Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholu

Obecně závazná vyhláška o zákazu požívání alkoholu
6.3.2023
Zastupitelstvo města vydalo obecně závaznou vyhlášku, kterou se zakazuje požívání alkoholických nápojů za účelem zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku na vymezených veřejných prostranstvích.

 

Jedná se o nahrazení vyhlášky o zákazu alkoholu zrušené v roce 2022. OZV vychází především z textu předcházející zrušené vyhlášky, a to s ohledem na to, že její fungování bylo z hlediska praxe bez větších problémů. Dalším zdrojem byla metodika Ministerstva vnitra ČR, která se snaží předejít dalším problematickým formulacím textu, které by mohly být předmětem sporu. V neposlední řadě bylo podkladem jednání s městskými obvody, které proběhlo formou několika neformálních pracovních setkání. Cílem těchto jednání bylo upravit potřebné změny vyhlášky s maximálním ohledem na požadavky městských obvodů.

Články 1 a 2 OZV jsou formulovány téměř totožně jako v předcházející OZV, v této části nedošlo k výrazným změnám. Naopak nově je vystavěn článek 3, který upravuje zákaz požívání alkoholických nápojů na některých veřejných prostranstvích. Jeho obsah vyšel především z požadavků, které zazněly na jednáních. Požívání alkoholických nápojů a zdržování se s otevřenou nádobou s alkoholickým nápojem je zakázáno: na veřejných prostranstvích vymezených v příloze č. 1 až 4; na sportovištích, dětských hřištích a pískovištích, která jsou přístupná bez omezení, a v okruhu 20 m od nich; v okruhu 20 m od škol, školek a školských zařízeních; v prostoru nástupišť městské hromadné dopravy, za nástupiště městské hromadné dopravy je považován veřejně přístupný prostor o šířce 5 m a délce 30 m před a 5 m za označníkem ve směru jízdy dopravního prostředku.

Přílohy OZV byly upraveny tak, aby vyhovovaly požadavkům výkladu nálezu Ústavního soudu v souladu se stanoveným principem proporcionality, který obecně stanoví, že obec by neměla zákazy formulovat plošně, ale vždy jen v nejméně omezujícím rozsahu. Na základě tohoto požadavku byly přílohy č. 1 – 4 upraveny tak, aby nedocházelo k plošnému zákazu. Nově byl formulován i článek 4, který specifikuje výjimky ze zákazu požívání alkoholických nápojů.

Celou OZV o zákazu požívání alkoholických nápojů si můžete prohlédnout zde.