Správa města

Město Ústí nad Labem je územně členěné statutární město, spravující samostatně své území a vykonávající státní správu ve stanoveném rozsahu. Je členěno na 4 městské obvody (dále jen MO): MO město, MO Severní Terasa, MO Střekov a MO Neštěmice. Pro rozdělení kompetencí jak v přenesené, tak v samostatné působnosti města schválilo zastupitelstvo města Statut města.

Orgány města jsou:

  1. Zastupitelstvo města Ústí nad Labem
  2. Rada města Ústí nad Labem
  3. Primátor města Ústí nad Labem
  4. Magistrát města Ústí nad Labem
  5. Zvláštní orgány obce

Město spravuje své záležitosti samostatně (tzv. samostatná působnost). Státní orgány a orgány kraje mohou do samostatné působnosti zasahovat, jen vyžaduje-li to ochrana zákona, a jen způsobem, který zákon stanoví. Rozsah samostatné působnosti může být omezen jen zákonem. Státní správu, jejíž výkon byl zákonem svěřen orgánu obce, vykonává tento orgán jako svou přenesenou působnost. Město může ukládat povinnosti v samostatné působnosti obecně závaznou vyhláškou, v přenesené působnosti vydává nařízení města.