Integrované plány rozvoje města Ústí nad Labem

 

Integrovaným plánem rozvoje města (IPRM) se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci tematického přístupu ve městech a směřují k dosažení společného cíle či cílů města, obce či lokality. Mohou být podpořeny z jednoho či více operačních programů.

IPRM je základním koordinačním rámcem navazujícím na celkovou vizi a strategii rozvoje města za účelem identifikace a řešení problémů rozvojových oblastí města v návaznosti na využití podpory ze strukturálních fondů v programovacím období 2007 – 2013. Jedná se tedy o strategický dokument města obsahující soubor konkrétních projektů, které komplexně řeší rozvoj města a jsou realizovány ve vymezeném území nebo v rámci určitého tématu (infrastruktura, cestovní ruch, doprava, ekologie…).

Tvorba IPRM je vyžadováno u dvou operačních programů: Regionálního operačního programu (ROP) a Integrovaného operačního programu (IOP)

Město Ústí nad Labem realizuje celkem 3 IPRM: