Prodej pozemků

7.9.2004
dle zák. 128/2000 §39,odst.1

Prodej pozemků

dle zák. 128/2000 §39,odst.1

Vlastník  nemovitosti

Město Ústí nad Labem, zastoupené

Magistrátem Města Ústí nad Labem

 

Adresa                                                                 

Velká Hradební 8

401 00 Ústí nad Labem

 

Základní údaje o nemovitosti                                                           

Pozemek  p.č. :        2506/3       2520/9       2520/10      2520/11      2520/12      2520/13       

Druh pozemku :   ost. plocha    ost. pl.       ost. pl.         ost. pl.         ost.pl.         ost.pl.      

Výměra :                712 m2       292m2       1218m2       162 m2       374 m2     1034 m2     

Katastrální území : Ústí n.L.

Jedná se o části uvedených pozemků - výměra dle regul. plánu (k dispozici na ORI/OÚP MmÚ)

Popis nemovitosti

Jedná se o pozemky v centru města a dle obecně závazné vyhlášky č.46/1996 jsou součástí tzv. BLOKU 004

Podmínky :

- uzavření smlouvy o smlouvě budoucí kupní s tím, že bude dodržen regulační plán pro toto území, a že stupeň  

  rozestavěnosti stavby, jež má být na budoucí kupní smlouvou převáděných parcelách umístěna, dosáhne

  hranice 2.nadzemního podlaží

- budoucí kupující zahájí stavbu do 2 let od podpisu smlouvy

Způsob využití :

- je dán výše uvedenou obecně závaznou vyhláškou

- pozemky jsou vhodné pro smíšenou výstavbu bytovou a komerční

Základní regulace :

- stavební čára uzavřená

-charakter parteru veřejný

- max. hustota zastavění 80%

- 30%podlahové plochy všech podlaží pro bydlení

- parcela je uvedena v regulačním plánu pro území Ústí n.L. - centrum

Specifická regulativa :

- vítěz výběrového řízení bude povinnen předložit v rámci územního řízení architektonickou studii předmětné

  části bloku

Přihláška musí obsahovat :

- název firmy, sídlo a předmět podnikání, jméno odpovědného zástupce, doklad o přidělení IČO doložený

  výpisem z obch. rejstříku, popř. ověřeným živnostenským listem

- předložení profesních a bankovních referencí

- podnikatelský záměr, který bude též obsahovat grafickou přílohu s jednoduchým zastavovacím plánem na

  požadovaném pozemku

- nabízenou cenu za m2

- objem předpokládaných investičních prostředků pro uskutečnění konkrétního podnikatelského záměru

- předpokládanou dobu výstavby

 

Uzávěrka přihlášek : 21. 9. 2004

 

Přihlášku do výběrového řízení doručte spolu s nabízenou cenou, která musí být v samostatné zalepené obálce označené heslem „004“, na přelepu opatřené razítkem či podpisem, na Magistrát města Ústí n.L., Velká hradební 8, do sekretariátu odboru MOS, II. patro č.dv.221, nejpozději do 21. 9. 2004 do 12,00 hodin

 

Upozornění pro nabyvatele :

Získáním nemovitosti do vlastnictví není dotčena povinnost nabyvatele (vlastníka) provádět na předmětné nemovitosti (pozemku, stavbě) pouze takovou činnost, či stavbu, která koresponduje s územně-plánovacími záměry ve smyslu Územního plánu statutárního města Ústí n.L.,schváleného Zastupitelstvem města dne 26.9.1996 a zákonem č. 50/1976 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (úplné znění z.č. 197/1998)

 

 

Výše uvedený záměr byl odsouhlasen Radou města Ústí n.L. dne 6. 9. 2004

 

 

Informace podá : - odbor majetku, organizací a služeb MmÚ

                              paní Marešová / 475241872

                              Ing. Jakoubková /475241587

 

                                                                         

 

                                        Ing. Marcel Rahm

                                           vedoucí odboru