Pozvánka na 17. zasedání Rady města Ústí nad Labem

2.9.2003

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora

 

P o ř a d   j e d n á n í

17. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat
4.  září 2003 od 9.00 hod. a 5. září 2003 od 9.00 hod.
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí 

Plnění usnesení RM (ústně)
Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník, MmÚ

Zprávy hlavní a schvalovací:

1. Rozpočtové opatření org. č. 1910 - odkoupení pozemku v k.ú. Klíše
    Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

2. Rozpočtové opatření org. č. 1910 - pojistné plnění - zámek Trmice
     Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

3. Rozpočtové opatření org. č. 1910 - povodně
    Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

4. Rozpočtové opatření org. č. 1910 - povodně
    Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

5. Rozpočtové opatření org. č. 1910 - pojistné plnění - veřejné osvětlení
    Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

6. Rozpočtové opatření org. č. 1910 - pojistné plnění - hala na sůl TSM s.r.o.
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

7. Rozpočtové opatření org. č. 1910
    Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

8.  S t a ž e n o

9. Prodej p.p.č. 159/1 včetně stavby k.ú. Ústí nad Labem - lokalita Špitálské nám. panu
    I. Balogovi, bytem Obvodová 747/7, Ústí nad Labem
    Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

10. Prodej st.p.č. 2244/22 v k.ú. Ústí nad Labem
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM


11. Prodej pozemků v k.ú. Ústí nad Labem - AUTON spol. s r.o., Ústí nad Labem
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

12. Prodej pozemků bloku 013 v k.ú. Ústí nad Labem - Amádeus spol. s r.o., Praha
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

13. Prodej pozemků p.č. 209/1 a 209/4 v k.ú. Ústí nad Labem - AUTO MOTORS a.s., 
      Ústí n.L.
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

14. Zveřejnění záměru prodeje/pronájmu pozemků v k.ú. Předlice - SČE a.s. Děčín
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

15. Zveřejnění záměru prodeje objektu Bělehradská č.p. 1471/22 se st.p.č. 2101/4, včetně 
      p.p.č. 2101/2 a 2101/3 k.ú. Ústí nad Labem
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

16. Zveřejnění záměru prodeje částí pozemků v k.ú. Ústí nad Labem - Česká pošta s.p.
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

17.  S t a ž e n o

18. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú. Klíše, Bukov, Předlice a Všebořice
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

19. Pronájem části pozemku p.č. 2859 v k.ú. Ústí nad Labem - OV KSČM
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

20. Odkoupení částí p.p.č. 1007/52 a 1007/56 v k.ú. Neštěmice do majetku města
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

21. Odkoupení p.p.č. 249/2 a 249/3  v k.ú. Dobětice  do majetku města a rozpočtové 
      opatření
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

22. Rozšíření smlouvy o nájmu provozních objektů a zařízení vým. stanice THmÚ s.r.o.
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

23. Rozšíření smlouvy o nájmu provozních objektů a zařízení vým. stanice THmÚ s.r.o.
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

24. Pozemky pod výlepovými plochami - návrh řešení
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

25. Vyřazení pozemku z ploch pro bezúplatný převod
       Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

26. Vyřazení pozemku z ploch pro bezúplatný převod
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

27. Svěření nemovitostí do správy ÚMO ÚL - město
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

28. Svěření nemovitostí do správy ÚMO ÚL -Střekov
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

29. Zřízení věcného břemene v k.ú. Střekov
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

30. Zřízení věcného břemene - 2 ks trakčního trolejového vedení - Masarykova 2299/134 
      v k.ú. Ústí nad Labem
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

31. Zřízení věcného břemene v k.ú. Ústí nad Labem
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

32. Zřízení věcného břemene v k.ú. Ústí nad Labem
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

33. Zřízení věcného břemene v k.ú. Ústí nad Labem
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

34. Zřízení věcného břemene v k.ú. Ústí nad Labem
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

35. Revokace usnesení RM č. 7/02
      Zveřejnění záměru prodeje pozemků v k.ú. Střekov
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

36. Revokace usnesení - nabídka bytu Resslova 42, DPmÚL, a.s.
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

37. Prodej pozemků v k.ú. Bukov - Krajský soud v Ústí nad Labem
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

38. Cyklistická stezka Ústí nad Labem - Děčín, část Svádov přívoz - Valtířov, žel.
      přejezd -  Rozpočtové opatření
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

39.  Opravy vad panelového domu Kojetická 1387/2 - rozpočtové opatření
       Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

40. Rozpočtové opatření org. č. 1200 a 1800 - přesun FP mezi investičními akcemi za  
      účelem urychlení výstavby technické infrastruktury „Průmyslové zóny Severní
      Předlice“
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

41. Rozpočtové opatření org. 1200 - grant SFMP CBC Phare 2000 na realizaci projektu
     „Komunikační strategie Euroregionu Labe 2003“
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

42. Komunikace Ve Strouze - rozpočtové opatření
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

43. Opravy vad panelové výstavby Jizerská 22
      Příčné stání Brandtova ul.
      Rozpočtové opatření
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

44. III. Rozhodnutí ZM o výši příspěvku z povodňového fondu obce   (na stůl)
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

45. Změna RP „Regulační plán centra Ústí nad Labem“ - pořízení
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

46. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem „Ústí nad Labem - U Habrovického rybníka“ -
      pořízení
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

47. Regulační plán „Krásné Březno - Bažantnice“ - návrh zadání
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

48. Bukov centrum, dohoda o převodu členských práv v družstvu
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

49. Místní investiční pobídky (MIP)
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic¨

50. Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Všebořická
      důlní propadlina - revitalizace
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

51. Všebořická důlní propadlina - revitalizace - rozpočtové opatření
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

52. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury 2003
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

53. Rozpočtové opatření org. č. 1201 - SK8 BOARD KLUB
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

54. Rozpočtové opatření org. 1201 - oprava varhan
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

55. Koncepce podpory sportu a činnosti mládeže
      A) rozpočtové opatření
      B) úprava textu koncepce
      C) rozdělení finančních prostředků
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

56. Rozpočtové opatření org. č. 1610
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

57. Rozpočtové opatření org. č. 1610
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

58. Preferované sporty - změna příjemce finančního příspěvku
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

59. Čerpání finančních prostředků na podporu reprezentačních a jiných akcí ve městě
      Ústí nad Labem v roce 2003
      Předkládá: ing. Roman Zettlitzer, vedoucí odboru péče o občany

60. Žádost o poskytnutí finančních prostředků ze SFŽP ČR na realizaci akce 
      “Revitalizace zeleně ve školských zařízeních“ MO Severní Terasa
      Předkládá: ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru ŽP

61. Návrh Nařízení města Ústí nad Labem č. 1/2003 o záměru zadat zpracování lesních
      hospodářských osnov
      Předkládá: ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru ŽP

62. Záměr „Ústí nad Labem - vedení 110 kv Trmice - odb. Děčín“
      Předkládá: ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru ŽP

63.  Žádost o zařazení města Ústí nad Labem do seznamu vinařských obcí
       Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

64. Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Labem za I. pololetí roku 2003
      Předkládá: ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru MmÚ

65. Výsledek výběrového řízení na zprostředkovatele postoupení pohledávek
      Předkládá: ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru MmÚ

66. Návrh změn a doplnění Prováděcích pokynů
      Předkládá: ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru Mm

67. Rozpočtová změna výdajové části odboru dopravy na rok 2003
      Předkládá: ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

68. Rozvoj světelných signalizačních zařízení
      Předkládá: ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

69. Čištění a zimní údržba chodníků na území města Ústí nad Labem
      Předkládá: ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy
70. Pravidla pro uzavírání smluv při výkopových pracích v místních komunikacích ve
      městě Ústí nad Labem
      Předkládá: ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

71. Program CIVITAS II
      Předkládá: ing. Dalibor Dařílek, vedoucí odboru dopravy

72. Přijetí daru od České spořitelny, a.s.
      Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

73. Rozpočtové opatření org. č. 1900 - OMOS a org. 3090 - Ošetřovatelská a 
      pečovatelská služba
      Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

74.  Schválení přijetí daru od p.s. Člověk v tísni - společnost při České televizi
       Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

75. Úprava zřizovací listiny Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy
      Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

76. Úhrada poplatku za komunální odpad v zařízeních sociální péče
      Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

77. Záměr navýšení příspěvku rodičů na částečnou úhradu neinvestičních nákladů   
      mateřských škol, školních družin a školních klubů ve městě Ústí nad Labem
      Předkládá: ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

78. Vyřazení služebních vozidel městské policie z majetku města Ústí nad Labem
      Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města
 
79. Analýza bezpečnosti ve městě
      Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

80. Záměr vybudování sportovního a rekreačního areálu na Klíši
      Předkládá: MUDr. Jiří Madar, člen RM

81. Oprava usnesení RM č. 373/03  
      Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

82. Rozpočtové opatření org. č.  1400 - zapojení dotace ze státního rozpočtu na úhradu   
      výdajů za energie a služby v budově ÚZSVM
      Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník, MmÚ

83. Přidělování služebních bytů
      Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

84. Návrh odměn členům komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM (na stůl)
      Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník, MmÚ

85.  Výběr informačního systému pro město Ústí nad Labem
        Předkládá: ing. Jiří Brodský, předseda představenstva firmy Metropolnet a.s. 

 86. Prodej metropolitní optické sítě
       Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

87. Jmenování výkonného ředitele akciové společnosti Metropolnet
      Předkládá: ing. Jiří Brodský, předseda představenstva firmy Metropolnet a.s.

88. Mandátní smlouva s firmou Metropolnet a.s.
      Předkládá: ing. Jiří Brodský, předseda představenstva firmy Metropolnet a.s.

89. Provozní smlouva s firmou Metropolnet a.s.
      Předkládá: ing. Jiří Brodský, předseda představenstva firmy Metropolnet a.s.

90. Doplnění dozorčí rady akciové společnosti Metropolnet a.s.
      Předkládá: ing. Jiří Brodský, předseda představenstva firmy Metropolnet a.s.

91. Odměňování členů statutárních orgánů společnosti Metropolnet a.s.
      Předkládá: ing. Jiří Brodský, předseda představenstva firmy Metropolnet a.s.

92. Změna ve složení Kulturní komise RM ke dni 4. 9. 2003
      Předkládá: Ivan Dostál, člen RM

93. Žádost Městského obvodu Ústí nad Labem - Neštěmice o poskytnutí účelové dotace
      na dokončení akce „Rekonstrukce bytových jednotek v obj. Opletalova 130, 220
      Neštěmice
      Předkládá: ing. Miroslav Harciník, náměstek primátora
     
94. Odměňování členů DR TSMÚ spol s r.o.
      Předkládá: ing. Miroslav Harciník, náměstek primátora

95. Školní hřiště ZŠ Vinařská
      Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

96.  Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům o veřejnou zakázku „Cyklostezka 
       Ústí nad Labem - Děčín, část Svádov, přívoz - Valtířov, žel. přejezd“
       Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic¨

97. Smlouva o ručení (Komerční banka, a.s.)
      Předkládá: ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru

98. Výběrové řízení - Činoherní studio Ústí nad Labem (na stůl)
       Předkládá: ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

99. Zveřejnění záměru pronájmu pozemků v k.ú. Ústí nad Labem                                                            
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SO

III. Kontrolní zprávy:

1.  Kontrola vyplácení dávek sociální péče klientům
     Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

2.  Vyhodnocení kontrolní činnosti MmÚ za 1. pololetí 2003
     Předkládá: ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ


IV. Informativní zprávy

1. Informativní zpráva o prodaných nemovitostech města a o zažalovaných
    pohledávkách MmÚ k 30. 6. 2003
    Předkládá: ing. Rudolf Jakubec, vedoucí finančního odboru MmÚ


V. Různé

Mgr. Petr Gandalovič
primátor města