TISKOVÁ ZPRÁVA

19.4.2023

 

Tisková zpráva Rady města Ústí nad Labem 17. 4. 2023

 

1. Údržba výsadeb na okružních křižovatkách a v centru města – výběr dodavatele

Radní schválili přidělení podlimitní veřejné zakázky s názvem Údržba výsadeb na okružních křižovatkách a v centru města Ústí nad Labem II. dodavateli TKGolf s nabídkovou cenou ve výši 3 564 412 Kč bez DPH. Uchazeči byli čtyři. Předmětem zakázky je údržba již založených výsadeb. Údržba na plochách bude spočívat zejména v pravidelné zálivce (v závislosti na klimatických podmínkách), pletí plochy a údržbě okrasných trav a trvalek. Bude se provádět také pravidelný úklid ploch a v případě zcizení či úhynu rostlin bude zajištěna jejich dosadba. Doba plnění je od nabytí účinnosti smlouvy do 31. 12. 2025.

 

10. Darování pozemku p. č. 172 vč. stavby garáže v k. ú. Předlice

Radní souhlasili s nabytím pozemku p. č. 172 o výměře 18 m2 včetně garáže bez čp/če, vše v k. ú. Předlice do vlastnictví města. Odbor dopravy a majetku oslovil již poněkolikáté vlastníky nemovitostí v garážovém dvoře v Marxově ulici v k. ú. Předlice s nabídkou na projednání možnosti převodu jejich nemovitostí do vlastnictví města formou darování a oslovuje vlastníky opakovaně. Město v současné chvíli v této lokalitě vlastní 17 garáží z celkových 42. Garáže již nelze v současnosti využívat pro jejich špatný technický stav. Nabídky chodí po vyřešení dědických řízení. Dosud bylo dokončeno 17 převodů. Nyní je realizován 18. převod, který bude předložen ke schválení zastupitelům města.

 

11. Dodatek č. 1 ke smlouvě o nájmu a výpůjčce SML1026078 ze dne 1. 9. 2022

Rada města souhlasila s uzavřením dodatku ke smlouvě o nájmu a výpůjčce stavby veřejných záchodků v Městských sadech, kterým se rozšiřuje využití o půjčovnu volnočasového vybavení a mění nájemce na právnickou osobu společnost Bistro Park s. r. o. Nájem byl sjednán za nájemné ve výši 28 000 Kč/rok na dobu určitou 15 let s možností uplatnit obci na prodloužení doby trvání nájmu vždy o 5 let za účelem zřízení a provozování bistra se zachováním veřejných toalet. Tento bod bude předložen ke schválení zastupitelům města.

 

15. Finanční příspěvek pro HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM

Na základě dodatku ke smlouvě o poskytnutí finančního příspěvku došlo k navýšení výše příspěvku za rok 2022 a na rok 2023 na materiální a provozní zabezpečení (energie, vodné, stočné) provozu Zimního stadionu Ústí nad Labem, který provozuje HC SLOVAN ÚSTÍ NAD LABEM. Radní proto schválili rozpočtové opatření ve výši 3 128 330 Kč v položce Zimní stadion Ústí nad Labem.

 

16. Rozpočtové opatření ODM – oprava a revize chladicího systému zimního stadionu

Rada schválila zvýšení neinvestiční části výdajového rozpočtu oddělení dopravy a majetku o částku 3 267 000 Kč. Finanční prostředky budou použity na pokrytí nákladů spojených s veřejnou zakázkou Zimní stadion – oprava a revize chladicího systému. Předmětem zakázky je rekonstrukce chladicího systému na Zimním stadionu Ústí nad Labem, který je v nepřetržitém provozu od roku 2004 a současný stav již není plně vyhovující. Opravou bude zajištěna jeho funkčnost na další období a také dojde k eliminaci rizik spojených s přerušením provozu v průběhu zimní sezóny. Práce musí být provedeny v době odstávky systému, tj. do 15. 7. 2023, neboť od 1. 8. 2023 je plánováno jeho spuštění z důvodu zahájení provozu ledové plochy pro nadcházející sezonu.

 

17. Smlouva o spolupráci – Spolchemie

Uzavření smlouvy o spolupráci se společností Spolek pro chemickou a hutní výrobu schválili radní. Pokračující spolupráce bude spočívat v poskytnutí sponzorského příspěvku městu ve výši 150 000 Kč s DPH pro realizaci akcí – Ústecké Velikonoce, Ústecké Vánoce a Mikuláš se Spolchemií. Sponzorský příspěvek bude využit na technické, produkční a materiální zajištění akcí.

 

20. Podpora pedagogických pracovníků ve vyloučených lokalitách

Rada schválila odměnu za úspěšné plnění úkolů v rámci programu Podpora pedagogických pracovníků ve školských zařízeních ve vyloučených lokalitách ředitelům:

  • ZŠ Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5,
  • ZŠ Ústí nad Labem, Hlavní 193,
  • ZŠ a Základní umělecké školy Ústí nad Labem, Husova 349/19.

Jedná se o finanční prostředky alokované na realizaci programu, jehož cílem je pomoc při zajišťování kvalifikovaných pedagogických zaměstnanců pro základní školy, které se nacházejí v tzv. vyloučených lokalitách. Do projektu jsou zapojeni všichni pedagogové školy včetně ředitelů škol. Všechny tři školy při řešení problémů spolupracují s odbory magistrátu, PČR, MP, soudy, Pedagogicko-psychologickou poradnou, Speciálně pedagogickým centrem, organizací Člověk v tísni, Poradnou pro občanství, Charitou a dalšími institucemi.

 

22. Záměr sloučení MŠ Marxova a ZŠ Školní náměstí

Radní souhlasili se záměrem sloučení Mateřské školy Ústí nad Labem, Marxova 219/28, se Základní školou Ústí nad Labem, Školní náměstí 100/5 s účinností od 1. 1. 2024. Majetek, práva a závazky mateřské školy přejdou ke dni sloučení na základní školu. Sloučením škol by mělo dojít k jejich intenzivnější spolupráci, která bude přínosem pro vzdělávací proces a efektivnější hospodaření celého subjektu.

 

23. Integrovaná strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 – 1. aktualizace Akčního plánu a schválení Programového rámce OP JAK

Rada města vzala na vědomí aktuální informace o schvalovacím procesu Akčního plánu Integrované strategie Ústecko-chomutovské aglomerace pro programové období 2021-2027 a jednotlivých programových rámců a schválila Programový rámec OP JAK - Operační program Jan Amos Komenský.

Schválení Programového rámce OP Jan Amos Komenský znamená potvrzení finančních prostředků z fondů Evropské unie v rámci nástroje ITI
Ústecko-chomutovské aglomerace na výzkumné projekty UJEP a ČVUT. Více než 200 mil. Kč tak bude sloužit na propojování výzkumu a aplikace v oborech jako jsou například digitální technologie a počítačové metody, biomedicína, hemodynamika a recyklace odpadních materiálů. Celkem pět projektů univerzit se zařadí mezi další předschválené projekty z oblasti dopravy, životního prostředí, vzdělávání či kulturního dědictví. V rámci nástroje ITI Ústecko-chomutovské aglomerace tak mohou být podpořeny projekty za téměř 5 mld. Kč.

 

24. Rozhodnutí o poskytnutí investiční dotace ze státního rozpočtu ČR projektu Revitalizace budovy B Domu kultury

Přijetí dotace ve výši 57 739 280 ze strany Ministerstva kultury ČR prostřednictvím Národního plánu obnovy na revitalizace budovy B Domu kultury bylo schváleno radou. Vytvořením kulturního a kreativního centra (KKC) centra vznikne sál s kapacitou přes 300 sedadel pro pořádání divadelních, tanečních či hudebních produkcí, vzdělávacích akcí, konferencí, přednášek, workshopů či multimediálních projektů. Vznik KKC umožní místním umělcům, studentům a žákům uměleckých oborů z oblastí hudby, scénického umění realizovat své projekty v adekvátním prostředí s potřebným technickým a technologickým vybavením. Centrum umožní realizaci uměleckých residencí, které svými výstupy obohatí kulturní nabídku v regionu a přispějí také ke zlepšení image města a regionu. Datum ukončení realizace projektu by mělo být nejpozději do 30. 9. 2025. Celkové výdaje projektu jsou 73 844 473 Kč.

 

26. Rozpočtové opatření OMOSRI – Rekonstrukce jižního křídla budovy magistrátu – PD

Rada schválila rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic a finančního odboru ve výši 5 000 000 Kč na projektovou dokumentaci rekonstrukce jižního křídla budovy magistrátu. Jedná se o rekonstrukci prostor současného registru vozidel, bývalé kuchyně a jídelny včetně zázemí a skladovacích prostor v 1. NP a 1. PP jižního křídla budovy magistrátu. Cílem investičního záměru je vytvoření moderního přepážkového pracoviště pro centralizované odbavení občanů včetně zázemí a dalších souvisejících prostor (sklady, archivy atd.), dále pak zabezpečení odpovídajícího přístrojového vybavení, zabezpečení informačními systémy, síťovými strukturami apod. Zrekonstruované prostory budou využity zejména pro odbor správní a živnostenský, pokladnu a podatelnu. Součástí bude rovněž vstupní dohledové stanoviště městské policie a Czech Point. Zbývající plochy budou využity převážně jako sklady a archivy. Rekonstrukce bude zahrnovat i konstrukce obálky budovy, např. obvodové stěny, střecha, okna a vstupní dveře. Záměrem je získání části objektu magistrátu, který bude splňovat parametry energeticky úsporné stavby s alternativními zdroji.

 

27. Rozpočtové opatření OMOSRI – Studie komplexního řešení dopravy v klidu

Rozpočtové opatření odboru městských organizací, strategického rozvoje a investic ve výši 906 290 Kč schválila rada. Jedná se o převod prostředků na vypracování komplexní dopravní studie, která bude hodnotit současný stav dopravy v klidu u univerzitního kampusu a zároveň dopracuje oblast do dalších částí Klíše. Řešená oblast je ohraničena ulicemi Klíšská, Slavíčkova, Brožíkova, Šaldova, Palachova, Sadová, Masarykova, Londýnská, Solvayova, Okružní a U Panského dvora. Studie by měla zahrnovat: průzkum dopravy v klidu (rozsah problému s parkujícími vozidly, průjezdnost lokality a počet obsazených a volných parkovacích míst), tvorbu katalogu dopravních deficitů, určení počtu dlouhodobě stojících aut, návrh dlouhodobé politiky.
Součástí díla je také prezentace jednotlivých výstupů objednateli, zástupcům Dopravního inspektorátu PČR, HZS Ústí nad Labem a dalším stranám kvůli získání zpětné vazby a úpravy díla před jeho odevzdáním. Výsledný návrh tak bude schválený všemi stranami a bez zbytečných problémů realizovatelný.

Dále došlo ke schválení uzavření smlouvy o dílo s vysokou školou ČVUT Fakultou dopravní za cenu v celkové výši 749 000 Kč bez DPH, jejímž předmětem je právě zpracování studie.

 

32. Cash pooling

Rada města schválila uzavření Dohody o poskytování cash-poolingu Komerční bankou a.s. Magistrát města má v současné době na svých bankovních účtech větší objem volných finančních prostředků, které v rozhodující míře zhodnocuje na spořících účtech u KB a.s., ČS a.s. a Raiffeisen Bank a.s. za tržní úrokové sazby. Kromě peněz na spořících účtech má magistrát ještě na dalších 26 účelových bankovních účtech u KB a.s. prostředky za podstatně nižší úrokové sazby. Nyní je s KB a.s. dojednána Dohoda o poskytování cash-poolingu, při kterém by se zůstatky na těchto účelových bankovních účtech úročily úrokovou sazbou odvozenou od základní sazby ČNB. K této Dohodě může magistrát přibrat městské obvody, příspěvkové organizace, případně obchodní společnosti, které 100% vlastní, kterým by se zůstatky na jejich bankovních účtech u KB a.s. úročily stejnou úrokovou sazbou.

 

33. Návrh smlouvy na nový úvěr 300 000 000 Kč

Zastupitelstvo města dne 19. 12. 2022 schválilo uzavření smlouvy o přijetí úvěru do výše 300 000 000 Kč s tou bankou, která navrhne úvěr za nejvýhodnějších podmínek na financování investičních akcí 2023 až 2026 dle rozpočtů a střednědobých výhledů rozpočtu města. Bylo osloveno 5 největších bank. Nejvýhodnější nabídku předložila Česká spořitelna a. s. s úrokovou sazbou 1M PRIBOR mínus odchylka
0,04 % p. a. Nyní 1M PRIBOR činí 7,11 % p.a., takže celková výsledná úroková sazba by v současné době činila 7,07 % p.a. Radní souhlasili s uzavřením smlouvy o úvěru 300 000 000 Kč s vítěznou bankou ČS a.s. Návrh na uzavření smlouvy o úvěru s ČS a.s. bude předložen ke schválení zastupitelstvu města.