Ověřování, Czech Point

(shody opisu nebo kopie s listinou – vidimace, ověřování pravosti podpisu – legalizace, ověřené výstupy z registrů veřejné správy – Czech POINT)

Vyřizuje: 

Jméno a příjmení: Název funkčního místa: E-mail: Telefon: Kancelář č.:
Markéta Fenčáková referent – odd. správních činností Marketa.Fencakova@mag-ul.cz 475 271 846 136
Denisa Olyšarová referent – odd. správních činností Denisa.Olysarova@mag-ul.cz 475 271 838 137
Lucie Vysoudilová sekretariát vedoucího SPO Lucie.Vysoudilova@mag-ul.cz 475 271 837 199

 

Magistrát města Ústí nad Labem
Velká hradební 8
401 00 Ústí nad Labem

Provoz pracoviště:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

 

Ověřování shody opisu nebo kopie s listinou (vidimace) a ověřování pravosti podpisu (legalizace) dle zákona č. 21/2006 Sb. o ověřování shody opisu nebo kopie s listinou a o ověřování pravosti podpisu provádí oddělení správních činností. Pro ověření pravosti podpisu je nezbytné, aby se zájemce dostavil osobně s listinou, na které bude potvrzena pravost podpisu. Ověření shody opisu nebo kopie je provedeno na místě každému po předložení originálu listiny, případně ověřené kopie listiny a opisu či kopie, která se vidimuje.

Vidimace

Vidimací se ověřuje, že opis nebo kopie se doslova shoduje s předloženou listinou, vidimací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených na vidimované listině, ani jejich soulad s právními předpisy. Úřad za obsah vidimované listiny neodpovídá. Vidimovanou listinu pořizuje žadatel na své náklady.

Ověření kopie se neprovede:

 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, listinou, jejíž jedinečnost nelze vidimovanou listinou nahradit, zejména občanský průkaz, cestovní doklad, zbrojní průkaz, řidičský průkaz, vojenská knížka, služební průkaz, průkaz o povolení k pobytu cizince, rybářský lístek, lovecký lístek nebo jiný průkaz, vkladní knížka, šek, směnka nebo jiný cenný papír, los, sázenka, protest směnky, geometrický plán, rys nebo technická kresba,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a neovládá-li ověřující osoba jazyk, v němž je listina psána a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého; to neplatí, byla-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena viditelným zajišťovacím prvkem, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny, například hologramem; to neplatí, je-li kopie listiny pořízena ověřující osobou na  kopírovacím zařízení, a to na náklady žadatele,
 • je-li předložená listina již ověřenou vidimovanou listinou, v jejíž ověřovací doložce je uveden údaj o  tom, zda listina, ze které je vidimovaná listina pořízena, obsahuje viditelný zajišťovací prvek, jenž je součástí obsahu právního významu této listiny (například hologram),
 • je-li předložená listina, z níž je vidimovaná listina pořízena, opatřena plastickým textem nebo otiskem plastického razítka,
 • jsou-li ve předložené listině, z níž je vidimovaná listina pořízena, změny, doplňky, vsuvky nebo škrty, které by mohly zeslabit její věrohodnost,
 • jestliže se vidimovaná listina doslovně neshoduje s  předloženou listinou, z níž byla pořízena,
 • není-li z předložené listiny, z  níž je vidimovaná listina pořízena, patrné, zda se jedná o 
  • prvopis,
  • již ověřenou vidimovanou listinu,
  • listinu, která je výstupem z  autorizované konverze dokumentů,
  • opis anebo kopii pořízenou ze spisu, nebo
  • stejnopis písemného vyhotovení rozhodnutí anebo výroku rozhodnutí vydaného podle zvláštního právního předpisu.

Legalizace

Legalizací se ověřuje, že žadatel listinu před ověřující osobou vlastnoručně podepsal, nebo podpis na listině uznal za vlastní. Legalizací se nepotvrzuje správnost ani pravdivost údajů uvedených v  listině ani jejich soulad s právními předpisy.

Ověření pravosti podpisu se neprovede:

 • jde-li o legalizaci podpisu ověřující osoby, která legalizaci provádí,
 • je-li podpis vyhotoven jinými písmeny než písmeny latinské abecedy, nebo
 • jde-li o legalizaci podpisu na listině, která neobsahuje žádný text
 • je-li legalizován podpis na listině, která je psána v jiném než českém nebo slovenském jazyce a není-li současně předložena v úředně ověřeném překladu do jazyka českého, legalizace se neprovede,
 • nemůže-li žadatel číst nebo psát, provede se legalizace za účasti dvou svědků,
 • účast dvou svědků se k legalizaci nevyžaduje, má-li ten, kdo nemůže číst nebo psát, schopnost seznámit se s obsahem listiny s pomocí přístrojů nebo speciálních pomůcek nebo prostřednictvím jiné osoby, kterou si zvolí, a je schopen vlastnoručně listinu podepsat

Potřebné doklady žadatele k ověření podpisu

Pro ověření pravosti podpisu, předloží zájemce pro prokázání své totožnosti platný:

 • občanský průkaz nebo cestovní doklad, jde-li o státního občana České republiky,
 • průkaz o povolení k pobytu nebo cestovní doklad anebo průkaz totožnosti občana členského státu Evropské unie, jde-li o cizince,
 • průkaz žadatele o udělení azylu, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení azylu,
 • průkaz o povolení k pobytu azylanta, jde-li o osobu, které byl udělen azyl,
 • průkaz žadatele o udělení dočasné ochrany, jde-li o osobu, která podala žádost o udělení dočasné ochrany, nebo
 • průkaz cizince požívajícího dočasné ochrany, jde-li o osobu, které byla udělena dočasná ochrana.

Správní poplatky

 • ověření pravosti podpisu: 30,- Kč za každý podpis
 • ověření shody opisu nebo kopie s listinou: 30,- Kč za každou započatou stranu

Czech POINT

Czech POINT je Český Podací Ověřovací Informační Terminál, díky kterému mohou občané obstarat více potřebných dokumentů na jednom místě.

Typy ověřených výstupů z registrů veřejné správy

 • Výpis z katastru nemovitostí
 • Ověřený snímek katastrální mapy
 • Výpis z obchodního rejstříku
 • Výpis ze živnostenského rejstříku
 • Výpis z rejstříku trestů fyzických i právnických osob
 • Výpis z rejstříku kvalifikovaných dodavatelů
 • Výpis z insolvenčního rejstříku
 • Registr účastníků provozu modulu autovraků
 • Výpisy ze základních registrů
 • Konverze dokumentů
 • Datové schránky

Správní poplatky

 • vydání ověřeného výstupu z  informačního systému veřejné správy
  100,- Kč za první stránku, 50,- Kč za každou další i započatou stránku

Podrobný popis jednotlivých poskytovaných agend naleznete na adrese www.czechpoint.cz