Akční plán

Tvorba akčního plánu

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 a Metodika strategického řízení města Ústí nad Labem zavádí principy strategického řízení a jedním z dílčích nástrojů je tvorba a realizace každoročních akčních plánů.

Akční plán je hlavní nástroj k naplnění cílů Strategie. Do akčního plánu jsou řazeny investiční a neinvestiční projektové záměry vázané na rozpočet města a naplňující cíle Strategie. Dále jsou do akčního plánu dodatečně při tvorbě rozpočtu zařazeny běžné výdaje města vázané na cíle Strategie, které pro město nejsou ze zákona povinné nebo jsou ze zákona povinné, ale jejich konečnou podobu město určuje a přímo ovlivňuje prostřednictvím místní vyhlášky. Akční plán musí respektovat limity stanovené rozpočtovým výhledem města.

Akční plán musí mít jednoznačnou strukturu a za každý projekt musí být vyplněna příslušná projektová fiche obsahují konkrétní náležitosti. Ve fichi musí být specifikovány minimálně tyto položky:

  • Název projektu
  • Předkladatel (veřejnost, odbor atd.)
  • Vazba na pilíř a specifický cíl Strategie
  • Odhadované náklady
  • Zdroj financování (rozpočet města, dotace)
  • Připravenost projektu (projektový záměr, věcná připravenost)

Příprava akčního plánu na následující rok začíná již během prvního čtvrtletí a je do ní zapojena řada subjektů v různých fázích procesu a s různými kompetencemi – jedná se především o vedení města, úřednický aparát MmÚ a odbornou i laickou veřejnost

Harmonogram

Na začátku roku probíhá zhodnocení realizace schváleného akčního plánu – konkrétně na základě podkladů od Finančního odboru budou určeny projekty, které byly skutečně realizovány a s jakými náklady, pro které záměry ze zásobníku projektů se podařilo najít zdroj financování atp.
Vyhodnocení plnění akčního plánu je součástí evaluace, která je předkládána veřejnosti, pracovním skupinám a poté vedení města.
Rovněž mohou od ledna zasílat své náměty občané města – blíže v sekci „Jak se může zapojit veřejnost".
Od května probíhá na MmÚ odborná diskuse o nových záměrech a je posuzována míra potřebnosti, účelnosti, aktuálnosti i vhodného načasování projektových záměrů. Dále dochází k aktualizaci stávajících záměrů v zásobníku od odborů MmÚ, členů pracovní skupiny či studentů a pokračuje sběr námětů od široké veřejnosti k zařazení do akčního plánu na následující rok.
Pracovní skupina odborně (pod metodickým vedením odboru strategického rozvoje) posoudí jednotlivé projekty navržené pro zařazení do akčního plánu z pohledu jejich souladu se Strategií a dále z pohledu jejich kvality a přínosu prostřednictvím multikriteriálního hodnocení. Výstupem bude seznam projektů s přirazeným bodovým ohodnocením.
Po projednání v komisích Rady města je Finančním odborem každému záměru přiděleno/nepřiděleno finanční krytí. Výstupem pro Řídící skupinu Strategie je soubor projektů se zpracovanou kartou souladu se Strategií a rovněž seznam s bodovým ohodnocením a finančním krytím jednotlivých projektů, které jsou navrženy na zahrnutí do akčního plánu, a seznam projektů s bodovým ohodnocením bez finančního krytí, které zůstávají v zásobníku projektů. Ze seznamu musí být rovněž patrné, které projekty jsou investiční a které neinvestiční kvůli souladu s rozpočtem.
Řídící skupina je ve spolupráci s Finančním odborem oprávněna zejména na základě vyššího bodového hodnocení rozhodnout o změně preference některých projektů a Řídící skupina Strategie dále provádí ve spolupráci s odborem strategického rozvoje finální návrh akčního plánu na následující rok.
Návrh akčního plánu je poté předložen ke schválení Radě města.
V případě, že chce město Ústí nad Labem z nějakých důvodů (např. potřeba reagovat na nově vzniklý problém) realizovat projekt, který není součástí akčního plánu na daný rok, je nutné jeho posouzení souladu se Strategií přiložit v rámci schvalování záměru v orgánech města.

Zásobník projektů

Aby měla příprava a realizace akčního plánu reálný dopad, je naprosto nezbytná jeho provázanost s tvorbou rozpočtu města.
Projekty, které jsou dle posouzení v souladu se Strategií a jsou přínosné dle multikriteriálního hodnocení, nicméně zároveň nemají jasně daný zdroj financování, nemohou být součástí akčního plánu. Takové projekty jsou součástí zásobníku projektů na období 2015-2020, ze kterého se tvoří akční plán na další roky. Projekty v akčním plánu jsou po úvodním sběru na začátku realizace Strategie každoročně doplňovány a aktualizovány. Případná realizace projektů ze zásobníku mimo schválený akční plán je vázána na nalezení vhodného finančního zdroje (např. dotace, neplánované příjmy, dodatečné uvolnění prostředků v rozpočtu města).

Zpráva o realizaci Akčního plánu 2017

Zpráva o realizaci Akčního plánu 2018