Základní informace dle zák 106/99 Sb.

Povinně zveřejňované informace

 1. Název 
  Statutární město Ústí nad Labem
   
 2. Důvod a způsob založení
  Statutární město Ústí nad Labem jako veřejnoprávní korporace-územně samosprávný celek je založeno zákonem o obcích za účelem usilovat v samostatné působnosti o rozvoj svého území a kvality života v něm a v přenesené působnosti plnit úkoly státní správy. Ústava ČR zaručuje územně samosprávným celkům právo na samosprávu ve svém čl. 8 a čl. 99 a násl.
  V samostatné působnosti je dozorovým, kontrolním a metodickým orgánem Ministerstvo vnitra.
  Nadřízeným správním orgánem v přenesené působnosti je Krajský úřad Ústeckého kraje.
   
 3. Organizační stuktura (.pdf, 436 kB)
   
 4. Kontaktní spojení
  4.1. Kontaktní poštovní adresa:
  Magistrát města
  Velká Hradební 2336/8
  401 00 Ústí nad Labem
  4.2. Adresa úřadovny pro osobní návštěvu:
  Magistrát města
  Velká Hradební 2336/8
  401 00 Ústí nad Labem
  4.4. Telefonní čísla:
  +420 475 271 111 - ústředna
  4.5. Adresa internetových stránek:
  Dokumenty v elektronické podobě jsou přijímány na těchto technických nosičích: USB flashdisk, CD, DVD.
  4.7. Elektronická podatelna:
  podatelna.magistrat@mag-ul.cz
  Další elektronické adresy v sekci Kontakty
  4.8. Datová schránka:
  vt8bhx2
   
 5. Případné platby můžete poukázat  
  Vzhledem k tomu, že Statutární město Ústí nad Labem má příjmové účty podle různých druhů příjmů a dochází podle nich i k párování plateb, nelze jeden z nich určit obecně, ale je zapotřebí se vždy domluvit s konkrétním odborem nebo s oddělením účetnictví finančního odboru. Platby v hotovosti nebo platební kartou lze uhradit na příjmové pokladně Magistrátu města Ústí nad Labem v úředních hodinách.
   
 6. IČO 
  00081531
   
 7. DIČ 
  CZ00081531
   
 8. Dokumenty
  8.1. Seznam hlavních dokumentů – koncepční, strategické
  8.2. Rozpočet, střednědobý výhled rozpočtu a závěrečný účet města
   
 9. Žádosti o informace
  Občan > Žádost o informace

 10. Příjem žádostí a dalších podání
  Žádost, stížnost, petici, návrh, podnět či jiné dožádání lze podat:
  • osobně na podatelně Magistrátu města Ústí nad Labem
  • poštou na adresu: Velká Hradební 2336/8, 401 00 Ústí nad Labem
  • elektronicky na adresu podatelna.magistrat@mag-ul.cz
  • prostřednictvím datové schránky: vt8bhx2
  Z podané žádosti musí být zřejmé, komu je určena, a adresa žadatele.
 11. Předpisy
  11.1. Nejdůležitější používané předpisy
  - Ústava ČR
  - Listina základních práv a svobod - zákon o obcích
  - zákon o úřednících územních samosprávných celků
  - stavební zákon
  - živnostenský zákon
  - zákon o živnostenských úřadech
  - zákon o pozemních komunikacích
  - silniční zákon
  - zákon o archivnictví a spisové službě
  - zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů
  - zákon o sociálních službách
  - krizový zákon
  - školský zákon
  - zákon o obecní policii
  - zákon o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich
  - zákon o správním řízení (správní řád)
  - občanský zákoník
  - zákon o sociálně-právní ochraně dětí
  - zákon o zadávání veřejných zakázek
  - zákon o veřejné podpoře
  - zákon o správě daní a poplatků
  - daňový řád
  - zákon o finanční kontrole
  - zákon o místních poplatcích
  - vodní zákon
  - zákon o ochraně přírody a krajiny
  - zákon o odpadech
  - zákon o ochraně ovzduší
  - zákon o matrikách
  - zákon o evidenci obyvatel
  - zákon o státním občanství
  - zákon o občanských průkazech
  - zákon o cestovních dokladech
  - zákon o veřejných dražbách
  - zákon o Sbírce zákonů a mezinárodních smluv
  - zákon o svobodném přístupu k informacím
  11.2. Vydané právní předpisy
  Nařízení města vydaná do 31.12.2021
  Vyhlášky města vydané do 31.12.2021
  Přávní předpisy města vydané od r. 2022
  Občané mohou nahlédnout do výše uvedených právních předpisů u  vedoucí kanceláře primátora denně v úředních hodinách.
   
 12. Úhrady za poskytování informací
  12.1. Sazebník úhrad za poskytování informací (.pdf, 226 kB)
  12.2. Rozhodnutí nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací nebyla za uplynulé dva roky vydána.

 13. Licenční smlouvy
  13.1. Vzory licenčních smluv
  Vzory všech licenčních smluv podle § 14a zákona, jsou-li k poskytování informací povinným subjektem potřebné.
        • Vzor licenční smlouvy (.doc, 57 kB)
  13.2. Výhradní licence
  Magistrát města Ústí nad Labem neposkytl žádnou výhradní licenci podle § 14a odst. 4 zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím
   
 14. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím:
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2023 (.pdf, 65 kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2022 (.pdf, 72 kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2021 (.pdf, 60 kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2020 (.pdf, 45 kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2019 (.pdf, 49 kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2018 (.pdf, 55 kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2017 (.pdf, 158 kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2016 (.pdf, 160 kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2015 (.pdf, 124 kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2014 (.doc, 42 kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2013 (.doc, 38 kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2012 (.doc, 46 kB)
  Výroční zpráva statutárního města Ústí nad Labem v oblasti poskytování informací za rok 2011 (.doc, 32 kB)

 15. Žádosti dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

 16. GDPR
  - Nařízení (EU) 2016/679 - GDPR (.pdf, 851 kB, do nového okna)
  Informační memorandum (.pdf, 234 kB, do nového okna)
  - Pověřenec pro ochranu osobních údajů: Ing. Martin Kolář, e-mail: gdpr@metropolnet.cz
  - Účely zpracování osobních údajů (.xls, 142 kB)

 17. Plánování, vyhodnocování a koordinace kontrol výkonu přenesené a samostatné působnosti územních samosprávných celků dle usnesení vlády č. 689/2013
  17.1. Plán kontrol výkonu přenesené působnosti městských obvodů (.pdf, 150 kB)
  17.2. Informace o výsledcích kontrol v přenesené působnosti (.pdf, 338 kB)
  17.3. Informace o výsledcích kontrol v samostatné působnosti (.pdf, 177 kB)