Veřejná výzva na obsazení funkce referent stavebního odboru

27.5.2003

Statutární město Ústí nad Labem
Velká Hradební 8

VEŘEJNÁ VÝZVA

(§ 6 zák. č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávních celků a o změně některých zákonů)

Statutární město Ústí nad Labem hledá zájemce na obsazení funkce referent stavebního odboru  Magistrátu města Ústí nad Labem.

Předpoklady:

  • státní občan ČR
  • způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
  • VŠ nebo ÚSO stavebního zaměření (obor pozemní stavby)
  • znalost stavebního řádu (zvláštní odborná způsobilost je výhodou)

Písemná přihláška musí obsahovat:

  • jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, státní příslušnost, datum a podpis zájemce.

K přihlášce se připojí tyto doklady:

  • životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech a dovednostech ve    správních činnostech
  • výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
  • ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
  • telefonní spojení.

Platová třída: 8. – 9. (nař. vlády ČR č. 253/1992 Sb., ve znění pozdějších předpisů).

Přihlášky zasílejte poštou nebo můžete podat osobně v zalepené a označené obálce  do 4. 6. 2003  do 14 hod. na úsek personální práce Magistrátu města Ústí nad Labem, Velká Hradební 8, III. poschodí, č. dv. 324.

 

Ing. Milan Zemaník
tajemník Magistrátu města Ústí nad Labem