Program aktivní politiky města Ústí nad Labem

Aktuálně: Program aktivní politiky se pro rok 2011 neotvírá!

Co je program aktivní politiky?

Program aktivní politiky je finanční podpora města pro zpracovatele projektů, které vedou k získání vnějších finančních zdrojů na akce sloužící k rozvoji města Ústí nad Labem.

Cíle

- reagovat na současné potřeby města; zajistit dostatek kvalitních projektů a finance na jejich realizaci; podporovat další vývoj projektů a jejich uvedení v život; zabezpečit realizaci rozvojových projektů po finanční stránce prostřednictvím žádostí na vnější zdroje

Forma

Finanční podpora - zpracování a přípravy projektů a vypracování dokumentace nezbytné pro podávání žádostí o finanční podporu z příslušných fondů EU i národních zdrojů

Jak funguje?

Garantem Programu aktivní politiky je komise Programu aktivní politiky tvořená jedenácti zástupci města, podnikatelské i neziskové sféry, která zasedá jednou za měsíc. Hlavní náplní každého zasedání je monitorování aktuálního stavu probíhajících projektů, posuzování dokončených projektů a schvalování nových projektových návrhů.
Projektové návrhy přicházejí buď přímo od budoucích realizátorů nebo jejich vznik iniciuje samotná komise podle potřeb města. Všechny návrhy pak tvoří tzv. zásobník projektů, ze kterého komise PAP vybírá projekty ke schválení a realizaci.

Nově: Můžete nahlédnout do databáze všech realizovaných projektů od roku 2003. Projekty si je možno po domluvě s tajemnicí komise prohlédnout, popř. si je za smluvených podmínek vypůjčit.

Kontakt:
Ing. Barbora Džuganová
referent oddělení koncepcí
Odbor strategického rozvoje
Magistrát města Ústí nad Labem
t: 475271830 e: barbora.dzuganova@mag-ul.cz