ZŠ Karla IV. opravena

ZŠ Karla IV. opravena
28.8.2007
Dnešní kolaudací, která nezjistila žádné nedostatky, byla završena oprava Základní školy v ulici Karla IV. na Střekově.

   „Jsem rád, že se podařilo splnit slib, který jsem dal koncem března rodičům a zástupcům školy, že opravíme staticky narušený objekt do začátku nového školního roku,“ uvedl primátor Jan Kubata.

   Důvodem stavebních prací byly trhliny v obvodových i vnitřních stěnách objektu tělocvičny a v severním průčelí auly, které se objevily koncem minulého roku. Proto se muselo provést statické zabezpečení budov areálu mikropilotáží jejich základových konstrukcí, tedy vyvrtáním kolmých i vodorovných děr do země o průměru 152 mm a délkách 2,8 až 5,0 m. Ty byly vyplněny železnými trubkami a zality speciální betonovou směsí. Po dokončení mikropilot se vybudovaly železobetonové prahy zajištující spřažení pilotové konstrukce se stávajícími základy. Následně se provedla sanace trhlin ve stěnách tělocvičny a auly, oprava omítek a úprava střešní desky a střešního pláště s vytažením krytiny pod nové oplechování atiky nad průčelím hlavní budovy. Z hlediska zachování stability a trvanlivosti stavebních konstrukcí bylo také nutné odvést srážkové a odpadní splaškové vody výstavbou kanalizačních sběračů a záchytných žlabů. Nově navržené stoky byly zaústěny do stávajících veřejných kanalizačních sběračů, které se nacházejí v ulicích Karla IV. a Barrandova. Součástí prací bylo i zrušení septiku a terénní úpravy v okolí objektu. V polovině srpna opravy školy skončily a byly zahájeny přejímky provedených prací, které završila dnešní kolaudace.

   Po sanaci nosných konstrukcí a oprav prasklin v obvodovém zdivu je nyní nutné počkat na vyzrání provedených prací. Poté město počítá také s opravou fasády školy. Konečné úpravy přístupové levé komunikace ke škole budou upraveny do konečné podoby do konce října. Zpoždění vzniklo z důvodu oprav nevyhovujícího stavu topného kanálu, který byl zjištěn při výkopových pracích pro kanalizaci, která odvádí z objektu školy odpadní vody.

   Postup při zadání veřejné zakázky na akci „Statické zajištění a rekonstrukce venkovní kanalizace v objektu ZŠ Karla IV. v Ústí nad Labem,“ na jehož základě bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavebních prací, schválili radní města v polovině dubna. Vítězem se stala ústecká společnost Komastav DS, která nabídla nejnižší cenu ze všech  pěti uchazečů – 13,96 mil. korun. Zastupitelstvo města odsouhlasilo výběr zhotovitele 26. dubna.

   Město o průběhu prací, které začaly v polovině května bez přerušení školní výuky, pravidelně informovalo v týdenních intervalech na svých webových stránkách www.usti-nad-labem.cz.