Program pro poskytování víceletých grantů v kultuře

Program pro poskytování víceletých grantů v kultuře
20.2.2018
Program pro poskytování víceletých grantů v oblasti kultury z rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v letech 2019-2020 schválili radní města.

 

Zároveň schválili text Výzvy k podání žádosti o víceletý grant v oblasti kultury v letech 2019-2020. Tento dotační titul by měl zajistit stabilitu a jistotu pořadatelů významných kulturních akcí ve městě na delší časové období.

Návrhy a žádosti v tomto novém dotačním titulu by projednávala Kulturní komise RM a následně by byly předkládány ke schválení orgánům města Ústí nad Labem.
Dotace na dvouleté projekty (tzn. 2019-2020) se budou podávat pouze v tomto vyhlášeném dotačním programu k víceletému financování v oblasti kultury.

Součástí žádosti bude:
a) dramaturgický plán či programový záměr na každý rok zvlášť, který musí obsahovat celkovou koncepci činnosti/akce na období 2019 a 2020 a podrobný realizační/dramaturgický/výstavní atp. plán na rok 2019 a rámcový plán na rok 2020.
b) přehled realizovaných kulturních činností, akcí a projektů za rok 2016 a 2017 v rozsahu max. 3 strany A4
c) účetní uzávěrku za 2 předcházející účetní období (2015 a 2016); pokud organizace má zpracovanou výroční zprávu, bude i tato přílohou a to za roky 2015 a 2016
d) jmenovitý seznam všech dotací v oblasti kultury, které žadatel obdržel v předchozích dvou letech (2016 a 2017) z veřejných zdrojů. Dotace bude poskytnuta na každý rok samostatně a v tomtéž roce musí být také využita. Nebude možné finanční prostředky převádět (ani částečně) mezi jednotlivými kalendářními roky. Podmínkou pro vyplacení dotace bude její schválení v rámci rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem na daný kalendářní rok. Nebude-li rozpočet schválen v požadované výši, bude poskytovatel dotace oprávněn rozhodnout o snížení dotace příjemce v daném roce. O snížení dotace rozhodne poskytovatel do 60 dnů od schválení rozpočtu statutárního města Ústí nad Labem v daném roce. Toto ustanovení je obsaženo v předkládaném návrhu smlouvy.

Kategorie dotačního programu jsou následující:
A) Kategorie první – Akce mimořádného významu pro statutární město Ústí nad Labem v letech 2019 a 2020
B) Kategorie druhá – Dotace na celoroční činnost kulturních institucí v letech 2019 a 2020

 

Podrobné informace naleznete zde