Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem

 

CZ.02.3.61/0.0/0.0/15_007/0000233

Tento projekt je financován z ESF (http://www.esfcr.cz/ ) prostřednictvím OP VVV (http://www.msmt.cz/strukturalni-fondy-1/op-vvv).

Prioritní osa: 02.3 Rovný přístup ke kvalitnímu předškolnímu, primárnímu a sekundárnímu vzdělávání
Investiční priorita: 02.3.61 Socioekonomická integrace marginalizovaných komunit, jako jsou Romové
Specifický cíl: 02.3.61.1 Sociální integrace dětí a žáků včetně začleňování romských dětí do vzdělávání

Žadatel projektu:
Statutární město Ústí nad Labem

Partneři projektu s finančním příspěvkem:
Základní škola Ústí nad Labem, Hlavní 193, příspěvková organizace
Základní škola Ústí nad Labem, Stříbrnická 3031/4, příspěvková organizace
Základní škola Ústí nad Labem, Anežky České 702/17, příspěvková organizace
Člověk v tísni, o. p. s.

Realizace projektu:
1. 10. 2016 – 30. 9. 2019

Rozpočet: 29 122 665,50 Kč
Dotace: 27 666 532,23 Kč
Spoluúčast: 1 456 133,27 Kč

O projektu:
Projekt reaguje na současné potřeby města a vybraných škol, které souvisí se vzděláváním a rozvojem žáků, kteří jsou ohroženi školním neúspěchem (především z důvodů, že pocházejí z kulturně odlišného, případně socioekonomicky znevýhodněného prostředí - často se jedná navíc o kombinaci obou těchto faktorů).
Mezi základní faktory ovlivňující školní (ne)úspěch patří vliv rodičů (včetně odrazu jejich kulturního zázemí prostřednictvím hodnot a přístupu ke vzdělávání), pedagogů, nepedagogických pracovníků, ale i vnitřní nastavení každého žáka/žákyně. Všechny hlavní faktory ovlivňující školní (ne)úspěch mohou být ovlivněny kulturním prostředím a socioekonomickým statusem dítěte/rodiny, je proto nutné pracovat na odstranění možných bariér pro dítě, které mohou vznikat jak na straně rodiny (například podceňováním důležitosti vzdělávání), tak na straně pedagogů a školy (například podléháním kulturním stereotypům a potenciálním "nálepkováním" žáka).
Projekt posiluje personální, materiální a metodické kapacity a inovativním způsobem propojuje vybrané důležité aktéry na lokální úrovni (město, školy a neziskový sektor) společně s důrazem na podporu zapojení rodiny při spolupráci na eliminaci rizik školního neúspěchu žáka/žákyně. Synergickým působením tak usiluje o potlačení rizik školního neúspěchu na školách. Je orientován na realizaci podpůrných aktivit pro děti, včetně aktivního zapojení pedagogů a rodičů. Jednou z důležitých ambicí projektu je institucionální ukotvení výstupů a přístupů s cílem dosažení udržitelnosti i po skončení projektu.
Projekt zároveň navazuje na již zpracovaný dokument s názvem Lokální vzdělávací plán Ústí nad Labem, jenž vzešel z projektu PREVENT, do nějž bylo město Ústí nad Labem zapojeno jako partner. Cílem zmíněného projektu bylo zaměření se na prvotní příčiny předčasného opouštění vzdělávacího systému. V zájmu města je nadále pokračovat v dalším řešení problematiky segregace, diskriminace a jejím následkům prostřednictvím dalších aktivit.

Aktuální dění v projektu:

Září 2019
Dne 18. září 2019 se v prostorách Magistrátu města Ústí nad Labem konala závěrečná konference k Projektu podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem.
Úvodní slovo měl ředitel Základní školy Stříbrnická Mgr. Michal Ševcovic, který je také náměstkem primátora pro školství. Poté dostali slovo ředitel ZŠ Hlavní Mgr. Karel Bendlmajer a ředitelka ZŠ Anežky České Mgr. Jindra Šteflová. Ředitelé všech tří škol, které byly do projektu zapojeny, zhodnotili význam a přínosy projektu pro školy, děti, rodiče i pedagogy.
Na konferenci přednášeli také odborní hosté Mgr. Zdeněk Svoboda, Ph.D., PhDr. Ladislav Zilcher, Ph.D., a Mgr. Robert Čapek.
Konference se vydařila a bohatě naplnila očekávání zúčastněných pedagogů a všech partnerů projektu.

Závěrečná konference k Projektu podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem

Červen 2019
26. června 2019 se na Základní škole Hlavní v Neštěmicích konalo setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů s ředitelem školy a třídními učitelkami, které od září budou prvňáčky učit.
Všichni se sešli v aule školy. Po pásmu pohádek si vzal slovo pan ředitel, představil rodičům a dětem školu i třídní učitelky a také všechny seznámil s projektem Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem, do kterého je ZŠ zapojena. V rámci projektu pak rodiče dostali informační leták a děti pracovní sešity Hrátky se zvířátky, které jsou plné aktivit pro předškoláky. K rodičům ještě promluvila Alena Laubeová, koordinátorka inkluze ve výše uvedeném projektu.
Po proslovu ředitele se rodiče rozešli do tříd na schůzky s učitelkami a děti si zatím na chodbě, kde měly na lavicích připravené pastelky, zkoušely vypracovat svůj první úkol v pracovním sešitě.
Akce se vydařila a my přejeme dětem i rodičům šťastné zahájení školní docházky a mnoho studijních úspěchů.

Květen 2019
V měsíci květnu proběhlo v rámci projektu "Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem" dvoudenní školení s názvem Typologie MBTI 1 pod vedením lektorky Mgr. Jiřiny Majerové. Toto školení bylo určeno především pro pedagogy a asistenty ZŠ, kteří se dozvěděli informace týkající se sebepoznání a spolupráce v týmu. Účastníky vedlo k sebepoznání vrozených preferencí neboli dimenzí osobnosti, a díky tomu k hlubšímu porozumění zdrojů vlastního chování a potřeb. Pedagogové měli díky tomu možnost naučit se efektivněji spolupracovat a komunikovat s lidmi odlišných osobnostních preferencí a využít toho při práci s žáky a spolupráci s rodiči či kolegy. Všichni zúčastnění považují toto školení za velmi přínosné, inspirativní a celkově ho hodnotí kladně.

Březen 2019
V březnu proběhl v rámci projektu "Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem" seminář s názvem „Jak naučit žáky myslet a učit se“. Jedná se o jednodenní zážitkový seminář, který účastníky nechá nahlédnout do programu Reuvena Feuersteina. Kurz přináší inspiraci pro školní či poradenskou práci a současně je nabídkou nové metody, kterou mohou pedagogičtí pracovníci našich zapojených škol dále studovat a která má široké využití ve výchovně vzdělávacím procesu.

Prosinec 2018
V předvánočním čase se učitelé základních škol zapojených do projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem zúčastnili dvoudenního vzdělávacího bloku s názvem Začít spolu v kostce. Jedná se o výukové metody, které vycházejí z programu vzdělávání Začít spolu. Tyto metody se dají vkládat do hodin i jednotlivě a obohacují tak výuku, přináší žákům jiný úhel pohledu na zadaný problém a učí je pracovat jak samostatně, tak i ve spolupráci s ostatními. Žáci se učí sdílet své poznatky, vzájemně se hodnotit, bádat a radovat se z nových dovedností.  Učitelé si v průběhu kurzu měli také možnost vyzkoušet si nové metody práce, zadávání úkolů a hodnocení žáků, prohlédli si nové učební pomůcky a sdíleli své zkušenosti z praxe. Všichni zúčastnění učitelé tento kurz velmi přivítali a ocenili jeho velký přínos pro jejich další práci se žáky.

Listopad 2018
Jedním z významných partnerů našeho projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem, do kterého jsou zapojeny také tři základní školy, je nezisková organizace Člověk v Tísni. Tato spolupráce je velmi přínosná především pro to, že dobrovolníci této organizace navštěvují žáky přímo v rodinách a individuálně či v malých skupinkách pracují nejen s žáky, ale také s jejich rodinami. Rodiče tak mají možnost přihlížet a naučit se se svými dětmi efektivně připravovat na školní docházku. Jedním z největších úskalí této činnosti však zůstává fakt, že počet dobrovolníků je nedostatečný a je velmi obtížné nové dobrovolníky sehnat. Pokud tedy patříte k těm, co si chtějí vyzkoušet práci s dětmi a získat tak praxi, nové zkušenosti a nové přátele, organizace Člověk v tísni a projekt Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem Váš zájem jistě ocení.

Červen 2018
Dne 27. 6. 2018 se na Základní škole Hlavní v Mojžíři konalo setkání budoucích prvňáčků a jejich rodičů.
Pan ředitel všechny děti i rodiče uvítal v aule školy, děti se podívaly na pásmo pohádek, které se promítalo, a pak se rodiče rozešli do tříd podle seznamu žáků.
Děti mezitím zůstaly na chodbě, kde už byly připraveny lavice a židle. V  rámci projektu Podpora inkluzivního vzdělávání v Ústí nad Labem si tu budoucí prvňáčci ze ZŠ Hlavní vyrobili kornouty na první školní den a kolíčky pro štěstí. Děti to bavilo a později se k nim přidali také rodiče.
Na první školní den se všichni moc těší a realizační tým projektu přeje budoucím prvňáčkům šťastné vykročení do školního roku.

V rámci projektu proběhlo ve dnech 4. 6. - 5. 6. 2018 školení Grunnlaget. Školení se konalo na ZŠ Mojžíř, která je jako jedna ze tří základních škol zapojena do projektu.
Grunnlaget je metoda konceptuálního učení, pocházející z Norska.  Jedná se o způsob učení, při kterém dětí učíme „učit se“. Tato metoda obohacuje děti na základě matematických dovedností a je vhodná pro práci s dětmi ze sociálně znevýhodněného prostředí. Učitelé, kteří se školení zúčastnili, si odnesli zajímavé poznatky, které si mohli i prakticky vyzkoušet.