Zastupitelé ve čtvrtek o rozpočtu

Zastupitelé ve čtvrtek o rozpočtu
10.12.2007
Rada města vzala na vědomí rozpočet města Ústí nad Labem pro rok 2008 navržený se záporným saldem příjmů a výdajů ve výši 29 746 tis. Kč, které vyrovnává třída financování.

       Radní souhlasili:

 

       1.  s celkovými příjmy města Ústí n. L. pro rok 2008 ve výši 1 443 764 tis. Kč, z toho:

 

            a) dotace městským obvodům na výkon státní správy  9 887 tis. Kč          

                    

       2.  s celkovými výdaji v rozpočtu města Ústí n.L. pro r. 2008 ve výši 1 463 623 tis. Kč, z toho:

 

            a) neinvestiční část výdajů ve výši             1 120 623 tis. Kč

                a to: neinvestiční výdaje MmÚ               1 100 623 tis. Kč

                        dotace městským obvodům                  20 000 tis. Kč

            b) investiční část výdajů ve výši                    343 000 tis. Kč

 

        3.  s oblastí financování ve výši                           29 746 tis. Kč

 

        4.  s uzavřením smlouvy o přijetí kontokorentního úvěru ve výši 300 mil. Kč se splatností do jednoho roku na krytí přechodného nedostatku  finančních zdrojů v průběhu roku s tím subjektem, který v řízení dle zákona o veřejných zakázkách nabídne úvěr za nejnižší cenu.

 

   Radní zároveň doporučili Zastupitelstvu města Ústí nad Labem:

 

         a) schválit návrh rozpočtu města Ústí n.L. pro rok 2008

            

         b) v souladu se zák. č. 128/00 Sb., § 102 zmocnit Radu města  Ústí n.L. schvalovat rozpočtová opatření do výše 5 mil. Kč z důvodu:

 

            -  zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ nad schválený  rozpočet ze skutečně dosažených

             příjmů

            -  přesunu finančních prostředků ve výdajové části rozpočtu

 

          c) v souladu se zák. č. 128/00 Sb., § 102 a zák. č. 250/00 Sb. § 19 zmocnit Radu města schvalovat rozpočtová opatření i nad limit 5 mil. Kč z důvodu:

 

            - zvýšení výdajové části rozpočtu MmÚ, a to zapojením

               přijatých účelových prostředků

            - snížení příjmové části rozpočtu se současným snížením

               výdajů

 

            Radní také uložili:       

 

1.                 náměstkovi primátora Liboru Turkovi předložit návrh rozpočtu města pro rok 2008   dle bodu C tohoto usnesení a souvisejících usnesení dle bodu B tohoto usnesení Zastupitelstvu města ke schválení 13. prosince,

 

2.                 náměstkovi primátora Janu Řeřichovi zabezpečit uzavírání smluv na dodávku investic v návaznosti na skutečně vytvořené zdroje.

 

   Na investiční akce počítá rozpočet města s částkou 343 milióny korun. Nejvíce peněz bude určeno na dokončení revitalizace Malé Hradební (89,3 mil. Kč), revitalizaci Domu kultury (34,5 mil. Kč) a na protipovodňová opatření na Střekovském nábřeží (20 mil. Kč).

   Městské obvody obdrží od města dotaci pro příští rok v celkové výši téměř 30 milionů korun. Nejvíce, téměř 9,6 mil. Kč, dostane neštěmická radnice. Severní Terase připadne 8,2 mil. Kč, centrálnímu obvodu 6,7 mil. Kč a Střekovu 5,4 mil. Kč.

   Rozpočet města budou ve čtvrtek 13. prosince schvalovat zastupitelé.