Spolek a radní se dohodli na informovanosti

30.8.2004
Radní schválili uzavření „Dohody o součinnosti při vyrozumění obyvatel města Ústí nad Labem při únicích škodlivých látek, zapáchajících látek nebo látek tvořících barevný efekt“ mezi městem a Spolchemií.

   Předmětem dohody je zabezpečení včasné informovanosti veřejnosti při úniku uvedených látek z areálu podniku, a to i v případech, kdy se nejedná o závažnou havárii. Jde zejména o únik amoniaku, epichlorhydrinu, chloru, kyseliny chlorsulfonové, olea a propylenu.

   Součástí dohody je rovněž oznamování plánovaných rizikových činností ve Spolku, při nichž hrozí možnost úniku nebezpečných látek do ovzduší.

  Dohoda dále říká, že únik škodlivé látky ohlásí dispečer Integrovaného záchranného systému Spolku operačnímu středisku Městské policie. Hlášení bude uskutečňováno speciální telefonní linkou, jejíž číslo bude neveřejné. Zpráva má obsahovat např. čas úniku, druh nebezpečné látky a její množství, hrozící nebezpečí či ochranu před jejími účinky.

  O odvysílání zprávy pro obyvatele města rozhodne operační středisko Městské policie po konzultaci s dispečerem Spolku. Zpráva bude veřejnosti předána městským rozhlasem, Českým rozhlasem Sever, Rádiem North Music, Rádiem Labe, Rádiem Blaník a pomocí služby Infokanál.