Městská centra je nutné revitalizovat

Městská centra je nutné revitalizovat
28.9.2003
O revitalizaci městských center jednali v Ústí nad Labem primátoři českých statutárních měst.

    Usnesení Kolegia primátorů statutárních měst (KOPR):

   KOPR jednalo na setkání ve dnech 25. a 26. září 2003 v Ústí nad Labem o problematice revitalizace městských center. Považuje ji za významnou, protože centrum a jeho vzhled úzce souvisí s celkovým obrazem daného města.

    1. Primátoři vnímají rozvoj měst jako dynamický proces, který je ovlivňován mnoha okolnostmi i světovým vývojem. V jednotlivých místech je nutné přihlížet k charakteru daného města i k historickým tradicím, přesto však nelze městská centra pouze rekonstruovat, nutno je revitalizovat. Jednotlivé objekty i prostranství musí sloužit potřebám života ve 21. století.
    2. KOPR se zabývalo projednanou novelou Zákona 114/92 O ochraně přírody a krajiny a vyjadřuje s ní nesouhlas, protože v mnohém by došlo k omezení vlastnických práv. Novela jde i nad rámec norem EU.
    3. KOPR bere na vědomí ustavení Rady vlády pro udržitelný rozvoj a delegování Ing. Vladimíra Bártla jako zástupce Svazu měst a obcí.
    4. KOPR projednal problematiku kontrol čerpání státních dotací a považuje za důležité sjednotit přístup Ministerstva financí a Ministerstva pro místní rozvoj při vyhodnocování kontrol posuzujících čerpání dotací.
    5. KOPR bere na vědomí informaci Ministerstva vnitra o schválené kvótě koncentrace azylantů a finanční podpoře k zajištění jejich bytových podmínek.

                  

                   Primátor města Ústí n/L Mgr. P. Gandalovič přivítal své kolegy ve Státní vědecké knihovně.