Mírové náměstí otevřeno !!

Mírové náměstí otevřeno !!
5.9.2006
Ústecký primátor Jan Kubata a krajský vicehejtman Radek Vonka dnes slavnostně otevřeli nově zrekonstruované Mírové náměstí.

Celkové náklady:                                                                   170 mil. Kč

Dotace ze strukturálního fondu ERDF:                          92,4  mil. Kč

Dotace ze státního rozpočtu:                                             15,4  mil. Kč

   V srpnu 2004 požádalo město Ústí nad Labem o dotaci na projekt „Revitalizace městského centra – I. etapa, Ústí nad Labem“ ze Společného regionálního operačního programu v opatření 2.3 Regenerace a revitalizace vybraných měst. V Rozhodnutí o účasti státního rozpočtu a strukturálních fondů Evropské unie na financování tohoto projektu byla městu přiznána dotace ve výši 92,4 milionů korun ze strukturálních fondů Evropské unie a ze státního rozpočtu 15,4 milionů korun

   Vlastní práce byly započaty v červenci 2005  pod vedením Radka Vonky, vedoucího projektového týmu, podle návrhu generálního projektanta "Michal Šrámek - A. A. architektonická kancelář". Ve výběrovém řízení na hlavního zhotovitele stavby zvítězily SSŽ, a. s., závod Ústí nad Labem.

   Stavba zahrnovala rekonstrukci prostoru Mírového náměstí a ulic Hrnčířská a Revoluční. Základem projektu byla výměna více než 23 tisíc m2 povrchů, opravy stávajících inženýrských sítí a vybudování nových. V celém prostoru byly etapovitě prováděny potřebné práce na vodovodních, kanalizačních, plynových, silnoproudých, slaboproudých a topných rozvodech. Došlo ke změnám v poloze komunikací a trakčních stožárů, byly zbudovány nové zastávky městské hromadné dopravy. Vozovky byly s ohledem na hlučnost, prašnost a lepší jízdní vlastnosti provedeny s živičným krytem.

     Náměstí a přilehlé ulice byly navrženy a zrealizovány v kamenném stylu. Náměstí je osazeno štípanou čedičovou dlažbou, která je prokládána pásy rožanské žuly. Na některé chodníky byla použita zámková dlažba. Vozovka přecházející z Hrnčířské ulice přes Mírové náměstí v ulici Revoluční byla opatřena asfaltovým kobercem a byla upravena její šířka. Samozřejmostí jsou bezbariérové přechody pro chodce.
  
V severní straně náměstí, stejně jako v obou přilehlých ulicích, byly vysázeny listnaté stromy různých druhů tak, že vytváří jakési miniarboretum v městském prostředí. V Hrnčířské ulici je vysázeno 56 habrů (Carpinus betulus Frans Fontaine) a 3 neplodící hrušně (Pyrus calleryana Chanticller). Na náměstí bylo zasazeno 7 solitérních stromů, z nichž každý je jiného druhu. V Revoluční ulici je před objektem Baťa vysázeno 11 akátů (Robinia pseudoaccacia Umbraculifera). 
  
Významným doplňkem dotvářejícím celkový dojem je nový městský mobiliář. V celém prostoru revitalizace byly umístěny nové lavičky, odpadkové koše a osvětlovací sloupy. Na náměstí je vybudováno 5 vodotrysků a 2 pítka – jedno před obchodním domem Sever a druhé před objektem Špalíček, a osazeny 4 energosloupky (s elektrickou energií, 2 i s přípojkou vody). V jižní části náměstí se nachází 1 plakátovací sloup a 2 větší přístřešky pro městskou hromadnou dopravu. V Hrnčířské ulici před hotelem Bohemia je umístěn nový novinový stánek, dále pak 1 pítko, 1 plakátovací sloup a 2 přístřešky pro MHD. 

  „Na rekonstrukci Mírového náměstí a okolí jsme strávili tisíce hodin času. Často se mě lidé ptají, co na tom bylo nejtěžší. Odpovídám bez váhání – nejobtížnější bylo zkoordinovat celou stavbu s provozem městské dopravy, zásobováním a neustálým pohybem chodců. Pokud stavíte za ohradou s nápisem „Stavba“, je to mnohem příjemnější, než když Vám kolem jezdí trolejbusy a chodí tisíce lidí“, říká primátor města Jan Kubata.

   Všem stavbařům, kteří se jakkoliv podíleli na rekonstrukci ústeckého náměstí, je proto podle primátora třeba složit hold. Poděkovat jim musíme také za dodržení termínů realizace v době dlouhé a vyčerpávající zimy, která výrazně zhoršovala pracovní podmínky a komplikovala důležité činnosti.

   „Chtěl bych upřímně poděkovat generálnímu dodavateli, firmě Stavby silnic a železnic a člověku, který podobu nového náměstí vymyslel – panu architektu Michalu Šrámkovi. Náš dík patří rovněž subdodavatelům – firmám Komastav DS, SaM, Sitel, EJS či Gabriel. Upřímně děkuji celému projektovému týmu k rekonstrukci náměstí v čele se starostou centrálního obvodu a krajským vicehejtmanem Radkem Vonkou. Děkuji řidičům městské dopravy, kteří museli při jízdách středem města vynaložit mnohem více soustředěnosti a energie na výkon svého zodpovědného a náročného povolání, než bývá za běžných okolností obvyklé. Obrovské poděkování patří samotným Ústečanům za to, že to s námi prostě vydrželi, že se museli v centru pohybovat v omezeném režimu. Veřejnosti bych chtěl také poděkovat za schopnost vstoupit svým názorem do diskusí kolem konečné podoby náměstí – v anketě Městských novin nám lidé adresovali spoustu zajímavých a podnětných připomínek a některé návrhy jsme do projektu dodatečně zařadili. Děkuji také sdělovacím prostředkům, které nám vycházely a vycházejí vstříc se zveřejňováním důležitých upozornění a informací k lepší orientaci občanů v nynějším rozkopaném Ústí“, uvádí Kubata.

   Rekonstrukce Mírového náměstí přispěla k uklidnění života v centru. Tranzitní místo se změnilo v přívětivé prostředí sloužící především k odpočinku. „Změna centra města ale pokračuje: troufám si dokonce říci, že jsme pouze v polovině cesty. Za rok a půl zde bude stát Palác Zdar a nevzhledná Nová tržnice se změní na reprezentativní zábavní a nákupní centrum. Dochází zde tedy k optimálnímu spojení aktivit veřejného a soukromého sektoru“, dodává primátor.

 

Etapy realizace: 

Hrnčířská ulice                                                    Červenec 2005 – leden 2006

Mírové náměstí                                                   Listopad 2005 – červen 2006            

Revoluční ulice                                                   Březen 2006 – červenec 2006

 

TENTO PROJEKT BYL SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ

 

Pásku slavnotně přestřihli primátor města Jan Kubata, krajský

vicehejtman Radek Vonka a autor podoby náměstí arch. Michal

Šrámek.

 

Kubata a Vonka rovněž odhalili pamětní desku s údaji o rekonstrukci

centrální plochy.

 

 

Obrovský úspěch sklidila taneční skupina Freedom, která se oprávněně

pyšní titulem vicemistrů světa.

 

 

 

Mohou chybět mažoretky? V žádném případě!