Evaluace, monitoring

Implementace Strategie

Strategie rozvoje města Ústí nad Labem na období 2015-2020 a Metodika strategického řízení města Ústí nad Labem zavádí principy strategického řízení a jedním z dílčích nástrojů je monitorování a vyhodnocování stanovených indikátorů.
Implementace Strategie neboli úspěšnost jejího naplňování je každoročně vyhodnocována na základě naplňování stanovených monitorovacích indikátorů, které jsou přiřazeny ke každému specifickému cíli Strategie. Z tohoto vyhodnocení je následně zpracována jako zpětná vazba souhrnná evaluace, která by rovněž měla dát doporučení pro tvorbu akčního plánu na následující rok.

Harmonogram

V první polovině roku probíhá vyhodnocení plnění indikátorů za předchozí rok. Správci indikátorů posuzují získané údaje (zejména z rozpočtu města, z příslušných odborů a příspěvkových organizací a dostupných statistik) s cílovými hodnotami indikátorů nastavenými ve Strategii a dále hodnotí dosažení/nedosažení optimálního směru sledovaného ukazatele.
Na základě dostupných dat je zpracován návrh evaluace obsahující kromě zhodnocení naplňování indikátorů také vyhodnocení realizace akčního plánu a posouzení makroekonomických vnějších vlivů a trendů a legislativních změn, které se liší od podmínek, za kterých byla Strategie zpracovávána. Součástí evaluace jsou rovněž doporučení vycházející z plnění/neplnění stanovených indikátorů.
Návrh evaluace za předchozí rok je zveřejněn na webových stránkách města a občanům je umožněno zasílání připomínek. Poté je návrh spolu s připomínkami občanů předložen k projednání pracovní skupině.
Po vypořádání a zapracování relevantních připomínek předloží vedoucí odboru strategického rozvoje Radě města ke schválení evaluaci ve finální podobě. Po schválení evaluace je nutné její hlavní závěry vzít v potaz při tvorbě akčního plánu na další rok.
Evaluace Strategie bude každoročně veřejnosti představována v rámci celoměstského Fóra Zdravého města a místní Agendy 21.

Evaluace strategie za rok 2016 Evaluace strategie za rok 2017