Varovné hlásiče jsou už v provozu

Varovné hlásiče jsou už v provozu
8.11.2004
Rada města schválila způsob varování a informování občanů v případě mimořádné události. V celém procesu již aktivně figuruje varovný systém VISO se 173 hlásiči a reproduktory umístěnými na sloupech veřejného osvětlení.

    VISO zajistí informování veřejnosti bez nežádoucího zpoždění v Zóně havarijního plánování Spolchemie. Tato zóna pokrývá rozsáhlé území centra města, část Klíše až po bukovský kruhový objezd, Krásné Březno, dále území Předlic, Trmic a část Střekova. Do systému VISO se v případě závažné havárie dostane i tón varovných sirén. Dále VISO umožňuje poslat SMS vybranému okruhu uživatelů – zde se počítá zejména se školami, školkami, nemocnicí, sociálními ústavy, apod.

Součástí způsobu vyrozumívání budou stávající „krizové SMS“, dále vozy městské policie s hlásiči a spolupráce s rozhlasovými stanicemi.

Dle vnitřního schématu vyrozumění zachytí jako první informaci Krajské operační a informační středisko Hasičského záchranného sboru a Operační středisko městské policie. Dispečer MP pak musí okamžitě informovat primátora, jeho náměstky, radní, služebny městské policie, odbor mimořádných situací, obvodní starosty, dispečinky Českých drah, Dopravního podniku a ČSAD a je-li to nutné, tak i starosty okolních obcí.

   Odbor mimořádných situací má za úkol připravit pro Ústečany podrobnou informační brožuru, která je bude informovat o tom, jak se mají chovat v určitých typech mimořádných situací (únik látky do ovzduší, požár, povodeň, apod.). Odbor dále osloví firmy, které poskytují služby hromadného odesílání SMS a předloží Radě města jejich nabídku.   

   Přijímače VISO obdrží základní školy, mateřské školy a ústavy sociální péče, které se nacházejí v Zóně havarijního plánování Spolku. Jde celkem o 23 organizací. Radní vyzvali firmy a další organizace sídlící v této zóně, aby si přijímač VISO zakoupili.