Z lomu bude rekreační zóna

Z lomu bude rekreační zóna
10.1.2006
Primátor města Petr Gandalovič dnes společně se starosty měst a obcí Chabařovice, Trmice, Řehlovice a Modlany podepsal smlouvu o svazku obcí pod názvem „Jezero Milada“.

    Účelem svazku je hájit společné zájmy při revitalizaci bývalé zbytkové jámy Chabařovice a vytvářet materiální a organizační podmínky pro řešení společných aktivit, problémů a projektů. Činnost svazku bude zaměřena na aktivity v těchto oblastech:

 

·         revitalizace území a vybudování infrastruktury pro cestovní ruch

·         rozvoj rekreace a turistického ruchu v revitalizovaném území

·         při ochraně přírody a životního prostředí

·         společná propagace členských obcí a marketingové aktivity směřující k rozvoji celé zájmové oblasti kolem jezera Milada.

 

   V přípravě je v současné době studie funkčního využití ploch kolem budoucího jezera, která pomůže při tvorbě územně plánovací dokumentace. Probíhají také přípravy zpracování projektů přístavišť na jezeře, rozvoje cyklistických stezek a sítě komunikací. To je nezbytné k předložení žádostí o dotace jak z národních, tak evropských zdrojů. Na financování by se měly podílet rovněž členové svazku a nejsou vyloučení ani privátní investoři. 

   Podle "Generelu rekultivací do ukončení komplexní revitalizace území dotčeného těžební činností PKÚ, s. p.", který byl schválen rozhodnutím MŽP ČR dne 14.dubna 1999, je do plánovaných rekultivací zahrnuta západní, severovýchodní a východní část zbytkové jámy Lomu Chabařovice, navazující plochy uhelného depa, deponie titaničitých jílů a svahů pod plavištěm Teplárny Ústí. Náhradou za chabařovický lom bude rozlehlá rekreační zóna.

   Budoucí Jezero Milada je součástí rozpracované rekultivace. Jedná se o první hydrickou rekultivaci velkého povrchového dolu v ČR, u kterého po ukončení těžby dospěly sanační a rekultivační práce do stadia, kdy je zbytková jáma po těžbě zaplavována vodou. Zatápění bylo zahájeno 15. června 2001. Po dosažení konečného stavu bude jáma zatopena na kótu 145,3 m n. m. - při dosažení této hladiny bude objem vody v jezeru 34,4 mil. m3 a rozloha 247,6 ha.
   Zrekultivované území bude sloužit všestrannému využití - pro rekreaci, oddych, turistiku, sport, rybolov, příp. pro další aktivity. Současně bude plnit významnou funkci krajinně estetickou i ekologickou.