Město podporuje kvalitu veřejné správy

Město podporuje kvalitu veřejné správy
10.7.2007
Ústí nad Labem hostí čtyřdenní celostátní seminář „Místní Agenda 21 – cesta ke kvalitní obci.“

   Náměstek primátora Arno Fišera a náměstkyně ministerstva životního prostředí Ruth Bízková dnes na půdě UJEP zahájili seminář pro vedoucí zaměstnance úřadů, politiky i zájemce z řad škol a veřejnosti s názvem „Místní Agenda 21 – cesta ke kvalitní obci.“ Akce je součástí Letní školy Národní sítě Zdravých měst ČR a v Ústí nad Labem potrvá až do 13. července. Seminář je pořádán pod záštitou ministra životního prostředí Martina Bursíka a ve spolupráci města a Ministerstva vnitra.

   Místní Agenda 21 je mezinárodním programem konkrétních obcí, měst či regionů, který zavádí principy trvale udržitelného rozvoje do praxe při zohledňování místních problémů. Je tvořen za účasti a ve spolupráci s občany a organizacemi a jeho cílem je zajištění dlouhodobě vysoké kvality života a životního prostředí na daném místě. Členové Národní sítě Zdravých měst ČR uplatňují principy místní Agendy 21.

   Město Ústí nad Labem vstoupilo do této organizace v květnu 2005. Od této poměrně krátké doby získalo už dvě významná ocenění. V prosinci 2006 bylo Zdravé město Ústí nad Labem oceněno titulem „Skokan roku 2006“ za rychlý a efektivní postup v rámci projektu Zdravé město a místní Agenda 21. V lednu 2007 získalo Ústí nad Labem za realizaci místní Agendy 21 bronzovou cenu Ministerstva vnitra. Město obdrželo titul „Organizace zvyšující kvalitu veřejné služby“ za to, že v minulém roce dosáhlo Kategorie C, což např. znamená, že ze svých rozpočtů podporuje zapojování veřejnosti do života obce nebo pořádá pravidelně osvětové a vzdělávací akce na téma životní prostředí, kvalita života apod.

   „Naše město se velmi úspěšně zapojilo do tohoto projektu, který aktivně zapojuje do veřejné správy i širokou veřejnost. V dnešní ukvapené době je velmi důležité zamyslet se nad naším životním stylem a zdravím. Smysluplnost projektu spočívá i v trvale udržitelném rozvoji, jehož význam je zásadní pro budoucí generace,“ uvedl náměstek Arno Fišera.

   Projekt Zdravé město je mezinárodní projekt garantovaný Světovou zdravotní organizací a vychází ze strategie Světové zdravotní organizace Zdraví 21  a z dokumentu OSN Agenda 21.
Jeho cílem je vytvářet podmínky pro kvalitnější a zdravější život obyvatel měst.
Po roce 1989 se myšlenky uvedeného projektu začaly realizovat i v České republice. V roce 1994 vznikla asociace Národní síť Zdravých měst ČR, která má nyní 65 členů. Pojem Zdravého města charakterizuje prosperita, zdravý životní styl lidí, odpovědnost vůči budoucím generacím a stav životního prostředí – město jako domov.

   Součástí Projektu Zdravé město Ústí nad Labem je také cyklus akcí pro veřejnost, zaměřený na podporu zdraví a propagaci zdravého životního stylu. Největší z nich jsou Týdny pro duševní zdraví, které pro obyvatele města připravuje několik desítek organizátorů.

 

Vysvětlení pojmů:

Agenda 21

dokument OSN, který byl přijat na konferenci o životním prostředí v Rio de Janiero roku 1992 (na tzv. "Summitu Země"). Je programem pro 21. století, ukazuje cestu k udržitelnému rozvoji na naší planetě. Je komplexním návodem globálních akcí, které mohou poznamenat nebo ovlivnit přechod na udržitelný rozvoj.

Místní Agenda 21

nástroj pro uplatnění principů udržitelného rozvoje na místní a regionální úrovni v praxi. Je prováděna v konkrétním čase a místě a v obci nebo regionu. Je to proces, který prostřednictvím zkvalitňování správy věcí veřejných, strategického plánování (řízení), zapojování veřejnosti a využívání všech dosažených poznatků o udržitelném rozvoji v jednotlivých oblastech zvyšuje kvalitu života ve všech jeho aspektech a směřuje k zodpovědnosti občanů za jejich životy i životy ostatních bytostí v prostoru a čase.

Místní

odkazuje na Vaše vlastní místo působení, bydliště, obec, případně region.

Agenda

slovo latinského původu a znamená program nebo také seznam věcí, které je třeba udělat, aby bylo dosaženo cíle.

21

vztahuje se k tomu, co musíme udělat v 21. století, vyzývá k uvažování v delším časovém horizontu.

Udržitelný rozvoj

nebo také trvale udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který uspokojuje potřeby přítomnosti, aniž by oslaboval možnosti budoucích generací naplňovat jejich vlastní potřeby (G. H. Brundlandová, Naše společná budoucnost, 1987). Je to způsob života, který je zaměřen na hledání harmonie mezi člověkem a přírodou, mezi společností a jejím životním prostředím. Spočívá také na rovnováze mezi svobodami a právy každého jednotlivce a jeho odpovědností vůči jiným lidem i přírodě jako celku. Trvale udržitelný rozvoj společnosti je takový rozvoj, který budoucím generacím zachová možnost uspokojovat jejich základní životní potřeby a přitom nesnižuje rozmanitost přírody a zachovává přirozené funkce ekosystémů (§ 6 zákona č. 17/1992 Sb. o životním prostředí).

 

Seminář věnovaný místní Agendě 21 zahájil náměstek Arno Fišera.

 

O problematiku zkvalitnění veřejné správy, zdravého životního stylu a trvale

udržitelného rozvoje byl velký zájem především mezi řediteli úřadů.