Místní akční plány rozvoje vzdělávání

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).

Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Ústí nad Labem (CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008615)

 

MAS Labské skály

MAS Labské skály, z.s. ve spolupráci se Statutárním městem Ústí nad Labem

Veškeré informace o projektu naleznete na webových stránkách MAP (www.mapls.cz, do nového okna)

 

Základní informace o projektu MAP II pro SO ORP Ústí nad Labem

Projekt je dán výzvou MŠMT č. 02_17_047 ŘO OP VVV(http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/vyzva-c-02-17-047-mistni-akcni-plany-rozvoje-vzdelavani-ii-1).
Prioritní osa: P0 3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Investiční priorita: IP 1 Omezování a prevence předčasného ukončování školní docházky a podpora rovného přístupu ke kvalitním programům předškolního rozvoje, k primárnímu a sekundárnímu vzdělávání, možnostem formálního a neformálního vzdělávání, které umožňuje zpětné začlenění do procesu vzdělávání a odborné přípravy
Specifický cíl: SC 1 Zvýšení kvality předškolního vzdělání včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ
SC 2 Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích
SC 3 Rozvoj systému strategického řízení a hodnocení kvality ve vzdělávání
SC 5 Zvýšení kvality vzdělávání a odborné přípravy včetně posílení jejich relevance na trhu práce

Název projektu: Místní akční plán rozvoje vzdělávání II pro SO ORP Ústí nad Labem
Žadatel o podporu (realizátor) projektu: MAS Labské skály, z.s.
Partner projektu s finančním příspěvkem: Statutární město Ústí nad Labem
Číslo projektu: CZ.02.3.68/0.0/0.0/17_047/0008615. Žádost byla podána dne 14.2.2018
Realizace projektu: 1.3.2018 – 28.2.2022 (doba trvání 48 měsíců)
Aktuální stav žádosti: Projekt v plné fyzické realizaci
Projekt Místní akční plán rozvoje vzdělávání (MAP) II pro správní obvod obce s rozšířenou působností (SO ORP) Ústí nad Labem navazuje na projekt „MAP pro SO ORP Ústí nad Labem“, který byl realizován v období 3/2016 - 2/2018. V projektu MAP I byla navázána platforma spolupráce mezi subjekty mající vliv na předškolní a základní vzdělávání v území. Podstatou a cílem projektu MAP II je tuto platformu nadále rozvíjet, podporovat ji, plnit nastavené cíle MAP I a aktualizovat je, naplňovat vizi MAP tak, aby docházelo ke zvyšování kvality předškolního a základního vzdělávání v území SO ORP Ústí nad Labem.

Kontakt

Ing. Martina Kopřivová
e-mail: kustkova.map2@gmail.com
Ing. Zuzana Slámová
e-mail: zuzana.slamova@mag-ul.cz
Odbor strategického rozvoje - oddělení projektů a dotací