Radní o sanaci zeminy ve Spolku

28.6.2004
Rada města vzala na vědomí oznámení dle zákona o posuzování vlivů na životní prostředí k záměru sanace zemin kontaminovaných rtutí v areálu Spolchemie a nepožaduje jeho doplnění.

Radní však toto rozhodnutí podmiňují následujícími body:

  1. přípravné, demoliční a sanační práce budou prováděny výhradně v denní dobu.
  2. plocha otevřené těžební jámy bude minimalizována (max. 190 metrů čtverečních) zpětným zavážením sanovaným materiálem. Při existenci netolerovatelných (nadlimitních) emisí budou činěna další technická opatření k jejich snížení (zastínění jámy v teplých dnech, skrápění).
  3. provozní řád stavby bude obsahovat postup při zjištění nestandardních situací, resp. při nestandardních únicích nezachycených škodlivin.
  4. provozovatel se zavazuje, že v zařízení nebudou sanovány jiné materiály než zeminy kontaminované rtutí z areálu Spolchemie.
  5. doprava materiálu mezi sanovanou plochou a halou bude prováděna způsobem zamezujícím úniku rtuti do okolního prostředí.
  6. bilance toku odpadů při demolici objektů bude upřesněna.
  7. provozovatel zařízení učiní maximum pro zkrácení termínu ukončení této akce a ukončí jí nejpozději do roku 2015.

Celý projekt předpokládá odstranění a sanaci hlavní části kontaminovaných zemin (vrchní část půdy po hladinu spodní vody). Kontaminace vznikla provozem elektrolýzy.

Zemina bude podrobena vakuové termické desorpci, kde se odpaří v první fázi voda s malým množstvím rtuti a následně kovová rtuť. Po kondenzaci se kovová rtuť mechanicky oddělí a voda (kondenzát) s malým množstvím této chemické látky skončí v čistírně odpadních vod. Vyčištěná zemina bude zvlhčena a zpětně zavezena do vytěžených prostor.

Kapacita sanačního zařízení je 387 500 tun různých druhů zemin a stavební suti. Jednotka zpracuje 8 tun za hodinu. Práce budou zahájeny v lednu příštího roku, samotný provoz v říjnu. Konec se předpokládá v prosinci 2015.