Strategie rozvoje města Ústí nad Labem

Aktuální informace

!!POZOR!!  Vše o přípravě nové Strategie rozvoje města Ústí nad Labem 2015 - 2020 naleznete zde.

 

 

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem do roku 2015 je obecný strategický dokument města, který od konce roku 2006 připravoval široký tým odborníků za spolupráce externí konzultantské firmy a s využitímveřejných projednání.

Strategie rozvoje města (.pdf, 10,1MB)

Strategie rozvoje města (.pdf, 2 MB)

Strategie rozvoje města - informační leták (.pdf, 5,72MB)

Obsah dokumentu

Strategie obsahuje komplexní aktuální analytický profil města, který mj. definuje slabé a silné stránky města.
Z analytického profilu vychází návrhová část, která definuje pět klíčových intervenčních oblastí rozvoje, z nichž vycházejí priority města na následující roky.

Základními intervenčními oblastmi jsou: 1. Ekonomika města, 2. Lidské zdroje a sociální oblast, 3. Fyzické prostředí města, 4. Doprava a 5. Řízení a správa města.

Prioritní by měl být rozvoj místního podnikatelského prostředí a cestovního ruchu, modernizace vzdělávací soustavy, tvorba urbanisticky hodnotného území a pokračující zlepšování životního prostředí, stejně jako rozvoj a modernizace hromadné dopravy. Důležitou roli by mělo hrát také zvyšování efektivity a kvality výkonu veřejné správy. Vzhledem k tomu, že se Ústí nad Labem potýká s nízkým patriotismem svých občanů, měla by vést řada aktivit k posílení občanské společnosti, komunitního pilíře při řízení města a zvýšení hrdosti Ústečanů na své město.

Strategie bude naplňována prostřednictvím několika implementačních dokumentů např. Komunitní plán péče, Plán zdraví a kvality života, Generel dopravy, Integrovaný plán rozvoje města apod.

Naplňování cílů a priorit Strategie rozvoje města do roku 2015 bude sledováno prostřednictvím sady indikátorů.

V souladu s právním řádem ČR byl současně s přípravou tohoto strategického dokumentu posuzován také jeho vliv na životní prostředí.

Proces příprav

  • XII./06 zahájení příprav na zpracování, výběrové řízení na konzultanta
  • I. – II./07 zpracování podkladů pro rozpracování intervenčních oblastí
  • II. – IV./07 sběr dat pro tvorbu intervenčních oblastí
  • IV. – VI./07 tvorba analytického profilu
  • VI. – VII./07 příprava implementační části pro veřejná projednávání
  • VIII./07 tvorba návrhu indikátorové soustavy
  • VIII. – XII./07 proces SEA
  • IX. – XII./07 veřejná projednávání s občany
  • XII./07 schválení Strategie rozvoje města zastupitelstvem města

Monitorovací zpráva o naplňování indikátorů Strategie

Plné znění dokumentu ke stažení zde. (13. 9. 2012)