Větruše hostila labské fórum

Větruše hostila labské fórum
28.3.2007
Účastníci Mezinárodního labského fóra diskutovali o ochraně řeky na výletním zámečku Větruše.

   Do Ústí nad Labem dnes zavítali účastníci Mezinárodního labského fóra. Vedle primátora města Jana Kubaty, prezidenta Mezinárodní komise pro ochranu Labe (MKOL) a zároveň náměstka ministra životního prostředí Františka Pojera či náměstka ministra zemědělství Pavla Punčocháře fórum navštívila řada pracovníků orgánů státní správy a samosprávy, správců povodí, zájmových svazů či zástupců ekologických organizací.

   Odborníci diskutovali především o Rámcové směrnici o vodách a koordinaci její implementace v mezinárodní oblasti povodí Labe, o roli MKOL a o významu informování a konzultací na toto téma s širokou veřejností. Na pořad jednání se tak dostaly např. programy monitorování stavu povrchových a podzemních vod, problematika potíží s hospodařením s vodou, plošné znečištění ze zemědělství, aktivní a sanační těžební činnost, antropogenní vlivy na režim množství vody a průtoků či na průchodnost vodních toků a plavbu včetně ochrany před povodněmi.

   Cílem Rámcové směrnice o vodách je společný koordinovaný postup států v mezinárodních oblastech povodí v zájmu dosažení dobrého stavu řek, jezer, pobřežních a podzemních vod ve všech členských státech EU do roku 2015. Státy v povodí Labe – ČR, SRN, Rakousko a Polsko – se dohodly, že zavádění Rámcové směrnice budou naplňovat pod zastřešením MKOL, která zorganizovala dnešní labské fórum.

   V úvodním projevu pozdravil jeho účastníky primátor města Jan Kubata, který zdůraznil úzké propojení města s řekou Labe. „Řeka Labe přinesla  našemu městu především život. Velký průmyslový a populační rozmach města, který nastal ve druhé polovině 19. století, souvisí rovněž s Labem. Řeka však byla pro Ústí nejen pomocníkem, ale ukázala mu také svou odvrácenou tvář při povodních, především v letech 1845 a 2002, kdy museli mnozí obyvatelé města opustit své domovy. Proto se v současné době buduje na střekovském nábřeží protipovodňový val, který by měl v kombinaci s mobilními stěnami napříště ochránit nejohroženější oblasti města,“ řekl Kubata, který popřál řece co nejrychlejší uzdravení.

Primátor města Jan Kubata přivítal hosty Mezinárodního labského fóra na Větruši.

Jan Kubata v projevu připomněl úzké propojení města a jeho obyvatel s řekou Labem.

Vedle primátora Ústí nad Labem se fóra o Labi zúčastnili také ústecký senátor Pavel

Sušický či prezident MKOL a náměstek ministra životního prostředí František Pojer.