Analýza bezpečnosti ve městě

8.9.2003
Radní vzali na vědomí informaci o bezpečnostní situaci ve městě, kterou předložil primátor Mgr. P. Gandalovič. Analýza činnosti Městské policie Ústí nad Labem (dále jen MP) je zpracována na základě plánu práce Rady města a zahrnuje období I. pololetí roku 2003.

 

   MP má k 31. 8. 2003 184 zaměstnanců, z toho 7 zaměstnanců ředitelství MP a 177 strážníků. Z uvedeného počtu je 22 žen a 162 mužů. Průměrný věk všech zaměstnanců MP je 32,7 let. Výcvikový kurz pro 10 nových kadetů byl zahájen 21. 7. 2003 a končí 4. 9. 2003. Noví strážníci budou zařazeni na základny MP Severní Terasa, Střekov a Neštěmice. Výběrovým řízením prošlo 94 zájemců. V současné době probíhá II. kolo výběrového řízení, ve kterém je zatím přihlášeno 46 zájemců. Do dalšího výcvikového kurzu je již vybráno 7 kadetů.

   Za sledované období strážníci řešili celkem 20 175 přestupků, což je o 4 700 více než v roce 2002. Z celkového počtu se 70 % přestupků týkalo silničního provozu, 28 % veřejného pořádku a 2 % ostatních přestupků. Přestupky byly řešeny v 9 945 případech blokovou pokutou na místě zaplacenou, v 5 548 případech napomenutím, v 2 424 případech blokovou pokutou na místě nezaplacenou a v 2 258 případech oznámením orgánu přestupkového řízení. Strážníci za I. pololetí 2003 zadrželi a předali Policii ČR 35 osob celostátně hledaných a 43 pachatelů trestných činů. V 54 případech bylo policii předáno podezření ze spáchání trestného činu. Na blokových pokutách bylo vybráno 1 988 520 Kč v hotovosti, což je o 803 740 Kč více, než v roce 2002.

   Strážníci MP se dále podíleli na kontrolních akcích zaměřených na placení jízdného v prostředcích MHD (545) a vodní pytláctví (64). Vlastních bezpečnostních akcí bylo provedeno 267, a to se zaměřením na kapsářství, vloupání do rekreačních objektů a automobilů, dodržování obecně závazných vyhlášek města a podávání alkoholu mladistvým a nezletilým.

   Dopravní služba použila v 4 628 případech technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla a provedla 344 odtahů vozidel. Kynologická služba provedla 190 výjezdů a odchytila 143 volně se toulajících psů. Operační středisko přijalo 12 443 telefonních hovorů na lince tísňového volání “156” a ve 126 případech zaznamenalo prostřednictvím kamerového systému porušování zákonů (72 případů-denní směny a 54 případů-noční směny).

   V oblasti výkonu alternativních trestů MP v současné době zaměstnává 38 odsouzených s úhrnným trestem 11 414 pracovních hodin. Od roku 2000 odpracovalo 30 odsouzených celkem 6 370 hodin.

   Městská policie se nejvíce potýká s problematikou rušení nočního klidu a s tím souvisejících jevů - konzumace alkoholu na veřejnosti, výtržnictví, rvačky, ničení majetku a znečišťování veřejného prostranství. Druhy těchto přestupků jsou obvykle zaznamenávány v oblastech, kde jsou restaurační zařízení, provozovny s výherními hracími automaty a diskotéky. Stojí za povšimnutí, že narůstají případy, kdy chování pachatelů takových přestupků vykazuje značné agresivní sklony a věková hranice těchto osob se pohybuje mezi 16 až 18 lety. Zároveň se řeší více případů narušování občanského soužití, kde svoji roli opět sehrává násilí. Přestupky typu znečišťování veřejného prostranství nebo znečišťování životního prostředí se daří lokalizovat téměř okamžitě. Bohužel se nedaří odhalovat pachatele těchto přestupků. Jedná se převážně o převracení kontejnerů, zakládání nepovolených skládek a odkládání velkoobjemového odpadu na veřejném prostranství. Na měsíc září a říjen jsou připraveny kontrolní akce se zaměřením na tuto oblast. Dopravní situace je na území celého města totožná. Viditelně se zvýšil počet provozovaných vozidel, což má vliv na nedostatek parkovacích míst. Řidiči čím dál více nerespektují nejen dopravní značení, ale ani světelné signalizace a dodržování stanovené rychlosti je skoro zbytečné komentovat. Poslední vážná dopravní nehoda, která se v srpnu stala v ul. Masarykova, pouze výstižně vypovídá o stavu v této oblasti. Na úseku porušování obecně závazných vyhlášek města strážníci řešili 2 076 přestupků, což je o 1 932 případů více, než v roce 2002. Největší podíl na těchto přestupcích mají přestupky typu volné pobíhání psů, znečištění veřejného prostranství a konzumace alkoholu na veřejnosti.

   Na úseku preventivní činnosti MP vytváří pravidelně pro děti školního i předškolního věku různé besedy, instruktážní zaměstnání a pořádá krátkodobé soutěžní akce kulturního a sportovního zaměření. Dopravní výuka probíhá celoročně pro všechny základní školy v regionu a v době školních prázdnin je areál dopravního hřiště volně přístupný pro všechny děti. V červnu roku 2003 byly uskutečněny dva pobytové tábory pro děti zvláštních a základních škol. Intenzívně se připravuje projekt s názvem “Každá škola zná svého strážníka”. Ještě v tomto roce by měl být vypracován projekt, zaměřený na domácí násilí, bezpečnost dětí a bezpečnost seniorů.

   Začátkem měsíce srpna 2003 byly na území města instalovány 3 informační tabule Ramet na měření rychlosti motorových vozidel (ul. Výstupní, ul.Masarykova a ul. Bělehradská). V současné době jsou tato zařízení ve zkušebním provozu. Zároveň byl pořízen přístroj na měření hluku. Školením na jeho obsluhu prošlo 8 strážníků a dalších 12 bude proškoleno v měsíci září. Doposud bylo provedeno měření hluku v šesti případech. Začátkem měsíce září bude MP vybavena motorovým vozidlem s vestavěným radarem na měření rychlosti, což bude doplňovat instalaci informačních tabulí. Evidované přestupky budou předávány k řešení na odbor dopravy.