Masarykova třída pro běžný provoz

Masarykova třída pro běžný provoz
31.5.2006
Primátor města Petr Gandalovič a jeho náměstkové Jan Kubata a Tomáš Jelínek dnes slavnostně otevřeli dolní část Masarykovy ulice pro běžný silniční provoz. Odstranili totiž značku „Zákaz vjezdu“.

    „Toto opatření přispěje k větší plynulosti dopravy v centru města. Odlehčí se např. ulicím Klíšská, Londýnská či Moskevská. Při nynějších dopravních omezeních kvůli rekonstrukci železničních mostů je to zvlášť vítaná pomoc“, řekl primátor.

   Stavba za 70 miliónů korun byla rozdělená do tří části. Nejprve byl vybudován kruhový objezd Pražačka u hotelu Vladimir. Později došlo k rekonstrukci Masarykovy ulice a Špitálského náměstí, kde vznikla nová světelná křižovatka.

 

       Rekonstrukce Masarykovy ulice

 

   V rámci této akce byla zrekonstruována komunikace o celkové délce 477 m a šířce 12 m.

 

      Rekonstrukce spočívala:

 

-          v odstranění starých komunikací

-          zpevnění neúnosné pláně komunikace geomřížemi a kamenivem

-          položení štěrkodrťové vrstvy

-          položení vrstvy z kameniva zpevněné cementem

-          položené vrstvy obalované vrstvy kameniva

-          položení hrubé asfaltové vrstvy

-          jako konečná vrstva byla položena vrstva z mastixu

 

   V rámci této akce byly vybudovány dva bezbariérové přechody pro chodce doplněné zábradlím pro nekontrolovatelné přecházení chodců. Jeden se nachází na komunikaci u kina Hraničář a druhý u křižovatky Masarykova - Špitálské náměstí. Přechody pro chodce byly osvíceny bezpečnostními svítidly.

   Na nově rekonstruované komunikaci bylo zřízeno i pět nových bezbariérových nástupišť pro městskou dopravu.

   V důsledku přemístěných nástupišť bylo nutné realizovat novou trolejovou trať. V rámci přeložky trolejové trati bylo vedle kina Hraničář nutné osadit jeden trakční stožár.

   Vzniklo samozřejmě i nové vodorovné a svislé dopravní značení.

   „Masarykova ulice dostala zcela nový povrch chodníků a silnice i nové přechody pro chodce. Opatření pro tělesně a zdravotně postižené vyplývající ze snížení rozdílu výšky obrubníku a nástupní hrany trolejbusu i konstrukce přechodů považuji za zvlášť cenné“, říká náměstek Kubata.

   Celá akce stála 23,5 mil. korun. Téměř deset miliónů bylo uhrazeno ze státní dotace, zbytek zaplatilo město z investičního rozpočtu. Dodavatelem byla firma Viamont.

 

    Okružní křižovatka Pražačka

 

   Předmětem stavby byla rekonstrukce nepřehledné křižovatky u hotelu Vladimir. Kruhový objezd nahradil nevyhovující rozvětvenou křižovatku.

   Kruhová křižovatka má mezi obrubníky průměr 31 metrů. Šířka vozovky je 7 m, prstenec z velké kamenné dlažby je široký 2 m a střední ostrov z malé kamenné dlažby má průměr 13 m. Křižovatka byla doplněna o zábradlí proti nekontrolovatelnému přecházení chodců. Pět nových bezbariérových přechodů pro chodce bylo osvíceno.

    Dále bylo nutné vybudovat nové trolejové vedení pro městskou dopravu kopírující kruhový tvar stavby. Vidíme zde sedm nových stožárů – jeden ve středovém ostrůvku, další ve směrovacích ostrůvcích a v nových chodnících. Přibylo také zcela nové veřejné osvětlení.

   Z důvodu vybudování kruhové křižovatky bylo nutné provést přeložky a ochrany inženýrských sítí – přeložka plynovodu, úprava oplocení, ochrana kabelů.

   Celkové náklady činily 15 mil. korun. Město se zde obešlo bez dotací. Stavbu provedla firma Klement.

  

Špitálské náměstí, Ústí nad Labem

 

   V rámci této akce došlo k rekonstrukci komunikace o celkové délce 135 metrů. Rekonstrukce obsahovala odstranění poškozené komunikace a položení nové, která je uzpůsobená pro větší dopravní zátěž.

 

                                     Rekonstrukce spočívala:

 

-          v odstranění staré komunikace

-          zpevnění neúnosné pláně komunikace geomřížemi a kamenivem

-          položení štěrkodrťové vrstvy

-          položení vrstvy z kameniva zpevněné cementem

-          položené vrstvy obalované vrstvy kameniva

-          položení asfaltové hrubé vrstvy

-          jako konečná vrstva byla i zde položena vrstva z mastixu

 

   Vzniklo osm bezbariérových a nasvícených přechodů pro chodce, a to na komunikaci Klíšská, v ulici Moskevská a na Špitálském náměstí. Byly rovněž postaveny čtyři přechodové ostrůvky. Dále byly vybudovány dva směrové ostrůvky u křižovatky Masarykova – Špitálské náměstí.

   Na nově zrekonstruované silnici na Špitálském náměstí je nyní bezbariérové nástupiště pro městskou autobusovou dopravu.

   Na Klíšské ulici a na křižovatce Klíšská – Špitálské náměstí funguje kamerový systém monitoringu dodržování předepsané rychlosti automobilů. Celkem bylo osazeno 9 kamer. „Je to stejné řešení, jakým jsme šli v horní části Masarykovy třídy. I na Klíšské ulici se často jezdí velice rychle a nebezpečně. Tomu chceme zabránit“, pokračuje Kubata.

   Pro řízení dopravy na křižovatce Klíšská – Špitálské náměstí bylo nutné vybudovat světelnou signalizaci, která zabezpečuje plynulý provoz.

  I tady došlo k přeložkám a ochraně inženýrských sítí i vzniku nového dopravního značení.

   Rekonstrukce Špitálského náměstí přišla na téměř 34 milióny korun. Státní fond dopravní infrastruktury na ní poskytl dotaci ve výši 5,9 mil. Zhotovitelem byla společnost Ravel.