Město nabízí k prodeji atraktivní pozemky

29.8.2003
Město Ústí nad Labem nabízí investorům k prodeji aktraktivní pozemek na Mírovém náměstí - Blok 004

Základní údaje o nemovitosti

Pozemek p. č. : 2520/10, Druh pozemku: ost. plocha, Celková výměra: 1218 m2            

Pozemek p. č. : 2520/09, Druh pozemku: ost. plocha, Celková výměra: 292 m2                             

Pozemek p. č. : 2520/11, Druh pozemku: ost. plocha, Celková výměra: 162 m2                             

Pozemek p. č. : 2520/12, Druh pozemku: ost. plocha, Celková výměra: 374 m2                  

Pozemek p. č. : 2520/3, Druh pozemku: ost. plocha, Celková výměra: 712 m2                             

Vše v katastrálním území : Ústí nad Labem. Jedná se o části uvedených pozemků - výměra dle regul. plánu (k dispozici na ORI/OÚP MmÚ)

Popis nemovitosti: jedná se o pozemky v centru města a dle obecně závazné vyhlášky č.46/1996 jsou součástí tzv. BLOKU 004.

Podmínky:

- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s tím, že bude dodržen regulační plán pro toto území, a že stupeň rozestavěnosti stavby, jež má být na budoucí kupní smlouvou převáděných parcelách umístěna, dosáhne hranice 2.nadzemního podlaží.

- budoucí kupující zahájí stavbu do 2 let od podpisu smlouvy

Způsob využití :

- je dán výše uvedenou obecně závaznou vyhláškou

- pozemky jsou vhodné pro smíšenou výstavbu bytovou a komerční

Základní regulace :

- stavební čára uzavřená

- charakter parteru veřejný

- max. hustota zastavění 80%

- 30% podlahové plochy všech podlaží pro bydlení

- parcelace je uvedena v regulačním plánu pro území Ústí n.L. - centrum

Specifická regulativa :

- vítěz výběrového řízení bude povinen předložit v rámci územního řízení architektonickou studii předmětné části bloku

Přihláška musí obsahovat :

- název firmy, sídlo a předmět podnikání, jméno odpovědného zástupce, doklad o přidělení IČO doložený výpisem z obch. rejstříku, popř. ověřeným živnostenským listem

- předložení profesních a bankovních referencí

- podnikatelský záměr, který bude též obsahovat grafickou přílohu s jednoduchým zastavovacím plánem na požadovaném pozemku

- nabízenou cenu za m2

- objem předpokládaných investičních prostředků pro uskutečnění konkrétního podnikatelského záměru

- předpokládanou dobu výstavby

Uzávěrka přihlášek : 31. 10. 2003. Přihlášku do výběrového řízení doručte spolu s nabízenou cenou, která musí být v samostatné zalepené obálce označené heslem “004”, na přelepu opatřené razítkem či podpisem, na Magistrát města Ústí n.L., Velká Hradební 8, do sekretariátu odboru SOM, 1.patro č.dv. 126, nejpozději do 31. 10. 2003 do 12,00 hodin.

Upozornění pro nabyvatele : získáním nemovitosti do vlastnictví není dotčena povinnost nabyvatele (vlastníka) provádět na předmětné nemovitosti (pozemku,stavbě) pouze takovou činnost, či stavbu, která koresponduje s územně-plánovacími záměry ve smyslu Územního plánu statutárního města Ústí n.L.,schváleného Zastupitelstvem města dne 26.9.1996 a zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění z.č. 197/1998). Výše uvedený záměr byl odsouhlasen Radou města Ústí n.L. dne 3.7.2003.

Informace podá : - odbor správy obecního majetku MmÚ, paní Marešová/telefon 475241782, pan Štajner/telefon 475241 829