Jednotné kontaktní místo pro podnikatele

Jednotná kontaktní místa (JKM) pomáhají fyzickým i právnickým osobám, které podnikají ve službách. Jejich úlohou je především usnadnit začínajícím firmám vstup do podnikání. Konzultace a další odbornou pomoc zde ale získají všichni podnikatelé.

Jednotné kontaktní místo bylo na živnostenském odboru Magistrátu města Ústí nad Labem zřízeno dne 28.12.2009 na základě zákona o volném pohybu služeb, kterým byla do českého právního řádu transponována směrnice Evropského parlamentu a Rady o službách na vnitřním trhu, jako součást celoevropské sítě jednotných kontaktních míst.

JKM má dvě hlavní funkce a to:

 1. informační
 2. zprostředkovatelskou

V rámci informační služby JKM poskytuje:

 • informace potřebné pro získání oprávnění, zejména náležitosti žádosti a kontaktní údaje správních orgánů,
 • obecné informace o poskytování služeb v jiných členských státech EU,
 • obecné informace o opravných prostředcích a o řešení sporů v celé EU,
 • obecné informace o ochraně spotřebitele v jiných členských státech,
 • kontaktní údaje osob, které mohou poskytovatelům či příjemcům poskytovat praktickou pomoc v případě problémů s úřady a to nejen doma, ale kdekoliv v EU.

V rámci zprostředkovatelské služby JKM:

 • zajistí předání žádosti o oprávnění k podnikání, podanou na základě jiného právního předpisu, příslušnému správnímu orgánu, který je o této žádosti oprávněn rozhodovat,
 • přijímá a předává příslušným správním orgánům oznámení a hlášení učiněná na základě jiného právního předpisu od osob podnikajících na základě oprávnění podle jiného právního předpisu:
  • přihlášky k registraci nebo oznámení na základě jiného právního předpisu,
  • oznámení a hlášení v oblasti sociálního zabezpečení od fyzických osob v rozsahu stanoveném jinými právními předpisy,
  • oznámení o vzniku volných pracovních míst nebo jejich obsazení,
  • oznámení a hlášení fyzických osob vůči zdravotním pojišťovnám v rozsahu stanoveném jiným právním předpisem.

JKM poskytuje poradenské a zprostředkovatelské služby bezplatně. Nejedná se však o právní poradenství a JKM nemůže řešit konkrétní věci či spory, které by šly nad rámec zákona o volném pohybu služeb.

Kontakt na JKM v Ústí nad Labem:

Živnostenský odbor Magistrátu města Ústí nad Labem
Velká hradební 2336/8
401 00 Ústí nad Labem
E-mail: jkm@mag-ul.cz

Kontaktní osoby JKM a telefony:

Martina Bublová     +420 475 271 246
Marcela Moníková   +420 475 271 245

Úřední hodiny:

Pondělí   8:00–11:00   13:00–17:00
Úterý       8:00–11:00   13:00–15:00
Středa     8:00–11:00   13:00–17:00
Čtvrtek    –––
Pátek       8:00–11:00

Seznam jednotných kontaktních míst v Ústí nad Labem

Agentura pro podnikání a inovace – API
Zprostředkující subjekt pro dotační programy podpory Operačního programu OP PIK – Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost
Mírové náměstí 34, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 296 342 989
E-mail: ustinadlabem@agentura-api.org
Web: www.agentura-api.org

Vládní agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest
Podpora podnikání a investic, rozvoj potenciálu českých technologických firem, asistence českým firmám při vstupu na zahraniční trhy, podpora startupůs, podnikatelské nemovitosti, brownfieldy aj.
Mírové náměstí 34, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 296 342 988
E-mail: ustinadlabem@czechinvest.org
Web: www.czechinvest.org

Česká agentura na podporu obchodu CzechTrade pro Ústecký kraj
Pomoc malým a středním podnikům při exportu jejich zboží a služby do vybraných zahraničních teritorií
Mírové náměstí 34, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 296 342 987
E-mail: ustinadlabem@czechtrade.cz
Web: www.czechtrade.cz

Inovační centrum Ústeckého kraje – ICUK
Nastartování podnikatelského nápadu, propojování partnerů, podpora výzkumu a vzdělávání, posilování atraktivity regionu pro investory
Klíšská 910/28, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 475 285 840
E-mail: office@icuk.cz
Web: www.icuk.cz

Okresní hospodářská komora Ústí nad Labem – OHK
Podpora malého a středního podnikání, podpora evropské integrace, právní a legislativní služby, celní a certifikační služby, podpora oblasti vzdělávání, informační servis, reprezentační služby
Masarykova 3488/1, 400 01 Ústí nad Labem

Tel.: +420 774 492 285
E-mail: info@ohk-ul.cz
Web: www.ohk-ul.cz

Technologická agentura ČR – TA ČR
Podpora aplikovaného výzkumu, vývoje a inovace pro potřeby státní správy, veřejných soutěží a zadávání veřejných zakázek, hodnocení a výběr návrhu programových projektů
Mírové náměstí 34, 400 01 Ústí nad Labem
Tel.: +420 770 191 394
E-mail: usti-rkm@tacr.cz
Web: www.tacr.cz

Úřad práce Ústí nad Labem
Dvořákova 1609/18, 400 21 Ústí nad Labem
Tel.: +420 950 171 411
E-mail: podatelna.ul@uradprace.cz
Web: www.uradprace.cz

 


Další informace a formuláře naleznete na 
www.businessinfo.cz

Více informací naleznete na webu
www.mpo.cz/jkm
www.ec.europa.eu/solvit
www.een.cz