Oznámení shromáždění

Jak oznámit veřejné shromáždění

Oblast práva shromažďovacího je upravena zákonem č. 84/1990 Sb., o právu shromažďovacím, ve znění pozdějších předpisů. Působnost ve věcech práva shromažďovacího pro celé území Statutárního města Ústí nad Labem vykonává správní odbor Magistrátu města Ústí nad Labem.

Legislativa

Oblast práva shromažďovacího je upravena zákonem č. 84/1990 Sb. , o právu shromažďovacím, ve znění zákonů č. 175/1990 Sb., č. 151/2002 Sb., č. 259/2002 Sb., 501/2004 Sb., 274/2008 Sb., č. 294/2009 Sb. a č. 252/2016 Sb. (dále jen „zákon o právu shromažďovacím“). Spolu s možností podpůrného použití zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

Definice shromáždění

Shromážděním ve smyslu zákona o právu shromažďovacím se rozumí shromáždění včetně pouličních průvodů a manifestací ,pokud slouží k využívání svobody projevu a dalších ústavních práv a svobod, k výměně informací a názorů a k účasti na řešení veřejných a jiných společných záležitostí vyjádřením postojů a stanovisek.

Veřejným shromážděním nejsou

 • shromáždění osob související s činností státních orgánů upravená jinými právními předpisy;
 • shromáždění související s poskytováním služeb (průvodcovská, pohostinská, reklamní apod. činnost);
 • jiná shromáždění nesloužící výše uvedenému účelu (kulturní, zábavní, sportovní akce apod.).

Formuláře, náležitosti, doklady

Shromáždění konané na celém území města Ústí nad Labem je nutno oznámit Magistrátu města Ústí nad Labem prostřednictvím výše uvedenému odboru. Oznámení v písemné formě je nezbytné doručit správnímu úřadu alespoň 5 dnů před konáním shromáždění. V odůvodněných případech může úřad přijmout oznámení i v kratší lhůtě. Oznámit shromáždění lze nejdříve 6 měsíců před jeho konáním, k dříve oznámeným shromážděním se nepřihlíží.
Oznámení je nutné podat v písemné formě, a to buď na předtisku formuláře, nebo je možné informovat vlastní formou, ale v souladu s dále uvedenými náležitostmi.

Náležitosti oznámení

Zákonnými náležitostmi oznámení o konání veřejného shromáždění jsou:

 • údaje o svolavateli
  • u shromáždění svolávaných fyzickou osobou: jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt (případně adresu pro doručování), kontaktní údaj (telefonní číslo, e-mail)
  • u shromáždění svolávaných právnickou osobou: název a sídlo svolavatele a údaje o osobě, která ji zastupuje (jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt, adresa pro doručování, kontaktní údaje - telefonní číslo, e-mail);
 • údaje o osobě zmocněné jednat v zastoupení svolavatele (je-li zastoupen) - jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt (případně adresu pro doručování), kontaktní údaj (telefonní číslo, e-mail)
 • účel shromáždění;
 • místo konání shromáždění – přesné vymezení lokality, kde se má shromáždění konat (např. uvedením názvu ulice, náměstí, části ulice či náměstí).

V případě rozlehlejších prostranství či delších ulic je vhodné přesně určit konkrétní místo, kde shromáždění bude probíhat (např. označením nejbližší budovy, křižovatky s jinou ulicí, zde se nalézající sochy či pomníku, apod.).
Jedná-li se o průvod, je nutné označit trasu průvodu s uvedením výchozího místa a času, cesty a místa a času jeho ukončení (tj. uvedení názvů všech ulic v pořadí, jak jimi bude průvod procházet).

 • den (dny) konání shromáždění

Na stejném místě se nesmí ve stejnou dobu konat jiné veřejné shromáždění. Nemělo by docházet ani ke kolizím s kulturními, sportovními a obdobnými akcemi konanými na shodném místě;

 • doba zahájení a předpokládaná doba ukončení shromáždění;
 • předpokládaný počet účastníků;
 • počet pořadatelů starších 18 let;
 • způsob označení pořadatelů – údaj, jakým způsobem budou pořadatelé odlišeni od ostatních účastníků shromáždění (např. páskou na rukávu, cedulkou na klopě, barevnou vestou).

Pokud se má shromáždění konat pod širým nebem mimo veřejná prostranství (veřejným prostranstvím jsou všechna náměstí, ulice, tržiště, chodníky, veřejná zeleň, parky a další prostory přístupné každému bez omezení, tedy sloužící obecnému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto prostoru), je třeba k oznámení přiložit písemný souhlas toho, kdo je vlastníkem, případně uživatelem pozemku.

Není třeba oznamovat

 • shromáždění pořádaná právnickými osobami přístupná jen jejich členům či pracovníkům a jmenovitě pozvaným hostům;
 • shromáždění pořádaná církvemi nebo náboženskými společnostmi v kostele nebo v jiné modlitebně, procesí, poutí a jiné průvody a shromáždění sloužící k projevům náboženského vyznání;
 • shromáždění konaná v obydlích občanů;
 • shromáždění jmenovitě pozvaných osob v uzavřených prostorách.

Oznámení o konání shromáždění po celém území statutárního města Ústí nad Labem (tj. akce bude probíhat ve více jak v jednom správním obvodu města)

 • osobně na podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem, hlavní vchod úřadu z Lidického náměstí, 2. patro budovy
 • písemně na adrese:
  Magistrát města Ústí nad Labem
  Správní odbor
  Velká Hradební 8
  400 01 Ústí nad Labem
 • cestou datové schránky (ID datové schránky: vt8bhx2) nebo cestou elektronické podatelny