zastupovat
 • jednotlivec - jméno, příjmení, bydliště a podpis
 • právnická osoba - název, sídlo, IČO a jméno, příjmení a bydliště osoby oprávněné za organizaci jednat, podpis.

náležitosti podpisových archů

 • pokud není součástí petičního archu text petice, musí být z podpisového archu zřejmé, jaká petice má být podpisy podpořena, kdo petici sestavil, nebo jméno, příjmení a bydliště toho, kdo je oprávněn členy petičního výboru v této věci zastupovat
 • jméno, příjmení a bydliště podepisujícího se občana a jeho podpis (vlastnoruční podpis lze nahradit zaručeným elektronickým podpisem podle zákona č. 227/2000 Sb.)

Stížnost

je podání fyzické nebo právnické osoby, kterým se domáhá ochrany svých práv

1) Stížnosti spadající do oblasti přenesené působnosti obce lze podávat (dle §175 správního řádu)

 • v případě, že správní řád neposkytuje stěžovateli jiný prostředek ochrany, a to:
  • proti nevhodnému chování úředních osob nebo
  • proti postupu správního orgánu
 • pouze dotčenou osobou, tedy pouze osobou, jejichž práv nabytých v dobré víře a oprávněných zájmů se činnost správního orgánu dotýká.

lze podávat

 • poštou na adresu Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
 • osobně na podatelně města Ústí nad Labem na adrese Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, 2. patro
 • e-mailem na e-podatelnu magistrátu: podatelna.magistrat@mag-ul.cz
  E-mailová stížnost musí být podepsána uznávaným elektronickým podpisem. Bez uznávaného elektronického podpisu musí být stížnost do 5 dní potvrzena buď fyzickým, nebo uznávaným elektronickým podpisem.
 • datovou schránkou – identifikátor DS Magistrátu města Ústí nad Labem je vt8bhx2

obsah

 • označení správního orgánu, jemuž je určena
 • jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu stěžovatele, a podpis, v případě elektronického podání na e-podatelnu magistrátu uznávaný elektronický podpis
 • stručný popis toho, čeho se stěžovatel domáhá, případně uvedení, jaké právo stěžovatele bylo porušeno a jakým způsobem

Lhůta pro vyřízení je 60 dní ode dne doručení příslušnému správnímu orgánu, lhůta může být prodloužena, nelze-li v jejím průběhu zajistit podklady potřebné pro vyřízení stížnosti. Příslušným orgánem je správní orgán, který vede řízení. O vyřízení musí být stěžovatel ve stanovené lhůtě vyrozuměn. O výsledku šetření a opatřeních k nápravě bude stěžovatel vyrozuměn jen tehdy, jestliže o to požádá. Má-li stěžovatel za to, že stížnost nebyla řádně vyřízena, může požádat nadřízený správní orgán, aby přešetřil způsob vyřízení stížnosti.

 

2) Stížnosti spadající do oblasti samostatné působnosti obce lze podávat

lze podávat

 • poštou na adresu Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem
 • osobně na podatelně města Ústí nad Labem na adrese Magistrát města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, 401 00 Ústí nad Labem, 2. patro
 • e-mailem na e-podatelnu magistrátu: podatelna.magistrat@mag-ul.cz
 • datovou schránkou – identifikátor DS Magistrátu města Ústí nad Labem je vt8bhx2
 • ústně na Magistrátu města Ústí nad Labem, 3. patro, číslo dveří 334 a 333.

obsah

 • adresát
 • jméno, příjmení, bydliště a podpis stěžovatele
 • stručný popis toho, čeho se stěžovatel domáhá, případně uvedení, jaké právo stěžovatele bylo porušeno a jakým způsobem
 • co pisatel navrhuje

Lhůta pro vyřízení je 60 dní ode dne doručení na magistrát města. Stížnost vyřizuje odbor, do jehož věcné náplně činností patří meritum stížnosti, případně kancelář tajemníka.