Pozvánka na 15. zasedání Rady města

1.7.2003

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

P o ř a d   j e d n á n í

15. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 3. července 2003 od 9.00 hodin
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí


l. Plnění usnesení Rady města Ústí nad Labem (ústně)
   Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

I. Hlavní zprávy:

1. Přehled o čerpání povodňových fondů městem Ústí nad Labem
    Předkládá: ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru
                      ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru ekonomického rozvoje

2. Rozpočtové opatření k vytvoření finančního zdroje k úhradě 1,5 mil. Kč dle dohody
    o mimosoudním narovnání
    Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

3. Výběrové řízení na zprostředkovatele postoupení pohledávek, jmenování komise pro
    výběr  zprostředkovatele
    Předkládá: ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

4. Rozpočtové opatření org. č. 1420 - Městská policie
    Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

5.  Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2003 - přiznání státní
     dotace od MV ČR
     Předkládá: Ivan Charvát, předseda komise prevence kriminality

6. Rozpočtové opatření org. č. 1403 - kancelář tajemníka
    Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

7. Rozpočtová změna příjmové a výdajové části org. č. 1100 na rok 2003 - komunální
    orientační systém
    Předkládá: ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

8. Dořešení majetkoprávních vztahů a rekonstrukce vodovodního řadu Na Kohoutě
    Předkládá: ing. Miroslav Harciník, náměstek primátora
                                                            
9.   Rozpočtová změna org. č. 4300 Muzeum města Ústí n.L. a org. č. 5400 - finanční
      odbor MmÚ - finanční prostředky na nákup výpočetní techniky
      Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

10.  Rozpočtová změna org. č. 4000 Zoologická zahrada Ústí n.L. a org. č. 5400 -
       finanční odbor MmÚ - finanční prostředky na odstranění havárií
       Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

11. Rozpočtové opatření odboru MOS - org. 1900 a 1300 - odbor školství
      Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

12. Schválení dohod mezi školskými zařízeními a městem Ústí nad Labem a následně
      rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství org. č. 1300
      Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

13. Škody nad 15 000,-  Kč na školských zařízeních
      Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

14. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu v roce 2003
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

15. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2003
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora
 
16. Rozpočtové opatření org. č. 1910-VO v ul. Lipová, Všebořice
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

17. Rozpočtové opatření org. č. 1910 - odkoupení pozemku v k.ú. Brná, Krásné Březno
      do majetku města
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

18. Rozpočtové opatření org. č. 1910 - povodně
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

19. Rozpočtové opatření org. č. 1910 - odkoupení pozemků
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

20. Prodej VS v k.ú. Klíše - p. Gluckselig + zrušení věcného břemene
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

21. Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Bukov - centrum
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

22. Pronájem části pozemku p.č. 922/3 v k.ú. Předlice - ROXY II. spol. s r.o.
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

23. Pronájem nemovitostí v k.ú. Krásný Les v Krušných horách
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM
                                                            
24. Zveřejnění záměru prodeje st.p.č. 2244/22 v k.ú. Ústí nad Labem
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

25. Zveřejnění záměru prodeje/pronájmu tzv. bloku 004, 005 a 019 v k.ú. Ústí n.L.
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

26. Nabytí pozemku p.č. 635/2 v k.ú. Brná do majetku města formou odkoupení
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

27. Zřízení věcného břemene v k.ú. Krásné Březno
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

28. Výpůjčka nemovitostí kostela sv. Floriána v k.ú. Krásné Březno
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

29. Pracoviště Knihařská a restaurátorská dílna - převedení z Archivu města Ústí n.L.
      do Muzea města Ústí n.L.
      Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

30. Obnova turistické stezky Větruše - Vrkoč, Ústí nad Labem
      Předkládá: Jiří Čaloun, vedoucí investičního odboru

31. Obnova zámeckého parku Krásné Březno
      Předkládá: Jiří Čaloun, vedoucí investičního odboru

32. Věcné břemeno VO a dopravní signalizace v Malé Hradební s ČSAD Bus
      Předkládá: Jiří Čaloun, vedoucí investičního odboru

33. Využití geotermální energie a ekologizace provozu ZOO v Ústí nad Labem
      Předkládá: Jiří Čaloun, vedoucí investičního odboru

34. Příprava stavby „Kanalizace Litoměřická - Sebuzínská, Ústí nad Labem“
      Předkládá: Jiří Čaloun, vedoucí investičního odboru

35. Směrnice RM č. .. Organizační řád MmÚ
      Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ


II. Schvalovací zprávy

1. Komunikace ve struze
    Předkládá: Jiří Čaloun, vedoucí investičního odboru

2. Prováděcí pokyny k FRB - návrh dodatku č. 4
    Předkládá: ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

3. Záměr „Kompostovací plocha Jedlová hora“
    Předkládá: ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí                                                              

4. Realizační plán 1. Komunitního plánu péče a okresu Ústí nad Labem
    Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

5. Úplné znění směrnice RM č. 1/2003 pro nakládání s neinvestičními náklady
    hrazenými plátci školským zařízením města Ústí nad Labem na základě OZV č.
    48/1997 a 57/1998 v platném znění
    Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

6. Souhlas zřizovatele se způsobem oznamování pobytu mimo zařízení sociální péče
    Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

7. Funkční náplně ředitelů příspěvkových organizací v kompetenci odboru MOS
    Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

8. Bezpečnostní program společnosti Linde Technoplyn, a.s. - Výrobní centrum Ústí
    nad Labem
    Předkládá: ing. Vlasta Štěpánová, vedoucí odboru mimořádných situací

9.  Směrnice RM č. ..  O zadávání veřejných zakázek
     Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

10. Rozbor nákladů na vozidla a mechanizační prostředky úseku 1 - odpadové
      hospodářství společnosti TSmÚ, s.r.o.
      Předkládá: ing. Miroslav Harciník, náměstek primátora

11. Úprava předmětu podnikání společnosti TSmÚ, s.r.o.
      Předkládá: ing. Miroslav Harciník, náměstek primátora

12. Změna zakladatelských dokumentů (zakladatelská listina, stanovy) společnosti
      TSmÚ, s.r.o.
      Předkládá: ing. Miroslav Harciník, náměstek primátora

13. Příprava budoucí struktury TSmÚ, s.r.o.
      Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

14. Odměňování členů DR TSmÚ, s.r.o. (na stůl)
      Předkládá: ing. Miroslav Harciník, náměstek primátora

15. Jmenování projektových týmů a pověření členů RM (na stůl)
      Předkládá: ing. Miroslav Harciník, náměstek primátora

16. Předběžná informaci o využívání OZV č. 89/02
      Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

17. Oprava usnesení RM č. 305/03 ze dne 5. 6. 2003
      Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ


                                                                  

III. Kontrolní zprávy:

1. Plán kontrolních akcí MmÚ na II. pololetí roku 2003
    Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

2. Plnění plánu práce RM (na stůl)
    Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ


IV. Informativní zprávy:

1. Ročenka Město Ústí nad Labem - životní prostředí 2002
    Předkládá: ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí
                       ing. Vlasta Štěpánová, vedoucí odboru mimořádných situací

2. Investiční akce
    Předkládá: Jiří Čaloun, vedoucí investičního odboru


V. Různé


Mgr. Petr Gandalovič
primátor města