Ústí má Strategii rozvoje do roku 2015

Ústí má Strategii rozvoje do roku 2015
13.12.2007
Zastupitelé města dnes schválili důležitý dokument Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015.

   Smysl dokumentu je především ve vymezení jasného rámce, který napomůže efektivnějšímu a cílenějšímu rozhodování vedení města. Město má nyní stanovenou vizi, kterou vyjádřilo  sloganem „Ústí nad Labem – prosperující, zdravé a bezpečné město“.

   Dokument, který je zároveň nezbytný pro čerpání „nových“ evropských dotací, zpracovalo oddělení koncepcí odboru strategického rozvoje magistrátu. To koncem minulého roku iniciovalo širokou diskusi, ze které měla strategie vzejít. Nejprve byla provedena důkladná analýza současného stavu města ve všech jeho aspektech. Analytický profil města je bohatým zdrojem dat, z nichž si odborník, laik i člověk, který do Ústí dosud nikdy nezavítal, může udělat detailní obrázek o našem městě. Vedle obecně známých údajů, které byly analýzou potvrzeny (např. zcela podprůměrná vzdělanostní struktura, poněkud nadprůměrná nezaměstnanost či ne zcela vyhovující dopravní řešení ve městě), bylo zjištěno i několik překvapivých pozitivních skutečností. Jednou z nich je např. fakt, že Ústí má v celorepublikovém srovnání nadprůměrně mladé obyvatelstvo. Tato demografická skutečnost je ojedinělou výhodou především z pohledu ekonomického a sociálního a jedinečnou perspektivou dalšího rozvoje našeho města.

Po provedení analýz, na nichž město spolupracovalo s firmou SPF Group, byla zahájena série kroků k vytvoření samotné strategie. Dokument nebyl napsán tzv. od stolu, zahrnul také názory odborné i laické veřejnosti, jeho autoři se nechali inspirovat v jiných městech i v zahraničí. Součástí tvorby dokumentu byla série odborných diskusí dotčených odborů magistrátu. Poté byla pracovní verze předložena veřejnosti. Vedle toho, že pracovní dokument byl po celou dobu uveřejněn na webu města, proběhl mj. i seminář přístupný široké veřejnosti. Autoři strategie převzali impulsy také z tzv. kulatých stolů, jichž se mohli občané účastnit v rámci projektu Zdravé město, ale také z pracovních skupin vytvořených pro přípravu tzv. integrovaných plánů rozvoje města. Po načerpání širokého spektra vstupních dat pracovníci oddělení koncepcí začlenili představy občanů do formální strategie.

   Kam tedy mají směřovat všechny kroky činěné městem, soukromými subjekty, neziskovými organizacemi, vzdělávacími institucemi a všemi občany? V hospodářské oblasti se strategie města zaměří na rozvoj podnikatelského prostředí a na rozvoj cestovního ruchu. Významnou prioritou jsou lidské zdroje a sociální oblast. Zde je velká váha kladena na modernizaci vzdělávací soustavy, rozvoj komunitní péče a posílení sociálního začlenění znevýhodněných osob. Společně s občany bude město usilovat o rozvoj občanské společnosti. Samozřejmostí je snaha o rozšíření a zkvalitnění možností pro volnočasové aktivity. Trvalým cílem je také snížení kriminality na území města. Řada aktivit bude směřovat ke zlepšení fyzického prostředí města. Chceme, aby i Ústí nad Labem bylo město s urbanisticky hodnotným územím. Nezbytná je neustálá péče o zlepšování životního prostředí a s ní související environmentální vzdělávání, výchova a osvěta. Stále živým problémem, a proto i prioritou města, je oblast dopravy. Budeme rozvíjet jak dopravní infrastrukturu, tak i podporovat další rozvoj veřejné dopravy. Řadu úkolů si v rámci strategie vytyčil také magistrát. V rámci řízení a správy města bude neustále zvyšovat efektivitu a kvalitu výkonu veřejné správy, svou významnou roli bude mít i při prevenci mimořádných událostí a likvidaci jejich následků. Jako moderní město budeme i nadále posilovat spolupráci se zahraničím.

   V souladu s legislativou byla navržená Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 podrobena i procesu posuzování vlivu na životní prostředí (SEA).

   Kompletní Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 včetně analytického profilu je k dispozici na www.usti-nad-labem.cz nebo na magistrátním odboru strategického rozvoje.

   A ještě jeden poznatek na závěr: Ústí se potýká s relativně nízkým patriotismem svých občanů. Ústečané se poměrně málo identifikují se svým městem. A to je škoda, rádi bychom, aby všichni naši občané vnímali město jako svůj domov. Abychom mohli všech cílů určených novým dokumentem dosáhnout, je potřeba, aby se občané co nejvíce zapojovali do veřejného života, a tak spoluvytvářeli atmosféru a dění ve městě.