Primátor v Berlíně o česko - něm. muzeu

Primátor v Berlíně o česko - něm. muzeu
17.3.2005
Primátor města Petr Gandalovič bude dnes večer v Berlíně prezentovat projekt muzea česko – německých vztahů Collegium Bohemicum.

    Prezentace určená pro odbornou i laickou veřejnost se odehraje v prestižních prostorách německé Společnosti pro zahraniční politiku. Spolupořadatelem akce je České centrum v Berlíně. Mezi účastníky budou např. místopředsedkyně Spolkového sněmu Antje Vollmerová či známý český diplomat Alexandr Vondra. Cílem představení celého projektu je získání podpory německých kruhů pro tento ojedinělý záměr.

   Collegium Bohemicum má v budoucnosti sídlit v opraveném muzeu města. Půjde o expozici, která se bude zabývat dějinami Němců v českých zemích a různými aspekty soužití Čechů a Němců od středověku až do dnešních dnů. Základem zázemí bude rekonstrukce muzea s náklady okolo 200 miliónů korun. Město se zde neobejde bez dotačních prostředků.

 

   Více o projektu:

 

   Základem pro práci Collegia Bohemica budou historické a umělecké sbírky a knižní fondy Muzea města Ústí nad Labem.V rámci nového zaměření muzejních sbírek bude nutné vytvořit sbírkové plány pro dokumentaci dějin Němců v českých zemích a zajistit technické a finanční podmínky pro jejich realizaci. Jak zkušenosti ukazují, zčásti půjde o sběr materiálu v terénu, o dary jedinců či institucí, zčásti o nákupy. Asi pouze výjimečně půjde o historické doklady starší než je osmnácté století, o to více bude kladen důraz na kvalifikovanou tvorbu sbírky pro období první poloviny dvacátého století, kde je možné předpokládat největší množství materiálů.

   Zároveň budou vytvářeny vlastní dokumentační fondy v podobě audiovizuální dokumentace současného stavu kulturního dědictví Němců v českých zemích v co nejširší podobě. Půjde především o současnou fotografickou nebo filmovou dokumentaci krajiny a nemovitých památek nebo o dokumentaci projektů „oral history” apod. Zaměření selekce a tezaurace muzejních sbírek a souvisejících dokumentačních fondů se bude především týkat širokého spektra témat kulturních, sociálních, politických a hospodářských dějin, dějin umění, kulturní a historické antropologie, etnologie apod. Časově se bude jednat o období od středověku po současnost, územně o oblast českých zemí s nutnými historickými přesahy k sousedním zemím. Bude možné nabídnout některým současným zřizovatelům nebo správcům menších muzeí nebo archivů s českoněmeckým zaměřením, kteří by se dostali do existenčních problémů, že jejich sbírky a fondy převezme Collegium Bohemicum, které je zabezpečí na standardní odborné úrovni.

   Prezentace sbírek, fondů a výsledků práce na jednotlivých vědeckých nebo kulturních projektech bude soustředěna jednak v oblasti budování stálých expozic nebo časově omezených výstav, jednak v možnosti publikace formou tištěných materiálů (katalogy, sborníky, monografie, propagační materiály) nebo v nějaké podobě například elektronických médií (CD-ROM, DVD, internet, atd.). Souběžně by měl být vytvořen dostatečný prostor pro muzejní pedagogiku, která v rámci doprovodných animačních programů bude schopna aktivizovat návštěvníka a prohloubit tak jeho individuální prožitek z účasti na vzdělávacích nebo kulturních programech. Vlastní tématika by se odvíjela od dalšího programového zaměření na spolupráci se školami. Důraz by byl kladen na význam multikulturního a multietnického soužití pro rozvoj evropské civilizace. Pro otevírání se budoucímu rozvoji aktivního sousedství v Evropě bude právě pro mladší generaci návštěvníků důležité podporovat soudobé kulturní a umělecké projekty, které budou vhodným způsobem spoluvytvářet obraz českoněmecké historie. Významnou součástí aktivit Collegia Bohemica může být podpora vhodných studijních programů ústecké Univerzity Jana Evangelisty Purkyně, které by mohly vyvrcholit v akreditaci studijního programu se zaměřením na českoněmecká studia. Důležité bude využít synergický efekt s dalšími obdobnými institucemi, především s nedalekým Památníkem Terezín. Pro město Ústí nad Labem může mít rozvoj muzejnictví významný pozitivní přínos jak v rozvoji turistického ruchu, tak také v podpoře zaměstnanosti v severozápadních Čechách.