PREVENT - zapojení rodičů do prevence předčasného ukončování školní docházky

 

 

O projektu

Projekt se zaměřuje se  na problematiku předčasného ukončování školní docházky, což je jev velmi aktuální nejen v našem městě, ale byl identifikován rovněž jako problém celoevropský. Cílem tohoto mezinárodního projektu je zaměřit se na významnou roli rodičů jako klíčových hráčů při prevenci tohoto jevu a podpořit roli města jako prostředníka, který zajistí spolupráci a synergii mezi jednotlivými stakeholdery v dané problematice. Město chce vytvořit partnerství, které povede k podpoře rodičů při výchově a poznávání různých kulturních specifik, podpoře motivace rodičů účastnit se aktivit školy a povede k lepší komunikaci s rodiči ohledně volnočasových aktivit dětí.

Projekt je realizován především prostřednictvím fungování Místní podpůrné skupiny, která je složena ze zástupců města, krajského úřadu, neziskových organizací, základních a středních škol a rodičů. Tato skupina  postupně pracuje na přípravě Místního akční plánu, který bude danou problematiku řešit koncepčně a navrhne postupy ke zlepšení situace. Celý projekt je svým zaměřením cílen na prevenci a díky účasti zahraničních partnerů a vzájemné výměně zkušeností přinese nové nápady, impulsy a inovativní přístup k řešení problému.

Leták (v aj/fj) 

Partneři projektu
Hlavní partner:
Nantes, Francie

Partneři :

Stockholm, Švédsko
Anverpy, Belgie,
Gijon, Španělsko
Sofia, Bulharsko
Mnichov, Německo
Haag, Nizozemí
Ústí nad Labem, Česká Republika
Tallin, Estonsko

Financování projektu 

Projekt byl realizován v průběhu 27 měsíců (únor 2013 - duben 2015)

Celkové náklady projektu připadající na Ústí nad Labem: 47 100 € (cca 1 177 500 Kč).
Dotace EU: 37 680 € (cca 942 000 tis. Kč)
Spoluúčast města: 9 420 € (cca 235 500 Kč)

Projekt je spolufinancován Evropskou uniíOperačního Programu URBACT II.

 

Aktuální dokumenty a výstupy projektu

Hlavní výstup projektu 

Místní akční plán - Lokální vzdělávací plán pro Ústí nad Labem

Další výstupy a dokumenty

Dr. Paul Downes, Směrem k diferencovanému, holistickému a systematickému přístupu k zapojování rodičů v Evropě do prevence předčasného ukončování školní docházky (v čj) -

zpráva s informacemi a vodítkem pro krátkodobé a střednědobé strategické plánování pro 10 měst zapojených do programu Urbact PREVENT a pro všechna ostatní evropská města a obce, místní orgány a školy v souvislosti se zapojováním rodičů do vzdělání pro prevenci předčasného ukončování školní docházky.

Český překlad studie o problematice rodiny a ukončování školy v romské komunitě, který vznikl na základě shromažďování informací z partnerských měst projektu PREVENT prostřednictvím rozeslaných dotazníků: Roma study (v čj)

 

Statement of PREVENT (v aj)

Přehled dobrých praxí projektu (v aj)

VIDEO o dobré praxi v Ústí nad Labem (v čj s anglickými titulky)

Zhodnocení současné situace prevence předčasného ukončování školní docházky v Ústí nad Labem (v čj)

Baseline study (v aj)

Bilateral meeting report (v aj)

Zápisy z jednání Místní podpůrné skupiny

1. jednání - 27. 2. 2013

2. jednání - 30. 4. 2013

3. jednání - 17. 6. 2013

4. jednání - 16. 10. 2013

5. jednání - 24. 2. 2014

 

6. jednání - 23. 4. 2014

7. jednání - 25. 6. 2014

8. jednání  - 13. 10. 2014

9. jednání - 7. 1. 2015

 

Ve dnech 5. - 7. 11. 2015 proběhla v Ústí nad Labem v rámci projektu mezinárodní konference. Zápis z celé akce (v aj) si můžete stáhnout zde.

 

Operační program URBACT II

Operační program URBACT II je programem Iniciativy Evropské komise: "Regiony pro ekonomickou změnu" pod Cílem 3  - Evropská územní spolupráce politiky financovaný z Evropského fondu pro regionální rozvoj. Program slouží v programovacím období 2007 - 2013 k výměně a získávání zkušeností mezi městy členských států EU při přípravě a implementaci projektů týkajících se rozvoje měst.

 

Konkrétní cíle programu URBACT II

  1. usnadnit výměnu zkušeností a znalostí především mezi městy, a to na politické, řídicí, ale i realizační úrovni,
  2. šířit dobrou praxi výměnou zkušeností a zajistit přenos know-how,
  3. napomáhat, jak politickým činitelům, tak řídicím orgánům operačních programů definovat akční plány trvale udržitelného rozvoje měst.

  

 

DG Regio

 european regional development fund