Pozvánka na 18.zasedání RM Ústí nad Labem

30.9.2003

Magistrát města Ústí nad Labem - Kancelář primátora


P o ř a d   j e d n á n í

18. zasedání  Rady města Ústí nad Labem,
které se bude konat dne 2. října 2003 od   9.00 hodin
v zasedací síni  Rady města na MmÚ, III. poschodí


 

Kontrola plnění usnesení RM
Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

I. Hlavní zprávy:

1. Rozpočtové opatření org. č.  1420 - Městská policie
    Předkládá: Ing. Pavel Bakule, ředitel Městské policie Ústí nad Labem

2. Rozpočtové opatření org. č. 1010
    Předkládá: Ing. Vlasta Štěpánová, vedoucí odboru OMS

3. Přijetí daru od Ústeckého kraje
    Předkládá: Mgr. Petr Gandalovič, primátor města

4. Přijetí dotace z Ústeckého kraje a následné rozpočtové opatření odboru ORI
    (org. č.  1800) na stavbu „Oprava pavilonu 14. ZŠ SNP - školička“
    Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

5. Rozpočtové opatření  - „Opravy vad panelového domu Kojetická 1387“ a
   „Opravy vad panelového domu Masarykova 3090, 3093“    Předkládá:
   Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

6. Rozpočtové opatření - “Rekonstrukce Letního kina“
    Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

7. Rozpočtové opatření - „Komunikace Ve Strouze“
    Předkládá: Ing. Václav Fridrich vedoucí odboru rozvoje a investic

8. Rozpočtové opatření kanceláře tajemníka, org. č. 1403
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

9. Přijetí dotací z Ústeckého kraje a následné rozpočtové opatření odboru
    MOS (org. č.1300 a 1900) a odboru ORI (org. č. 1800)
    Předkládá: Ing. Marcel Rahm,  vedoucí odboru MOS

10. Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství org. č.  1300
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

11. Rozpočtové opatření odboru MOS - oblast školství org. č.  1300
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

12. Rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu org. č. 4200 - Městské
      divadlo a      org. č. 1900 - odbor MOS
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

13. Rozpočtové opatření org. č. 1900 -  OMOS a org. 1800 - ORI - oddělení
      investic   Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

14. Rozpočtové opatření ve výdajové části rozpočtu org. č. 4000 - Zoologická
      zahrada Ústí nad Labem na navýšení provozní dotace pro rok 2003
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

15. Darovací smlouva - MŠ, Úst nad Labem, Bezručova 323/7
      Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

16. Rozpočtové opatření org. 19l0
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

17. Prodej nemovitostí v k.ú. Chabařovice, Telnice, Varvažov u Telnice a
      Strádov Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

18. Nabytí pozemků v k.ú. Ústí nad Labem do majetku města formou odkoupení
      od restituenta pana Hezoučkého
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

19. Nabytí pozemků v k.ú. Neštěmice do majetku města formou darovací
      smlouvy  - paní Vlachynská  Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

20. Svěření nemovitostí v k.ú. Ústí nad Labem do správy Obecního domu ÚL, s.r.o.
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

21. Svěření pozemku v k.ú. Všebořice do správy MO Ústí n.L. - město
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

22. Úprava usnesení RM č. 309/03 ze dne 5. 6. 2003
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM

23. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu v roce 2003
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

24. Severočeská vědecká knihovna v Ústí nad Labem - změna účelu použití
      finančních příspěvků Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

25. Dořešení majetkoprávních vztahů a rekonstrukce vodovodního řadu a
      kanalizace sídliště „Sibiřská“ k.ú. Neštěmice Předkládá: Ing. Miroslav
      Harciník, náměstek primátora

26. Darování výpočetní techniky
      Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

27. Rozpočtové opatření org. 1910
 - dokončení oplocení hřiště - TJ Brná
      Předkládá: Roman Štajner, vedoucí odboru SOM


II. Schvalovací zprávy

1. Záměr „Výroba polyesterových pryskyřic (nenasycených polyesterů a
    alkydů)“ ve  Spolku pro chemickou a hutní výrobu, a.s. Předkládá:
    Ing. Michaela Horáčková, vedoucí odboru životního prostředí

2. Plná moc pro Ing. Vlastu Rytířovou, ředitelku ZŠ Ústí nad Labem, České
    mládeže 2/230 Předkládá: Ing. Marcel Rahm, vedoucí odboru MOS

3. Využití geotermální energie a ekologizace provozu ZOO v Ústí nad Labem
    Smlouva o technické, odborné a ekonomické pomoci při realizaci investiční akce
    Předkládá: Ing. Pavel Tošovský, člen RM - vedoucí projektového týmu  

4. Rekonstrukce Mírového náměstí - Příprava realizace stavby
    Předkládá: Radek Vonka, starosta MO Ústí n.L. - město

5. Změna regulačního plánu „Regulační plán centra Ústí nad Labem“ - povolení
    výjimky při zadávání veřejných zakázek
    Předkládá: Ing. Václav Fridrich, vedoucí odboru rozvoje a investic

6. Výsledek hodnocení nabídek výzvy více zájemcům  o veřejnou zakázku „Energetické
    audity budov a energetických hospodářství v majetku města Ústí nad Labem“
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

7. Vytvoření dvou funkčních míst právníků v kanceláři tajemníka MmÚ
    Předkládá: Ing. Milan Zemaník, tajemník MmÚ

8. Smlouva město Ústí nad Labem - UJEP
    Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

9. Smlouva město Ústí nad Labem - Masarykova nemocnice
    Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora

10. Kostel sv. Vojtěcha
      Předkládá: Mgr. Tomáš Jelínek, náměstek primátora


11. Provozní smlouva mezi městem Ústí nad Labem a společností Metropolnet a.s.
      Předkládá:  ing. Jiří Brodský, předseda představenstva společnosti
      Metropolnet a.s.

12. Mandátní smlouva mezi městem Ústí nad Labem a společností Metropolnet a.s.
      Předkládá:  ing. Jiří Brodský, předseda představenstva společnosti
      Metropolnet a.s.
 

 

Mgr. Petr Gandalovič
primátor města