Pozvánka na Zastupitelstvo města

17.9.2003
Vážení občané, srdečně Vás zveme na jednání Zastupitelstva města Ústí nad Labem, které se bude konat ve čtvrtek 18. září od 9. 00 hod. ve velké zasedací síni magistrátu.

Program:

Z a h á j e n í

1. Plnění usnesení ZM (ústně)

2. Vyúčtování hospodaření města Ústí nad Labem za I. pololetí 2003

3. Pohledávky - žádost o prominutí nebo zmírnění poplatku z prodlení

4. Smlouva o úvěru se SFRB a zástavní smlouva k pohledávce

5. Smlouva o ručení za úvěr pro Dopravní podnik

6. Rozdělení finančních prostředků v oblasti sportu v roce 2003

7. Rozdělení finančních prostředků v oblasti kultury v roce 2003

8. Příspěvek na provoz zařízení pro léčbu drogově závislých v Masarykově nemocnici

9. Rozpočtové opatření org. 1200 a 1800 - přesun FP mezi investičními akcemi za účelem urychlení výstavby technické infrastruktury “Průmyslová zóny Severní Předlice”

10. Záměr vybudování sportovního a rekreačního areálu na Klíši

11. Prodej pavilonu F 2 se st.p.č. 507 (areál Masarykovy nemocnice) z majetku města UJEP Ústí nad Labem

12. Prodej p.p.č. 159/1 včetně stavby k.ú. Ústí nad Labem - lokalita Špitálské nám. panu I. Balogovi, bytem Obvodová 747/7, Ústí nad Labem

13. Prodej pozemků v k.ú. Bukov - ČR Krajský soud v Ústí nad Labem

14. Prodej pozemků bloku 013 v k.ú. Ústí nad Labem - Amádeus spol. s r.o., Praha

15. Prodej pozemků v k.ú. Ústí nad Labem - Auton spol. s r.o., Ústí nad Labem

16. Prodej pozemků p.č. 209/1 a 209/4 v k.ú. Ústí nad Labem - AUTO MOTORS a.s., Ústí n.L.

17. Prodej st.p.č. 2244/22 v k.ú. Ústí nad Labem

18. Odkoupení pozemků v k.ú. Dobětice

19. Odkoupení části p.p.č. 1007/52 a 1007/56 v k.ú. Neštěmice

20. Nabytí pozemků p.č. 635/2 v k.ú. Brná do majetku města formou odkoupení

21. Vyřazení pozemku z ploch pro bezúplatný převod

22. Vyřazení pozemku z ploch pro bezúplatný převod

23. Zrušení části usnesení ZM č. 468/02 - Prodej pozemku blok 003

24. Úprava zřizovací listiny Poradny pro manželství, rodinu a mezilidské vztahy

25. Regulační plán “Krásné Březno - Bažantnice” - návrh zadání

26. III. Rozhodnutí ZM o výši příspěvku z povodňového fondu obce

27. Změna RP “Regulační plán centra Ústí nad Labem” - pořízení

28. Změna ÚPnSÚ Ústí n.L. “Božtěšice jih - Potoky” - návrh zadání

29. Změna ÚPnSÚ Ústí nad Labem “Ústí nad Labem - U Habrovického rybníka” - pořízení

30. Bukov centrum, dohoda o převodu členských práv v družstvu

31. Program prevence kriminality města Ústí nad Labem na rok 2003 - přiznání státní dotace od MN ČR

32. Statut a Jednací řád Finančního výboru ZM

33. Jednání Finančního výboru ZM v I. pololetí 2003

34. Návrh odměn členům komisí RM a výborů ZM, kteří nejsou členy ZM

D i s k u s e - d o t a z y

Z á v ě r

Mgr. Petr Gandalovič, primátor města