Město jako partner projektů

CIRCUSE - Circular Flow Land Use Management

Tento projekt, financovaný z programu Central Europe (Interreg IV B) je zaměřen na zavedení konceptu "Circular Land Use Management". Tento koncept se zaměřuje na minimalizaci záboru zemědělské půdy a využívání brownfieldových ploch, na dlouhodobé strategické plánování měst tak, aby se zvýšil podíl znovuvyužití brownfieldů. Město Ústí nad Labem je v tomto projektu tzv. asociovaným partnerem bez finanční účasti. Hlavním přínosem pro město pak bude vznik studie, která se bude věnovat vytipované části města z pohledu budoucího využití brownfieldů, hlavně z pohledu současné ekonomické reality a s důrazem na využití finančních možností budoucích nástrojů strukturální politiky EU. 

NetRegio - Platforma pro akceleraci sítí vztahů a vazeb mezi prostředím výzkumu regionálního rozvoje a aplikační sférou

Projekt NetRegio unikátním způsobem vytváří kooperativní síť vztahů mezi předními výzkumnými centry regionálního rozvoje v České republice. Aplikační sféra je v rámci projektu zastoupena dvěma respektovanými partnery (statutární město Ústí nad Labem a Český statistický úřad). Významná část projektu je zaměřena na prohloubení vazeb mezi těmito institucemi výzkumu a zároveň jejich napojení na aplikační sféru prostřednictvím odborných stáží. Rozvíjeny budou další formy komunikačních platforem mezi prostředím výzkumu inovativních konceptů regionálního rozvoje a prostředím jejich finálního užití a to zejména s cílem transferovat inovativní koncepty do praxe. Pozornost bude věnována rovněž podpoře dalšího zapojení participujících center do mezinárodních sítí a mezinárodních vědecko výzkumných projektů. Celkové náklady tohoto projektu činí 19 196 743 Kč, přičemž město Ústí nad Labem je partnerem bez finanční účasti.

Partnerství pro české brownfieldy

Město Ústí nad Labem je dále partnerem projektu, který realizuje Vysoká škola báňská - Technická Univerzita v Ostravě. Tento projekt je zaměřen na intenzivní výměnu zkušeností v oblasti regenerací brownfieldů. V současné době probíhá výměna zkušeností v této oblasti pouze mezi odborníky, bez přípravy nové generace. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou tedy především studenti vysokých škol a mladí akademičtí pracovníci, kteří se budou účastnit různých seminářů, workshopů a odborných praxí. Aktivity budou zajišťovat právě partneři, jakými je např. město Ústí nad Labem, a spolupracující organizace.
Město se na tomto projektu podílí i finančně a to částkou 850 000 Kč, příčemž celkové náklady projektu jsou 8 899 564 Kč.

Pracovní skupina pro strukturální politiku

V současné době se na všech správních úrovních intenzivně připravují podmínky pro čerpání finančních prostředků z fondů Evropské unie v příštím programovacím období 2007 – 2013. Při Svazu měst a obcí, jehož je Ústí nad Labem členem, vznikla Pracovní skupina pro strukturální politiku. Jejím cílem je ovlivnit způsob realizace a čerpání prostředků ze strukturálních fondů ve prospěch českých měst a obcí v letech 2007 – 2013. Stanoviska pracovní skupiny budou využita pro jednání s ministerstvy při přípravě programových dokumentů, jako jsou Národní rozvojový plán, operační programy apod. Město Ústí nad Labem se do této pracovní skupiny zapojilo prostřednictvím svého zástupce z odboru aktivní politiky.

Pracovní skupina Řešení regionálních disparit

Pro potřeby koordinace pomoci poskytované v programovacím období let 2007 – 2013 Evropskými společenstvími vznikla na úrovni státu Řídicí a koordinační výbor (ŘKV), který bude rozhodovat o způsobu poskytování pomoci z evropských fondů. ŘKV je politický orgán, který bude rozhodovat na základě podkladů z jím vytvořených pracovních skupin. ŘKV si vytvořil pět pracovních skupin shodných s prioritami rozvoje ČR v období 2007 – 2013. Jednou z nich je „Řešení regionálních disparit“, do které Svaz měst a obcí delegoval i jednoho zástupce z odboru aktivní politiky Magistrátu města Ústí nad Labem.

BROÚK – Budoucí rozvoj Ústeckého kraje 

Město Ústí nad Labem je partnerem projektu BROÚK, jehož cílem je vytvoření regionálního partnerství, v němž bude zastoupeno co nejvíce subjektů Ústeckého kraje pro zajištění lepší připravenosti regionu na čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů Evropské unie v příštím programovém období 2007 – 2013. Nositelem projektu je Ústecký kraj. Hlavními výstupy projektu bude dostatek vyškolených osob se znalostí problematiky čerpání z fondů EU, příprava strategických rozvojových dokumentů, vznik rozvojových center a v neposlední řadě zavedení systémů řízení kvality ve veřejné správě.