Uskutečnila se zkouška Varovného informačního systému obyvatel

Uskutečnila se zkouška Varovného informačního systému obyvatel
4.7.2024
Po proběhlé porovnávací zkoušce dvou technologií Varovného informačního systému obyvatel nyní město pečlivě vyhodnocuje, který typ hlášení je vhodnější. Cílem je zvolit co nejkvalitnější technologii pro informování občanů města Ústí nad Labem.

 

Prostřednictvím zpětné vazby od obyvatel města Ústí nad Labem bylo zjištěno, že často dochází k zaměňování Varovného informačního systému obyvatel za městský rozhlas. Níže naleznete bližší informace k tomuto tématu od referenta krizového řízení ústeckého magistrátu.

Vážení spoluobčané,

děkujeme Vám touto cestou za skutečně masívní ohlas při spolupráci na testování nového systému hlášení Varovného informačního systému města Ústí nad Labem (VISO). Naší snahou je poskytnout občanům našeho města co nejkvalitnější služby, proto Vaše ohlasy pečlivě vyhodnocujeme, abychom následně zvolili co nejoptimálnější způsob informování občanů. Je zde k věci podotknout, že ani Vaše ohlasy nejsou jednoznačné a není technicky možné zvolit způsob, který by byl optimální pro všechny oblasti našeho města, nicméně právě na základě Vašich ohlasů je naší snahou postupně odstraňovat závady, které jsou příčinou špatné srozumitelnosti hlášení v některých oblastech města.

Při této příležitosti bychom Vás rádi blíže seznámili s funkcí a významem Varovného informačního systému. Jeho primárním účelem je varování obyvatel nacházejících se v potenciálně ohrožených místech města (tzv. zóny havarijního plánování) před hrozícím nebezpečím.

V rámci našeho města jsou stanovena dvě rizika s vysokou hrozbou, a to povodeň a potenciální havárie s následným únikem nebezpečných látek z podniku Spolchemie. Na jejich základě je stanovena zóna havarijního plánování, což je laicky řečeno oblast, která může být těmito riziky ohrožena. V těchto oblastech jsou instalovány hlásiče Varovného informačního systému, který není městským rozhlasem, jak je často mylně interpretováno. Nejedná se tedy o komplexní pokrytí města, ale pouze oblastí ohrožených uvedenými primárními riziky. Pořízení a provozování systému je finančně, technicky i organizačně poměrně náročné a z tohoto důvodu je systém umístěn pouze v místech potenciálně skutečně ohrožených uvedenými riziky. Pokryto je oboustranně území podél řeky Labe (Církvice až Mojžíř), dále centrum města, Předlice a Klíše.

V ostatních částech města hlásiče Varovného informačního systému instalovány nejsou a případné varování obyvatel před jakýmkoliv ohrožením by probíhalo standardním způsobem (požární sirény, média, hlídky městské policie, rozhlas). Na území celého Ústí nad Labem funguje městský rozhlas, prostřednictvím kterého dochází k informování obyvatel o důležitých událostech – lokální uzavírky, informace k akcím, atd.

Je třeba zdůraznit, že tento Varovný informační systém je nadstandardním zařízením pořízeným městem Ústí nad Labem pro co nejoptimálnější a nejrychlejší způsob varování obyvatel před akutním nebezpečím. Jako každému zařízení se mu ovšem nemohou vyhnout případné technické problémy, a proto velmi vítáme odezvu občanů a spolupráci při oznamování případných poruch na systému, které je ideální směrovat na pracoviště krizového řízení magistrátu města.

Ještě jednou Vám děkujeme za spolupráci při testování zařízení i při odstraňování případných potíží na tomto bezpochyby užitečném a sofistikovaném systému.

Eduard Křepel

referent krizového řízení Magistrátu města Ústí nad Labem

pracoviště krizového řízení

eduard.krepel@mag-ul.cz